Vedtægter

Foreningens vedtægter kan du se her som pdf-fil.

Du kan også læse dem her:

VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

Navn og formål 

1          Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen Enø Strand”.

2          Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende:

 1. Forholdet til offentlige myndigheder.
 2. Administration, vedligeholdelse og renholdelse af anlæg og private veje.
 3. Ren- og vedligeholdelse m.v. af de enkelte parceller med henblik på at forebygge forhold, som kan virke skæmmende på området som sommerhusområde eller være til gene for medlemmerne.

3           Foreningen kan efter generalforsamlingens beslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i kommunen, såfremt der foreligger specielle forhold, som gør det ønskværdigt.

Medlemmer og område

4           Som medlemmer skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller udstykket fra matr. nr. 7a og 7 e begge Enø by, Karrebæk, Enø Strand, 4736 Karrebæksminde.

I henhold til servitut tinglyst den 6/12 2010 er ejere af parceller pligtig til at være medlem af grundejerforeningen

Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen ret til den af foreningens formue, som er tilknyttet parcellen.

Ejendomsoverdragelsen skal senest en måned efter handelens indgåelse meddeles til foreningen.

I relation til den geografiske grænse til Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø, danner vejen til Gerbredgaard skillelinjen mellem de 2 foreninger.

Generalforsamling

5.1.      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2.       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden mellem 1. juni og 31. august.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel via e‐mail, opslag i udhængsskab og foreningens hjemmeside.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Redegørelse for foreningens aktivitet i det kommende år – herunder hvad der evt. måtte blive pålagt af offentlige myndigheder.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og andre bidrag m.m. på grundlag af budget
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
 10. Valg af 2 revisorsuppleanter, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 10. maj.
Årsregnskabet og alle forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes sammen med indkaldelsen.

5.3.       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen ønsker det. Krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden og skal indeholde angivelse af de emner, der ønskes optaget på dagsordenen.
Bestyrelsen foranlediger indkaldelse udsendt hurtigst muligt på samme måde og med varsel som for den ordinære generalforsamling.

5.4.       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis minimum 25% af medlemmerne er til stede personligt eller ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for gennemførelse af vedtægtsændringer.

5.5.       Referat af det på generalforsamlingen passerede med angivelse af trufne beslutninger og afstemningsresultater skal optages i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigent og referent.

Afstemning

6.1.       Ved afstemninger har hver parcel 1 stemme.

Der kan stemmes med fuldmagt, dog kun en fuldmagt pr. fremmødt stemmeberettiget.

6.2.       Medlemmer, der på afstemningstidspunktet er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen, har ikke stemmeret.

6.3.       Valgbare er tilstedeværende og personer, som har givet skriftligt tilsagn om valg.

6.4.       Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt 3 stemmeberettigede forlanger det.

Regnskab og kontingent

7.1.       Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med første årsafslutning 31/12 2011.

7.2.       Foreningens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer, og det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

7.3.       Kontingent og eventuelle andre bidrag til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.

7.4.       Kontingent skal indbetales til kassereren hvert års 15/1.
Kontingent betales for et år ad gangen.
Bestyrelsen fastlægger selv regler for prokura.

Bestyrelse

8.1.       Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år.
Valgbare er tilstedeværende og personer, som har givet skriftligt tilsagn om valg.
To af de på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer er første gang på valg i 2012 – resten i 2013.

8.2.       Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.3.       Referat af bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger skal optages i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Tegning

9.           Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb eller salg af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Ordensregler

10.       Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at renholde sin grund på betryggende vis, således at den ikke volder gener for omkringboende naboer.

Renholdelse af vejside samt vejareal indtil vejmidte påhviler det enkelte medlem ud for dennes parcel.

Grunden skal bebygges og beplantes, således at der altid på denne er parkeringsplads.

Friarealer skal friholdes for parkering.

Der henvises i øvrigt til foreningens detaljerede ordensregler vedtaget på en generalforsamling og den på ejendommen den 6/12 2010 tinglyste deklaration. Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn misligholder førnævnte forpligtelser, er bestyrelsen berettiget til, efter forud at have givet det pågældende medlem en skriftlig advarsel ved anbefalet brev, hvori der fastsættes en tidsfrist pa 21 dage, inden for hvilken forholdet skal bringes i orden, for det pågældende medlems regning at foretage de nødvendige foranstaltninger, herunder slåning m.v.

Enø Pumpelaug

11.      De til enhver tid værende ejere af en parcel i vores område er uden nærmere tilkendegivelse medlem af I/S Enø Pumpelaug, hvilket indebærer pligt til at betale de af nævnte interessentskab via grundejerforeningen opkrævet årlige bidrag til driften.
Grundejerforeningens bestyrelse udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem til I/S Enø Pumpelaug samt yderligere en repræsentant til samme interessentskabs årlige plenarforsamling.

Opløsning

12.      Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Forsalget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler gældsforpligtelser, og forudsætter samtykke fra Næstved byråd.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Karrebæksminde, 3. juli 2011.

Som dirigent:                                                                           Som referent:

Jesper Bo Winther                                                                 Ole Pedersen / Arne Frandsen