Referat fra bestyrelsesmøde 8. juni 2022

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Enø Strand (GES)

Dato Onsdag, den 8. juni 2022.
Sted Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum, Alleen 38A, 4736 Karrebæksminde.

Til stede
Søren Bo Lyderik​(SBL)
Henrik Grønborg​(HG)
Arne Frandsen​(AF)
Kurt Eriksen​​(KE)
Bjarne Pedersen​(BP)

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse eller bemærkninger til referat fra det sidst afholdte bestyrelsesmøde
 3. Siden sidst – herunder udførte og kommende vedligeholdelsesopgaver i vores område
 4. Opdatering af matrikelkort efter anlæggelse af højvandsdige – matrikel-linjeføring og ansvar for det forventede udvidede strandområde efter strandfodring
 5. Status på digeprojektet (KE)
 6. Kommunens planlagte anlæggelse af 2 minus 1-vej på Enø Kystvej – projektet forventes igangsat i løbet af juni ’22
 7. Henvendelser fra medlemmer
 8. Planlægning af kommende GES-generalforsamling den 3. juli 2022 på Smålandshavet
 9. Økonomi
 10. Eventuelt
 • Ad. 1. Godkendt.
 • Ad. 2. Godkendt.
 • Ad. 3. Der er foretaget opretning af stikveje i området, hvor det har vist sig påkrævet, desuden er busketterne vest for Gerbredgårdsvej beskåret/trimmet, yderligere er hegnet omkring og beplantningen ved dammen til højre, straks man ind på GES’ område ad Strandvej, ordnet. Fremadrettet vil vejbump blive gennemgået og eventuelt udskiftet.
 • Ad. 4. Det er uklart, hvem der vil have ansvaret for blandt andet tangrensning af en ny og bredere strand (antagelig 10-15 meter) ud for GES’ område efter anlæggelse af højvandsmur/-dige samt i forbindelse hermed sandfodring. På baggrund af GES’ tabte sag i Nævnenes Hus ønsker bestyrelsen præcist klarlagt, hvor GES’ fremtidige matrikelgrænse går (bør ikke ’rykke med’ ud svarende til en ny vandlinie), og kommunens eventuelle forpligtelse begynder. Forvaltningen vil blive kontaktet med henblik på nærmere afklaring af såvel ’grænsedragning’ som ansvarsforhold herunder strandrensning.
 • Ad. 5. Overordnet status på digeprojektet:
  • Vedrørende projektets opstart har den vindende entreprenør beset blandt andet GES’ område og er påbegyndt udfærdigelse af en hovedarbejdsplan. Efterfølgende vil berørte medlemmer i de 8 forskellige delområder, herunder GES’ medlemmer ned mod vandet, blive inviteret til dialog og nærmere orientering.
  • Det forventes, at GES kun i meget begrænset omfang vil blive generet i projektets anlægsfase. Der vil næppe skulle inddrages fællesarealer til oplag af materialer, som planlægges placeret på visse af de eksisterende stejlepladser (fx træ til højvandsmure), og al trafik af entreprenørmaskiner vil ske langs vandet på strandsiden. For yderligere detaljer henvises til digelaugets hjemmeside.
 • Ad. 6. Det er uklart, hvornår Enø Kystvej på visse strækninger omlægges til en 2 minus 1 vej. Der er foretaget opstregninger enkelte steder på kørebanen; men en nærmere ’køreplan’ for projektet er bestyrelsen ikke bekendt med eller orienteret om.
 • Ad. 7.
  • Flere medlemmer har henvendt sig vedrørende vejbump. Formanden vil orientere de pågældende medlemmer om bestyrelsens planer (se punkt 3, ovenfor).
  • Lysspots aktiveret af bevægelsessensorer bliver mere udbredt i GES’ område. Bestyrelsen forventer, at sensorer indstilles, så lys kun tændes ved ’trafik’ på egen matrikel; men ikke ved forbipassage af andre fodgængere eller biler på vejen ud for grunden.
  • Efter at en container til restaffald ved siden af molokkerne til glas, pap, papir med mere i udstrakt grad er blevet brugt til almindeligt mad-/husholdningsaffald og indholdet derefter spredt rundt antagelig af måger eller skader, vil containeren blive fjernet. Den var tiltænkt alene til poser og andet overskydende affald i forbindelse med benyttelse af molokkerne – ikke som en ekstra affaldsspand til køkkenaffald.
  • Efter henvendelse fra et medlem kan oplyses, at der på et mindre trekantsområde ved Skræntens begyndelse ud for et nyopført hus vil blive anlagt et bed med vilde blomster (se tidligere referat), hvilket vil blive omkranset af sten som på foreningens øvrige fællesarealer.
 • Ad. 8. Årets generalforsamling vil finde sted den 3. juli 2022 på Smålandshavet. Sonderinger er i gang med henblik på at finde en kandidat til dirigent. Fra bestyrelsen er HG og AF på valg, begge modtager genvalg. Øvrige kandidater og suppleanter til poster i bestyrelsen fremgår af dagsordenen, som er lagt på GES hjemmeside sammen med andre relevante bilag.
 • Ad. 9. Med hensyn til GES’ økonomi er situationen den, at foreningens kassebeholdning pr. 8. juni 2022 udgør kr. 564.002,- Årets resultat viser et mindre underskud på kr. 11.439,-, hvilket især skyldes ikke-budgetterede udgifter til anlæggelse af bede med vilde blomster, samt opsætning af hjertestarter, som også omfattede kursus i brug af AED’en samt nedgravning af elkabel til dens strømforsyning. Der budgetteres med et overskud på kr. 0,- til næste år ved uændret kontingent (se bilag på GES’ hjemmeside).
 • Ad. 10.
  • Bestyrelsen samles med dirigenten 1 time før generalforsamlingen den 3. juli d.å.
  • Formanden har rettet henvendelse til Næstved Kommune, afdelingen for Park & Vej og takket for anlæggelse af den flotte sti fra GES til Lungskyst.

BP