Arkiv

Tidligere meddelelser:

2024

Gerbredgård har som bekendt fået ny ejer. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand (GES) byder vores nye nabo velkommen og vi ser frem til et godt naboskab og tæt samarbejde om at bevare naturen og det helt specielle miljø, der er på vores del af Enø.

At der på Gerbredgård ikke fortsat kan og skal drives egentligt landbrug, anser vi for at være forventeligt. Heraf følger så, at ejendommen i stedet planlægges anvendt til andet erhvervsmæssigt formål. At dette vil inkludere en eller anden form for udlejning til feriegæster adskiller sig i princippet ikke væsentligt fra, når medlemmer af vores egen grundejerforening udlejer deres sommerhuse.

Bestyrelsen har drøftet det foreliggende forslag om at udvikle landbrugsejendommen Gerbredgård på Enø til et feriecenter med op til 50 ferieboliger plus diverse fællesfaciliteter.

Projektet er i strid med lokalplan 109 fra 2021 og turismetillæg til kommuneplan 2019, og vil medføre en betydelig øget belastning af ikke kun området omkring Gerbredgård, men også Karrebæksminde generelt.
Alligevel vælger bestyrelsen en positiv og konstruktiv indgang til udviklingen af Gerbredgård, som dog bør ske i respekt for Enøs og de eksisterende sommerhusområders naturværdier og historie. Bestyrelsen har valgt at indgå i en positiv dialog med kommunen og projektejeren i håb om, at resultatet både bevarer og giver værdi til det område, som vi alle sætter så stor pris på.

Bestyrelsen har bl.a. fokus på friarealernes (markernes) anvendelse, hvor de “rekreative formål” ikke bør inkludere f.eks. legepladser, belyste gangstier, hoppeborge, kræmmerboder, luftgynger eller fugletårn. For så vidt angår sidstnævnte, så vil et fugletårn være aldeles unødvendigt, idet skarv, måger, svaner og andre fugle glimrende kan iagttages fra klinten ved Gerbredgård. Desuden vil et tårn skæmme udsigten fra sommerhusområderne og kunne give indbliksgener.

Der er aktuelt udfordringer med at skaffe adgang til stranden ud for Gerbredgård, hvorfor projektet vil medføre et øget pres på veje og stier i grundejerforeningens område samt den trappe, der ejes og vedligeholdes af GES. Projektet bør derfor inkludere, at der fra Gerbredgårds arealer etableres egen adgang til stranden.

Lokalplan 109 fra oktober 2021 (inkluderende Grundejerforeningen Gerbredgård) og Lokalplan 063 fra 2017 (inkluderende GES) sætter 5 meter begrænsning for den højde, hvormed der må bygges (lavere ved bygning tæt på skel).
Når der planlægges omfattende nybyggeri af 30-50 ferielejligheder i såkaldt 1,5 plan, men i op til 8,5 meters højde, så er der grund til bekymring og til at gøre indsigelser.
Generelt er 1,5 plan en definition for stueetage med en udnyttelig tagetage udformet som et symmetrisk sadeltag. Et byggeri med en tagetage udført som trempelkonstruktion med en trempelhøjde på mere end én meter regnes som en hel etage, og der bliver derfor tale om et byggeri i 2 etager.
Den planlagte bygningshøjde på 8.5 meter synes således reelt at dække over et byggeri i 2 etager, hvilket er et markant brud med byggestilen på Enø. Byggeri i denne højde vil være ødelæggende for oplevelsen af den åbne natur, medføre betydelig forringelse af udsigten fra sommerhusområderne samt desuden medføre indbliksgener for primært medlemmer af Grundejerforeningen Gerbredgård.

GES har gennem de senere år tilstræbt at bevare og øge den naturlige herlighedsværdi med bl.a. “vild-med-vilje”-områder, færre vejskilte og eliminering af vejbelysning. Bestyrelsen er bekymret for, at et omfattende højt nybyggeri med tilhørende parkeringspladser vil medføre et lyshav, som med “lys-forurening” vil spolere det naturlige nattemørke, der er en forudsætning for bl.a. at nyde stjernehimlen.
Lys fra vinduer i det planlagte antal høje nybygninger vil i sig selv markant ændre områdets karakter. Belysning omkring og mellem bygningerne bør have nedadrettede lyskegler, uden oplysning af bygningsfacaderne til gene for alle omkringboende.

Trafikken på Gerbredgårdsvej må forventes at blive markant øget  ikke kun pga. gæster til ferielejlighederne, men også besøgende til cafe og gårdbutik, personale, leverandører m.fl. Ligeledes vil de omkringboende i de mørke timer også blive generet af både kørende og parkerede biler, når lyskegler fejer henover marken og ind i sommerhusenes stuer.

Bestyrelsen for GES anerkender, at Næstved Byråd har et ønske om at udvikle Karrebæksminde, således som det fremgår af Turismetillæg til Kommuneplanen.
Men det fremgår også af tillæggets afsnit om “Udviklingsområde Gerbredgård”, at “Udviklingsområdet vil kunne indeholde tilbud for både nabosommerhusområderne og for hele Enø, Lungshave og Karrebæksminde. Det kan f.eks. være spa/wellness, minigolf, kajakroning eller lignende, men også eventuelt ferielejligheder i det eksisterende bygningskompleks“.

Næstved Kommune planlægger således i strid med eget kun 5 år gamle turismetillæg til kommuneplanen, såfremt man med en ny lokalplan tillader omfattende højt nybyggeri på Gerbredgård.
Og det er kun 2½ år siden, at Næstved Kommune med Lokalplan 109 fsa. Gerbredgård fastslog, at “den bygningsløse restejendom skal som betingelse for udstykningen udlægges som fælles friareal til rekreative formål eller fortsætte i landbrugsmæssige drift, hvilket er en videreførelse af bestemmelserne i lokalplan F3-1. En mere intensiv anvendelse af arealet til flere sommerhuse eller vandrehjem forudsætter derfor en ny lokalplan“.
Næstved Kommune er derfor forpligtet til at udarbejde forslag til en ny lokalplan for området omkring Gerbredgård, og denne plan vil senere blive sendt i høring via e-Boks. Næstved Kommune har med en invitation via e-Boks dog allerede nu efterlyst input vedrørende projektet, hvilket er positivt.

Nogle af grundejerforeningens medlemmer modtog omkring den 8. maj i e-Boks en skrivelse fra Næstved Kommunes Team Plan og Geodata, hvori der inviteres til at “deltage i debatten om ferieboliger på Gerbredgård og fælles rekreative anlæg på de tilgrænsende arealer“. Det er i invitationen anført, at der kan indsendes “idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for etablering af ferieboliger på Gerbredgård” i perioden fra 8. maj til 22. maj 2024. Indlæg skal sendes på mail til blivhoert@naestved.dk og mærkes ”Gerbredgård”.

Beklageligvis modtog ikke alle medlemmer af GES ovennævnte invitation, idet kommunen oprindeligt kun havde udsendt til de grundejere, der bor i umiddelbar nærhed til Gerbredgård dvs. på dele af Grønningen. Efter at bestyrelsen tog kontakt til Team Plan og Geodata burde alle medlemmer nu have modtaget invitationen i e-Boks, og hvis ikke kan invitationen findes her.

For så vidt angår selve Karrebæksminde, så er der aktuelt tre projekter, som hver især og tilsammen vil udfordre infrastrukturen voldsomt:

 1. Maycons overtagelse af Smålandshavet Kursuscenter og planer om flere restauranter, cafeer og plads til 2-300 overnattende gæster.
 2. Saltø Gods’ udstykning af 46 sommerhusgrunde ved Karrebæk, Nybro, over for De Hvide Svaner.
 3. Projektet på Gerbredgård.

Hertil kommer, at De Hvide Svaner, Gerbredgård og Nybro udstykningerne har samme ejerkreds, og at en øget trafik mellem de tre “filialer” med overvejende sandsynlighed vil blive tilstræbt af forretningsmæssige hensyn.

Det er derfor bydende nødvendigt, at Næstved Kommune lægger en strategi- og handlingsplan for, hvorledes de trafik- og parkeringsmæssige udfordringer løses samt hvorledes man i sommermånederne vil sikre adgang for politi, brand- og redningstjenester i et tætpakket område med broen og området langs kanalen som en trafikal flaskehals.

Medlemmerne af GES opfordres til at fremsende synspunkter vedrørende projektet på Gerbredgård til Næstved Kommune.
I det omfang ovenstående tekst kan være til inspiration og hjælp, kan den frit kopieres og redigeres efter behov i en egen mail til kommunen på blivhoert@naestved.dk. Hus at mærke mailen ”Gerbredgård”.
Bestyrelsen
15. maj 2024

Bestyrelsen har den 7. maj 2024 modtaget den officielle indkaldelse til Digelaugets Generalforsamling for 2024. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 15. juni kl. 10.00 på Smålandshavet. Dokumenter til brug på generalforsamlingen kan findes på digelaugets hjemmeside. Digelaugets bestyrelse håber på en bred deltagelse til generalforsamlingen.
Bestyrelsen
8. maj 2024

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 8. maj, hvor hovedemnet er det planlagte turismeprojekt på Gerbredgård.
Der har vedrørende projektet kun været fire (4) henvendelser til bestyrelsen fra grundejerforeningens medlemmer. Disse fire udtrykte alle bekymring ved projektet i den beskrevne form.
Fra Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Enø, Lungshave og Fjordhusene er der udtrykt bekymring for projektets indvirkning både helt lokalt omkring Gerbredgård, men også mere udbredt for Enø og Karrebæksminde.
Bestyrelsen for GES er i dialog med bestyrelsen for Grundejerforeningen Gerbredgård (Bækkene og Havbakken) om en mulig fælles holdning til projektet og en eventuel fælles formulering af en henvendelse til kommunens planudvalg omhandlende bekymringspunkter.
Bestyrelsen modtager gerne synspunkter fra medlemmer på mail: enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen
2. maj 2024

 

Næstved Kommune har udarbejdet en ny folder til sommerhusejere, som indeholder vejledning og information vedrørende bl.a. affaldsordning og sortering samt krav til standplads og adgangsveje på medlemmernes egen matrikel. Se folderen her.
For så vidt angår adgangsveje på vejearealer og fællesområder er der i GES indrettet tre zoner med kørestabilt underlag, som skal friholdes for parkering, således at de nye og større renovationskøretøjer fra kommunens renovatør, Verdis A/S, kan hhv. svinge ind og ud fra Strandvej samt vende på Skrænten. De tre zoner som skal friholdes for parkering er illustreret her.
Såfremt zonerne på tømmedage ikke er friholdt vil det betyde, at matrikler på den vejstrækning, hvortil renovationsbilen ikke kan få adgang, ikke vil få tømt affaldscontainere. Tømmedage kan ses i kommunens selvbetjeningsløsning, som findes på www.naestved-affald.dk under ‘Min side’ eller i kommunens affaldsapp ‘NK Affald’.
Bestyrelsen
30. marts 2024

Gerbredgård er blevet solgt, og den nye ejer, greve Carl-Christian von Scheel-Plessen, der også ejer Saltø Gods og De Hvide Svaner, ”er i gang med at udvikle et spændende turisme projekt på Gerbredgård”.
Planerne var til drøftelse på Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde i Næstved Kommune mandag den 11. marts 2023 under punktet “Beslutning om principgodkendelse af udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 156 for et feriecenter på ejendommen Gerbredgårdsvej 1 i Karrebæksminde”.
Bestyrelsen for Grundejerforeningn Gerbredgård (Havbakken og Bækkene) samt Grundejerforeningen Enø Strand var af Carl Scheel-Plessen inviteret til et informationsmøde på De Hvide Svaner Kro senere samme dag .
Man kan se informationsmaterialet her:

Den eksisterende lokalplan lokalplan F3-1 for friarealerne på Lungshave og Enø, som også omhandler arealerne omkring Gerbredgård, fastslår, at disse friarealer ikke er udlagt som sommerhusområde, men udlagt som grønne områder (fri-/fællesarealer), der eventuelt kan dyrkes; men ikke hverken må udstykkes eller bebygges.
En ændring af lokalplanen forudsætter en høring, som bestyrelsen forventer igangsat af Næstved Kommune. Medlemmerne vil som ved tidligere lignende tilfælde blive orienteret af kommunen via eBoks.
Bestyrelsen mødes snarest for at drøfte de ovenfor nævnte planer og deres eventuelle betydning for vort område.
Medlemmerne vil løbende blive orienteret via hjemmesiden og opfordres desuden til at fremsende synspunkter til bestyrelsen på mail: enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen
13. marts 2024

En epoke slutter.
Gerbredgårds ejer Hans Ricard Jørgensen er død, 70 år. Det var Hans Ricard Jørgensens farfar og far, der startede med at udleje sommerhusgrunde – de første omkring 1920. Gerbredgårds strandnære arealer var således i mere end 80 år bebygget med sommerhuse på lejede grunde frem til 2006, hvor grundene blev solgt og Enø Strand Grundejerforening stiftet. Efter salget af grundene fortsatte Hans Ricard Jørgensen i nogle år med at passe foreningens veje og fællesarealer. Og mange husker hans glade smil, når han kørte rundt i området og slog græs.
Hans Ricard Jørgensen bisættes fra Karrebæk Kirke mandag 25. marts klokken 11.
Bestyrelsen

21. Marts 2024

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt den 29.02.2024 kan læses her.
Bestyrelsen
14. marts 2024

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. februar 2024 kl. 18:30 – 22:30.

Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af foreløbig dagsorden.
 2. Invitation fra Næstved Kommune til møde med grundejerforeningerne Enø Strand og Lungshave samt Enø Pumpelaug. Emne: “ Overdragelse af pumpestation til grundejerforeningerne: Lungshave og Enø Strand”.
 3. Sæson med store mængder regn og nedbør med højt grundvandsspejl og udfordringer med afvanding via dræn.
  1. GES-repræsentation i Pumpelaugets bestyrelse.
  2. Kortlægning af drænrør.
 4. Status på kystsikring.
 5. Siden sidst – opsummering af udførte vedligeholdelsesopgaver.
  1. Fællesområder med biodiversitet – reetablering for sæson 2024.
  2. Vedligehold af øvrige fællesarealer.
 6. Vejenes tilstand og belægning.
  1. Status på vejene efter vintersæsonen 2023/2024.
  2. Indhentet tilbud på ny belægning.
 7. Fremtidig GES-repræsentation i Digelaugets bestyrelse.
 8. Status på samarbejde med LEA.
  1. Administration af GES-økonomi.
  2. GES-medlemskartotek.
 9. Økonomi.
  1. Gennemgang af GES regnskab og budget.
 10. Nødvendige vedtægtsændringer.
 11. Henvendelse fra medlemmer.
 12. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser eller spørgsmål som ønskes drøftet på mødet bedes fremsendt senest den 27.02.2024 på mail: enoestrand@gmail.com
Bedste hilsner
Søren Bo Lyderik, formand
21. februar 2024

2023

Med nedenstående fotos fra svundne tider ønsker bestyrelsen alle foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.
Bestyrelsen jule- og nytårshilsen 2023 kan læses her.

Snedækket Karrebæksminde, Postkort sendt 1910
Snedækket Karrebæksminde, postkort sendt 1910

Fra Det Kgl. Biblioteks arkiv “Danmark Set Fra Luften – Før Google” er her tre fotos fra vores område optaget i perioden 1932-1950.

Foto: Det Kgl. Bibliotek
Foto: Det Kgl. Bibliotek
Foto: Det Kgl. Bibliotek
Foto: Det Kgl. Bibliotek
Foto: Det Kgl. Bibliotek
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Bestyrelsen
22. december 2021

Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har foreningen modtaget nedenstående gode råd om håndtering af stormen Pia:
Det er ikke kun juleferien, vi kan se frem til de kommende dage. DMI varsler et kraftigt blæsevejr, der potentielt kan blive til en regulær storm. Det er endnu ikke helt til at sige, hvor slemt det bliver, men for en sikkerheds skyld minder vi lige om, hvad en storm kan betyde:

 • Forhøjet vandstand. Er dit hus eller sommerhus i risiko for oversvømmelse, så sørg for at sikre det. Følg med på DMI og på din kommunes hjemmeside.
 • Flyvende genstande. Står dine havemøbler stadig ude, så husk at sikre dem, så de ikke flyver væk, mens du er på juleferie – det samme gælder trampolinen.
 • Lukkede broer og aflyste færger. Planlæg din rejse, hvis du skal rundt i landet de næste par dage. Hold dig opdateret på trafikken på trafikinfo.dk eller lyt til P4 Trafik, når du er ude at køre. Vær desuden opmærksom på, at der kan ligge løse genstande og væltede træer på vejene.
 • Ændringer og forsinkelser i den offentlige trafik – Husk at pakke tålmodigheden og tjek eventuelt dine afgange på Rejseplanen.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker dig en glædelig jul uden alt for meget modvind”.
Se iøvrigt også Digelaugets hjemmeside.
Bestyrelsen
21. december 2023

Velkomstbrev fra LEA

De fleste medlemmer af grundejerforeningen har den 8. december modtaget E-mail fra LEA Ejendomsadministrators afdeling i Næstved indeholdende et velkomstbrev samt opkrævning af kontingent for 2023. Et fåtal medlemmer vil modtage velkomstbrevet med opkrævning via brevpost, fordi en E-mail adresse ikke med sikkerhed har kunnet fastslås. Vi beder disse medlemmer oplyse en evt. E-mail adresse til administrator.
Som annonceret ved generalforsamlingen den 2. juli  2023, så ville en af opgaverne for det kommende år evt. være indgåelse af aftale med ekstern administrator til opkrævning af kontingent, betaling af fakturaer o. lign.  I referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 2. juli  2023 blev det besluttet at indhente tilbud på opgaven. Ved bestyrelsesmøde den 13. september blev det besluttet at gå i forhandling med LEA om en samarbejdsaftale. Indgåelse af aftalen blev annonceret i referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 21. november 2023.
Baggrunden for at indgå aftale med en ekstern administrator er bestyrelsens ønske om at gøre den daglige administration mere robust og fremtidssikret samt mindre følsom overfor ændringer i bestyrelsens sammensætning. Dertil kommer de stadig stigende og komplekse krav til administration af en forening som vores ift. PBS, GDPR, bankforbindelse osv.
Bestyrelsen
8.december 2023

En trist besked

20231207_155733

Grundejerforeningens mangeårige bestyrelsesmedlem og tidligere formand, Kurt Eriksen, sov stille ind den 25. november 2023. Bisættelsen fandt sted fra Karrebæk Kirke torsdag den 7. december.
Bestyrelsen 8. december 2023

Referat fra bestyrelsesmødet den 22. november 2023 kan læses her.
Bestyrelsen 1. december 2023

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 21. november 2023 kl. 18-22 i mødelokale til Karrebæksminde Museum, Alléen 38A i Karrebæksminde.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af foreløbig dagsorden.
 2. Godkendelse eller bemærkninger til referat fra seneste GES-bestyrelsesmøde den 13. september 2023.
 3. Siden sidst – opsummering af udførte vedligeholdelsesopgaver i GES-området:
  • Oprensning af vandhullet ved indkørslen til Strandvej + fældning af træer.
  • Skæring af siv på Mindegabet.
  • Huller på stamveje er fyldt.
 4. Kommende års opgaver i GES – herunder bl.a.:
  • Afvikling af bestyrelsesmøder.
  • Rutiner og administration af GES-mailbox.
  • Vedligehold af veje og fællesarealer.
  • Formalisering af matrikelgrænse efter kystsikring.
  • Centralt placeret brevkasseanlæg – seneste ændring af Postkasseloven.
 5. Nye affaldsbeholdere til områdets matrikler
  • Information fra kommunen om de nye affaldsbeholdere.
  • Betydning for GES-fællesområder, veje og gæsteparkering.
 6. Henvendelse fra kommunen om bestyrelsens involvering i lokal byggesag.
 7. Henvendelse fra foreningen Hjerteløberne om GES-tilskud til opsætning af hjertestarter ved Netto i Karrebæksminde.
 8. Højvandsdiget langs GES-matriklen.
  • Første sæson med diget.
  • 1-års gennemgang af kystsikringen april 2024.
  • Den offentlige debat.
 9. Henvendelse fra medlemmer; herunder bl.a.:
  • Truende adfærd mod medlemmer på Strandvej.
  • Henlæggelse af både/joller på fællesområdet – Strandvej ved nr. 24.
  • Parkering.
 10. Administrator af GES-økonomi.
  • Seneste status.
 11. Økonomi
  • Gennemgang af regnskab og budget for GES.
  • Status på opkrævning af kontingent 2023.
 12. Eventuelt.

Eventuelle henvendelse eller spørgsmål fra medlemmerne modtages senest den 19.11.2023 på mail: enoestrand@gmail.com
Bestyrelsen 10. november 2023

En præsentation fra Næstved Kommunes informationsmøde “Fra affaldssæk til beholder” afholdt den 23. september 2023 kan læses her.
Som det kan ses af præsentationen, så bliver der for vores forening en nødvendig reduktion i antallet af gæsteparkeringspladser på Grønningen, samt et øget behov for at klippe hæk og anden bevoksning således, at renovationsvognene kan komme frem på de smalle veje, hvor der heller ikke vil kunne parkeres.
Alle medlemmer vil modtage yderligere information vedr. den nye affaldssorterings ordning i eBoks.
Bestyrelsen 28. september 2023

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2023 kan læses her.
Referat fra bestyrelsesmøde i Digelauget afholdt den 28. august 2023 kan læses her.
Referat fra generalforsamling 2023 i Fællesudvalget for grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene afholdt den 19. august 2023 kan læses her.
Bestyrelsen 22. september 2023

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2023 kl. 19:00-22:30 på Mindegabet nr. 9.
Foreløbig dagsorden:

 1. Gåtur med besigtigelse af området
 2. Godkendelse af foreløbig dagsorden
 3. Godkendelse/bemærkninger til referater fra:
  • GES-bestyrelsesmøde den 25. maj 2023 samt
  • GES-generalforsamling den 2. juli 2023
 4. Siden sidst – herunder opsummering af udførte vedligeholdelsesopgaver i GES-området:
  • Fællesområder med biodiversitet – hvordan har områdernes flora udtrykt sig i år
  • Hjertestarter – udskiftning af elektroder samt opdatering på TrygFondens hjertestarter app
  • Bestilling af ekstra vejbump til Strandvej og Grønningen
  • Placering og maling af natursten langs Grønningen som hindring mod parkering i vejsiden langs marken
 5. Kommende års opgaver i GES – herunder:
  • Vedligehold af medlemskartotek
  • Rutiner og administration af GES-mailbox
  • Afvikling bestyrelsesmøder
  • Vedligehold af veje og fællesarealer
  • Formalisering af matrikelgrænse efter kystsikring
  • Centralt placeret brevkasseanlæg
  • Udvidet affaldssortering
 6. Administrator af GES-økonomi
  • Gennemgang af indhentede tilbud
  • Beslutning om kommende samarbejdspartner
  • Overlevering af materiale til kommende administrator
 7. Vejenes tilstand
  • Igangsat underskriftsindsamling blandt GES-medlemmer for vejbelægning med knust asfalt
 8. Højvandsdiget langs GES-matriklen
  • Første sæson med diget
  • 1-års gennemgang af kystsikringen april 2024
  • Den offentlige debat
 9. Henvendelse fra medlemmer
 10. Økonomi – herunder gennemgang af GES regnskab og budget
 11. Eventuelt

Eventuelle henvendelse eller spørgsmål fra medlemmerne modtages senest den 12.09.2023 på mail: enoestrand@gmail.com
Bestyrelsen 6. september 2023

Referat fra generalforsamling 2023 i Fællesudvalget for grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene kan læses her.
Bestyrelsen 2. september 2023

Foreningens hjertestarter placeret ud for Strandvej 64 fik den 20. juli foretaget rutinemæssig udskiftning af elektroder, som havde været i restordre hos leverandøren.
Bestyrelsen 23. juli 2023

Referat fra generalforsamlingen afholdt søndag den 2. juli 2023 kl. 10-12 på Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter kan læses her. GES-bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:

 • Søren Bo Lyderik (formand)
 • Helle Strange Tobiasen (kasserer)
 • Susanne Rehn (sekretær)
 • Henrik Grønborg (næstformand/web-ansvarlig)
 • Kurt Eriksen (kystbeskyttelse/fællesarealer/veje)

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde drøftede man bl.a. en eventuel indgåelse af samarbejde med ekstern ejendomsadministrator og besluttede at indhente tilbud fra sådanne til varetagelse af opgaver som bl.a. opkrævning af kontingent, betaling af fakturaer, regnskabsmæssig support  og lignende.
Bestyrelsen 6. juli 2023.

Den seneste tids voldsomme sandfygning har udløst flere klager til Enødigelaug. Der er her og nu desværre ingen løsninger på problemet, men Enødigelaug har den 5. juli 2023 fremsendt nedenstående orientering, som hermed videreformidles:
Enødigelaug lytter til de klager, der er kommet over den aktuelle sandfygning, som særligt de sidste dage har været voldsom.
Vi har forelagt problemet for Niras vores rådgiver og vi har spurgt i øst og vest, men ikke fået hjælp, men vi fortsætter vores undersøgelse om hjælp til mindskning af problemet.
Vi har i Digelauget og heller ikke fra kommunen eller Niras fået advarsler om denne gene i projektet i hele planlægningen.
Her har det været sikringen mod oversvømmelse, der har været prioriteret.
Som tidligere skrevet fra Digelauget og fra Lungshave ved Kent Filt til Lungshave GF, så håber vi at problemet bliver mindre over tid, som sandet sætter sig, og måske opnår en højere fugtighedsgrad.
Allerede de næste døgn får vi måske afprøvet om regnen i dag før den kommende storm dæmper
 fygningen”.
Der har været talt om snehegn, men det er umiddelbart ikke en løsning, og det er heller ikke noget kommuner/ vejvæsen bruger længere om vinteren.
Det vil heller ikke være en løsning, at sænke stranden som foreslået ½ m. Der vil stadig være en nu meget bred strand, hvor vinden kan få fat i sandet.
Vi håber hjælmene og marehalmen på diget efterhånden bliver så stærke, at de kan være med til at holde på sandet ved vestenvind, men stærk storm fra vest vil uden tvivl fortsat give fygning.
Nye og tydeligere skiltning om ikke at gå på diget er på vej
”.
Videreformidlet af bestyrelsen for GES 5. juli 2023

Grundejerforeningen Enø Strand afholder ordinær generalforsamling søndag den 2. juli 2023 kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavets Kursus- & Konferencecenter.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsens beretningregnskab og budget vil blive lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen 16. juni 2023

Tørke og brandfare!
På baggrund af den lange periode uden nedbør er jordbunden og vegetationen blevet meget tør. Det betyder, at risikoen for naturbrande er øget. En brand i vores tæt bebyggede område med mange træhuse vil kunne udvikle sig katastrofalt og meget hurtigt.
Så selvom myndighederne endnu ikke har udstedt et egentligt afbrændingsforbud, opfordrer bestyrelsen alligevel medlemmerne til at udvise stor forsigtighed.
Det gælder f.eks. ved brug af:

 • grill, der fungerer ved afbrænding af trækul, træbriketter og lignende
 • ildsteder, fx bål og bålfade, pejse, pizzaovne, brændeovne og lignende
 • stearinlys, haveblus, fakler og lignende
 • apparater og udstyr, der fungerer ved forbrænding, f.eks. ukrudtsbrændere

I tilfælde af aktiviteter som ovenfor beskrevet, vil det være hensigtsmæssigt at have haveslange og/eller vandspande klar til brug.
Bestyrelsen 8. juni 2023

Enø Digelaug afholder ordinær generalforsamlingen søndag d. 25. juni 2023 kl. 10-12 på Smålandshavet. Dagsordenen og bestyrelsens skriftlige beretning kan læses på digelaugets hjemmeside.
Bestyrelsen 31. maj 2023

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. maj 2023 kan læses her.
Bestyrelsen
26. maj 2023

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i grundejerforeningen torsdag den 25. maj 2023 kl. 19-22 på Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum.
Foreløbig dagsorden:
 1. Godkendelse af foreløbig dagsorden.
 2. Godkendelse/bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde – den 21. marts 2023.
 3. Siden sidst – herunder opsummering af udførte og kommende vedligeholdelsesopgaver i GES-området
  • Fællesområder med biodiversitet
  • Natursten mod parkering langs Grønningen
  • Vejbump udskiftet på Strandvej og Grønningen
  • Hjertestarter – anbefaling om udskiftning af elektroder.
 4. Offentlige skraldespande på stranden ud for GES-området – tilbud fra kommunen.
 5. Vejenes tilstand.
 6. Højvandsdige langs GES-matriklen
  • Formel klage til Enø Digelaug fra beboere på Strandvej 24-31
  • Hvordan kan vi som GES-bestyrelse agere i denne sag.
 7. Henvendelse fra medlemmer.
 8. Planlægning af kommende GES-generalforsamling søndag den 2. juli 2023.
 9. Økonomi – herunder gennemgang af:
  1. Regnskab for 2022
  2. Budget for 2024
 10. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser eller spørgsmål som ønskes drøftet på bestyrelsesmødet fremsendes senest den 22.05.2023 på mail: enoestrand@gmail.com
Bestyrelsen
17. maj 2023

Referat fra bestyrelsesmøde i Fællesudvalget lørdag den 1. april 2023 kan læses her.
Bestyrelsen
17. maj 2023

Enø Digelaug inviterer til officiel indvielse af kystsikringen på Enø kl. 15 lørdag den 15. april, hvor digelauget sætter telt op på volleyballbanen ved stranden og tænder op i grillen. Der vil være festtaler fra Digelauget samt miljøminister Magnus Johannes Heunicke og borgmester Carsten Rasmussen. Se invitationen her.
Bestyrelsen
9. april 2023

Uret står på sommertid, påsken står for døren, og vores område begynder at summe af alskens aktiviteter i have og hus, sidstnævnte både inde og ude.
Denne årstid er således en god anledning til at genopfriske kendskabet til foreningens ordensregler, der af hensyn til alle bl.a. omhandler hastighedsbegrænsning for den kørende trafik, og i perioden juni-juli-august begrænser brugen af redskaber med el- eller brændstofmotor til bestemte tidsrum. Læs ordensreglerne her.
For så vidt angår aktiviteter i form af ombygning, tilbygning, nybygning samt opførelse af haveskur, carport eller lignende, så er Lokalplan 063 gældende. Specifikt for vores område kan man med fordel læse siderne 33-38 inden man går i gang med et planlagt projekt.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god påske og en solrig sommer.
Bestyrelsen
5. april 2023

Referat fra bestyrelsesmøde 21.marts 2023, afholdt hos Henrik Grønborg kan læses her.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 25. maj 2023.
Bestyrelsen
26. marts 2023

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19:00 med følgende foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse/bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde – den 29. november 2022
 3. Opgaver og vedligehold i foreningens område:
  • 3a – Genetablering af vejbump
  • 3b – Vejenes tilstand og eventuel indsats
  • 3c -  Fællesområder og grønne arealer
 4. Henvendelser fra medlemmer
 5. Udmatrikulering af ejendom på Mindegabet
 6. Bestyrelsens rolle ved byggeri eller anlæg i området, der vurderes eller meddeles i modstrid med lokalplan
 7. Bestyrelsens sammensætning
 8. Digeprojektet – status fra Kurt Eriksen
 9. Forberedelser til GES-generalforsamling – søndag den 2. juli 2023 på Smålandshavet
 10. Økonomi
 11. Eventuelt

Eventuelle henvendelser/spørgsmål fra medlemmerne modtages på mail enoestrand@gmail.com senest søndag den 19/3 2023.
Bestyrelsen
13. marts 2023

Bestyrelsen er bekendt med to indbrud i vores område i 2022.
Bo trygt” (et samarbejde mellem TrygFonden, Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd) arbejder for at mindske antallet af indbrud i private boliger ved at tilbyde gratis rådgivning til grundejerforeninger, og vi har fra “Bo trygt” modtaget et tilbud om at kunne bestille et oplæg om forebyggelse af indbrud. En undersøgelse og rapport baseret på politiets data for indbrud og indbrudsforsøg i 2018-2021 (finansieret af “Bo trygt”) omtaler ikke specifikt indbrud i sommerhuse, men kan læses her.
Bestyrelsen vil tage kontakt til Lokalråd Karrebæksminde og foreslå, at et eventuelt “Bo trygt” oplæg afholdes i lokalrådets regi. Herudover henviser bestyrelsen foreningens medlemmer til at læse de gode råd til sikring af sommerhuset fra Det Kriminalpræventive Råd.
Bestyrelsen
16. Februar 2023

Bestyrelsen har fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi modtaget nyhedsbrevet DIAlogen, som udgives under Borgernært Politi, og indeholder artikler om politiets samarbejde med lokalråd i kommunerne, herunder Lokalråd Karrebæksminde. Nyhedsbrevet kan læses her.
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan følges her:
Web: www.politi.dk/sydsjaelland
Facebook: www.facebook.com/ssjlfpoliti/
Twitter: twitter.com/SSJ_LFPoliti
Bestyrelsen
4. januar 2023

2022

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 29.11.2022 kan læses her.
Der har desværre været ubudne gæster i et hus på Grønningen. Bestyrelsen opfordrer til opmærksomhed samt til forsigtighed med f.eks. at lægge reservenøgler i haveskure og lignende.
Bestyrelsen ønsker alle grundejerforeningens medlemmer en god jul
Bestyrelsen
21. december 2022

Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag den 29.11.2022 kl. 19:00.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse/bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde – den 13. september 2022
 3. Opgaver og vedligehold i foreningens område:
  • 3a: Veje og vejbump
  • 3b: Fællesområder og grønne arealer (herunder biodiversitet)
  • 3c: Andre forhold i området
 4. Eventuelle henvendelser fra medlemmer
 5. Affald – status på fremtidens ordning for affaldssortering i området
 6. Digeprojektet - status fra Kurt Eriksen
 7. Økonomi
 8. Eventuelt

Eventuelle henvendelser/spørgsmål fra medlemmerne modtages på mail enoestrand@gmail.com senest søndag den 27/11.
Bestyrelsen
31. oktober 2022

Referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2022 kan læses her.
Kommunens svar på bestyrelsens henvendelse vedrørende fremtidige ændringer i affaldsordningen kan læses her.
Kommunens regler for indretning af standpladser og adgangsveje til affaldscontainere kan læses her.
Referat fra generalforsamlingen i Fællesudvalget for  Grundejerforeningerne på Enø, Lungshave og Fjordhusene den kan læses her.
Bestyrelsen
2. oktober 2022

I uge 37 blev der i forbindelse med konstruktion af højvandsmur og dige yderst på Strandvej konstateret kørsel med tungt læssede lasbiler på foreningens vejnet .

088C7CD5-B4BA-41B0-B2BA-782E8BD44179

Det er bestyrelsens umiddelbare opfattelse, at dette ikke er i overensstemmelse med de informationer, som vi har modtaget fra NIRAS a/s og entreprenør (Holbøll a/s), i henhold til hvilke den tunge trafik med bl.a. sand skulle foregå via stranden.
Bestyrelsen har fotodokumenteret vejnettet og skulle der være sket skade på vores veje og de underliggende rørføringer, så står Enødigelaug/Holbøll for reetablering.
Bestyrelsesmedlem (og formand for Enødigelaug) Kurt Eriksen vil tage emnet op på digeprojektets næste byggemøde tirsdag den 20. september.
Bestyrelsen
19. september 2022

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 13.9.2022 kl. 19.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse/bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde – den 3.7.2022.
 3. Konstituering af bestyrelsen.
 4. Siden sidst – herunder opsummering af udførte og kommende vedligeholdelsesopgaver i foreningens område:
  • Offentlige affaldsspande.
  • Udskiftning af slidte og ødelagte vejbump.
  • Områder til biodiversitet (blomster og bier) – genbeplantning i 2023 samt nyt mindre område.
 5. Mundtligt referat fra Fællesudvalgets generalforsamling den 20.8.2022.
 6. Foreningens samlede matrikelgrænse – hvor går grænsen efter udførelse af strandfodring og anlæggelse af større strandareal?
 7. Henvendelse fra medlemmer.
 8. Digeprojektet har taget sin opstart – status fra Kurt Eriksen.
 9. Økonomi.
 10. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser/spørgsmål fra medlemmerne modtages på mail enoestrand@gmail.com senest søndag den 11.9.2022.
Søren Lyderik, formand
3. september 2022

Fra Kurt Eriksen, formand for Enødigelaug, har bestyrelsen modtaget nedenstående:

“Til beboerne Strandvej 24-31 samt øvrige medlemmer af Enøstrand GF og Enødigelaugs bestyrelse.
Torsdag d. 1. september 2022 kl. 8:00 starter arbejdet med Kystbeskyttelse på Enø.
Digelauget vil sammen med Holbøll afholde et møde, hvor der orienteres om det forestående arbejdes omfang.

Mødestedet bliver på Enøstrands fælles areal mellem Strandvej 27 og 28. Vejrudsigten siger sol og 20 grader, så der burde ikke være problemer med at være udendørs.

 1. Tidsplan og opdeling af arbejdet gennemgås v/ Holbøll
 2. Dialog med og spørgsmål fra beboerne i området samt andre generelle spørgsmål til også Digelauget.
 3. Eventuelt.

Om arbejdsplanen:

 • Arbejdet vil overordnet foregå fra havsiden/ stranden.
 • Den eksisterende stensætning og sikring fjernes, men skal genbruges i skråningsbeskyttelsen.
 • Højvandsvæggen etableres som vist på diverse tegninger.
 • Skråningsbeskyttelsen opbygges ved genbrug af gamle stenmaterialer samt tilførsel af nye.
 • Strandfodringen foretages og kystlinjen rykker en 10-15 m ud.

Mødet holdes i området på et passende sted og forhåbentlig i godt vejr. Ellers må vi låne en carport eller lign. En mandskabsvogn opstilles også i området. Det vil være en god ide’ at tage joller m.v. hjem eller flytte dem fri af arbejdsfeltet.
Husk at alt materiale om Digeprojektet ligger på Enødigelaugs hjemmeside, www.enødigelaug.dk”.
Bestyrelsen 22. august 2022
(Præcisering af mødested tilføjet 28. august)

Tørke og brandfare.
På baggrund af den lange tørke er jordbunden og vegetationen blevet meget tør. Det betyder, at risikoen for naturbrande er øget. En brand i vores tæt bebyggede område med mange træhuse vil kunne udvikle sig katastrofalt og meget hurtigt. Så selvom myndighederne endnu ikke har udstedt et egentligt afbrændingsforbud, opfordrer bestyrelsen alligevel grundejerne til at udvise stor forsigtighed.
Det gælder f.eks. ved brug af:

 • grill, der fungerer ved afbrænding af trækul, træbriketter og lignende
 • ildsteder, fx bål og bålfade, pejse, pizzaovne, brændeovne og lignende
 • stearinlys, haveblus, fakler og lignende
 • apparater og udstyr, der fungerer ved forbrænding, f.eks. ukrudtsbrændere

I tilfælde af aktiviteter som ovenfor beskrevet, vil det være hensigtsmæssigt at have haveslange og/eller vandspande klar til brug.
Bestyrelsen 12. august 2022

Referat fra generalforsamling 2022 kan læses her.
Bestyrelsen 21. juli 2022

Enø Digelaug har udarbejdet en illustrativ og kortfattet oversigt over kystsikringsprojektet. På tegningerne kan man se udvalgte længde- og tværsnit af anlægget, herunder strandfodring og skråningssikring på strækningen ved Strandvejen 24-31.
Illustrationerne vil blive opsat som info-tavler forskellige steder på Lungshave og Enø. Den/de tavler der er relevante for det givne område vil blive placeret i og ved området de omhandler. Det samlede overblik kan fås på de tavler der opsættes centralt ved broen til Lungshave/Enø. Se de informative illustrationer her.
Bestyrelsen 12. juli 2022

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni kan læses her.
Bestyrelsen 1. juli 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Enø Strand søndag den 3. juli kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet. Alt materiale vedrørende generalforsamling 2022 dvs. dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget adviseres på mail. Materialet slås desuden op i ”kassen” ved indkørsel til vores område samt lægges på foreningens hjemmeside, således som vedtaget på generalforsamling 2019.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Jesper Bo Winther.
 2. Bestyrelsens beretning fremlagt v/ Søren Bo Lyderik, formand. Beretningen kan læses her.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne Frandsen, kasserer. Regnskab 2021 kan læses her.
 4. Redegørelse for foreningens forventede aktivitet i det kommende år:
  • Anlæggelse af digeprojekt med sikring mod kyst og fjord igangsættes i september 2022.
  • Vedligeholdelse og forbedring af foreningens veje og “vejbump”.
 5. Forslag fra medlemmerne:
  • Der var ved frist den 10. maj 2022 ikke fremkommet forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen:
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1500 kr. for 2022. Budget for 2023 kan læses her.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand. På valg er:
  • Arne Frandsen (kasserer)  – modtager genvalg.
  • Henrik Grønborg (web master) – modtager genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
  • Jan Magleby – modtager genvalg.
  • Jens Arne Jensen – modtager genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er:
  • Søren Kæhler – modtager genvalg.
  • Steen Andersen – modtager genvalg.
 10. Valg af 2 revisor suppleanter. På valg er:
  • Finn Christiansen – modtager genvalg.
  • Preben Wegge – modtager genvalg.
 11. Eventuelt

Bestyrelsen
16. juni 2022

Alle medlemmer af Digelauget er inviteret til årets generalforsamling den 26. juni kl 10.00 på Smålandshavet. Indkaldelsen med tilhørende dokumenter er udsendt via Næstved Kommune til den enkelte grundejers e-Boks og ligger desuden på digelaugets hjemmeside.
Bestyrelsen
4. Juni 2022

Fra arrangøren af Triatlon i Karrebæksminde lørdag den 11. juni 2022 har bestyrelsen via Fælledsudvalget modtaget supplerende informationer i form af tidsskema for deltagernes bevægelser samt trængselsskemaer for hhv. Brosvinget/Alléen og Kirkebakken/Karrebækvej.
549F7AE2-BD85-4EE4-899E-635FB837B305
BEMÆRK: Der er ændringer i driften af buslinje 603, som vender i rundkørslen ved De Hvide Svaner mellem kl. 12.00 og 15.30. Der er således ingen busbetjening af Karrebæksminde i det nævnte tidsrum.
Løbsruten er den samme som i 2021 dvs. at den igen går gennem vores område (se kort).Triathlon 2022
Bestyrelsen 
1. juni 2022

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 08.06.22 kl. 19 i Karrebæksminde Fiskeri og Bymuseum, Alleen 38 i Karrebæksminde.
Foreløbig dagsorden til bestyrelsesmødet:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse eller bemærkninger til referat fra det sidst afholdte bestyrelsesmøde den 02.02.2022.
 3. Siden sidst – herunder udførte og kommende vedligeholdelsesopgaver i vores område.
 4. Opdatering af matrikelkort efter anlæggelse af højvandsdige - matrikel-linjeføring og ansvar for det forventede udvidede strandområde efter strandfodring.
 5. Status på digeprojektet - v. Kurt E.
 6. Kommunens planlagte anlæggelse af 2-1 vej på Enø Kystvej – projektet forventes igangsat i løbet af juni -22.
 7. Henvendelser fra medlemmer.
 8. Planlægning af kommende GES-generalforsamling den 3. juli 2022 på Smålandshavet.
 9. Økonomi
 10. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser eller spørgsmål fra medlemmerne modtages senest den 5.6.2022 på mail: sorenlyderik@gmail.com
Søren Lyderik, formand
19. maj 2022

Bestyrelsens formand er i denne uge blevet kontaktet af medlemmer, der har gjort opmærksom på problemer med udsmidning af rest- og madaffald i den opstillede container, der er placeret ved de nedgravede fælles affalds-molokker. Måger og krager finder hurtigt ud af, at der ligger madrester i containeren med låg – og når personer ikke låser låget efter at have kastet disse rester ned i containeren, så har de smarte fugle ingen problemer med, at åbne låget og hive godterne ud; se nedenstående foto.

E16D6482-8FD2-4DE8-91F0-97E56569ED46
Containeren er mærket “Restaffald”, men bestyrelsen henstiller til medlemmerne ikke at smide madaffald ud i den opstillede container, samt desuden altid huske at låse containerens låg efter brug.
GES formand har vedrørende problemet haft kontakt til formanden for Grundejerforeningen Gerbredgaard, hvis medlemmer anvender de samme fælles affalds-molokker.
Bestyrelsen 

19. maj 2022
(tekst korrigeret 23. maj 2022 efter den kommunale mærkning af containeren blev oplyst)

Fra Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Enø, Lungshave og Fjordhusene er bestyrelsen blevet orienteret om, at Næstved Byråd har godkendt bevilling til anlæg af 2-1 vej på de dele af Enø Kystvej, hvor der er plads. Projektet er nu også godkendt af Politiet, og anlægsarbejdet forventes opstartet i løbet af juni måned. Detaljerede tegninger over kystvejens nye vejprofil kan ses her:
Tegning 370_42.001.
Tegning 370_42.010.
Tegning 370_42.011.
Tegning 370_42.012.
Tegning 370_42.013.
Øvrigt nyt: Foreningen har nu opsat 3 bænke/borde sæt på stranden. Alle sæt er doneret til foreningen, senest et sæt som var blevet til overs i Næstved Sejlklubs afdeling i Yderhavnen. Tak til NSK.
Bestyrelsen 15. maj 2022

Digelauget har udsendt nyhedsbrev, som kan læses her.
Bestyrelsens tidligere udsendte informationer vedrørende det videre forløb med opførsel af kystbeskyttelsen på Enø og Lungshave kan læses under menupunkterne “Meddelelser” og/eller “Kystbeskyttelse“.
Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Enø, Lungshave og Fjordhusene har fremsendt information om diverse emner.
Informationerne kan læses her.
Bestyrelsen 27. april 2022

Status på digeprojektet, seneste nyt:
Der er indgået kontrakt med Holbøll a/s som totalentreprenør.
De indledende møder mellem Enø Digelaug, Niras og Holbøll starter i kommende uge.
Nyhedsbrev fra Enø Digelaug kommer ud til alle foreninger snarest og lægges desuden på digelaugets hjemmeside
Anlægsarbejdet forventes startet 1. september som planlagt.
Bestyrelsen 23. april 2022

Tidligere i 2022:

 • Den 1. februar blev udbudsmaterialet udsendt til 6 udvalgte entreprenører.
 • Den 22. februar var der besigtigelse af områderne på Enø og Lungshave med deltagelse fra Næstved Kommune, Digelaugets bestyrelse og de 6 entreprenører (Holbøll a/s, Arkil a/s, HedeDanmark a/s, Zøllner a/s, MT Højgaard a/s og CG Jensen a/s).

Videre i 2022:

 • Den 22. marts er der frist for indsendelse af tilbud på opgaven med konstruktion af kystbeskyttelse.
 • Den 22. marts åbner bestyrelsen for Digelauget de indkomne bud under nærværelse af Næstved Kommune, projektets rådgivende ingeniørfirma NIRAS a/s samt budgiverne.
 • Den 25. marts offentliggør Næstved Kommune, bestyrelsen for Digelauget og NIRAS a/s valg af hovedentreprenør til konstruktion af kystbeskyttelse på Enø og Lungshave, således som opgaven er beskrevet i Myndighedsprojektet, der blev offentliggjort den 15. januar 2021.
 • I starten af april 2022 forventes kontrakten med projektets hovedentreprenør underskrevet.
 • I perioden april – juni 2022 tilrettelægger hovedentreprenøren arbejdet i samarbejde med Digelaugets bestyrelse og NIRAS a/s.
 • Når kontrakten med hovedentreprenøren er underskrevet og detailprojekteringen igangsættes, vil der blive inviteret til møder og dialog med repræsentanter fra de forskellige delområder, som måtte have særlige udfordringer samt ønsker om mindre justeringer til projektets udformning. Det drejer sig bl.a. om områderne Ved Kanalen, Næstved Sejlklub, Fjordhusene, Enø Kystvej, Lungshave Grundejerforening samt grundejere ved kyststrækningen i Grundejerforeningen Enø Strand herunder Strandvej 21A og Strandvej 24-31.
 • Udover selve kyststrækningen, hvor GES er grundejer (fællesarealer), så er der for foreningen også særlige udfordringer i form af arbejdskørsel i området, fysisk belastning af vejnettet samt afsætning af arealer til opmagasinering, skurvogne etc.
 • 1. september forventes arbejdet igangsat.

Efter offentliggørelse af Myndighedsprojektet den 15. januar 2021, samt en efterfølgende høringsperiode på 6 uger, hvor der ikke var indsigelser fra Grundejerforeningen Enø Strand (GES) eller dennes medlemmer, blev projektet endeligt godkendt af byrådet i Næstved Kommune den 23. marts 2021, og der blev dermed givet tilladelse til projektets gennemførelse.

Der kan selvsagt ikke inviteres til møder vedrørende særlige udfordringer eller mindre justeringer til projektets udformning førend kontrakten med hovedentreprenøren er underskrevet og detailprojekteringen igangsættes.

GES’ bestyrelse har tilskrevet Digelaugets bestyrelse og meddelt, at vi ser frem til at modtage en invitation til drøftelse af foreningens særlige udfordringer samt flere kystnære grundejeres ønske om mindre justeringer til projektets udformning.
Bestyrelsen 24. februar 2022

Der afholdes Triatlon i Karrebæksminde lørdag den 11. juni 2022.
Løbsruten er den samme som i 2021 dvs. at den igen går gennem vores område (se kort).Triathlon 2022
Alle øvrige forhold vil være som i 2021, dvs. at der i en periode på ca. 2½ time, kan opleves løbere enkeltvis og i små grupper på enkelte veje i grundejerforeningens område. Løbet gav i 2021 visse trafikale udfordringer i området omkring kanalen, men gav ikke anledning til større udfordringer i vort område. Yderligere informationer vedr. f.eks. ændringer i busruter og køreplan vil blive lagt på hjemmesiden efterhånden som de fra løbsledelsen og Næstved Kommune tilflyder bestyrelsen.
Bestyrelsen 24. februar 2022

Referat fra bestyrelsesbestyrelsesmøde den 02.02.2022 kan læses her.
Bestyrelsen, 14. Februar 2022
(Referat opdateret med links 24. februar 2022)

Der afholdes bestyrelsesbestyrelsesmøde den 02.02.2022 kl. 19. Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse/ bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde  – 02.11.2021.
 3. Siden sidst – herunder opsummering af udførte og kommende vedligeholdelsesopgaver i området.
 4. Afgørelse i klagesagen vedrørende passage/strandgang ud for Strandvej nr. 30 og 31.
 5. Mindegabet – opsummering af situationen med defekt pumpe, styring af kontraklapper samt kystdræn fra strandsiden.
 6. Henvendelser fra medlemmer.
 7. Status på digeprojekt -  v./Kurt E.
 8. Økonomi.
 9. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne modtages på mail enoestrand@gmail.com senest søndag d. 30/1.
Søren Bo Lyderik, formand
19. januar 2022

2021

Fra Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene har bestyrelsen modtaget information om følgende emner:
 1. kommunale restmidler til trafiksikkerhedsprojekter – herunder projekt om anlæggelse af  2-1 vej på Enø Kystvej. Projektet blev godkendt på byrådsmødet den 21. december 2021.
 2. digeprojektet, hvor Kystdirektoratet den 15. december 2021 gav tilsagn om at støtte projektet økonomisk med 7.632.000 kr.
 3. forslag til lokalplan for 8 grundejerforeninger på Enø (Egemosegård, Gerbredgård, Kildeengen, Klintegården, Reedtzholm, Strandgården, Stølsgården og Vigen) og 2 foreninger på Vesterhave (Højbogård og Horskærgården).
Forslaget til lokalplanen nævnt under ovenstående punkt 3 kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og på følgende link fra Plandata.dk: dokument.plandata.dk/20_10907832_1635500285519.pdf.
Forslaget er i høring frem til den 3. januar 2022, og selv om forslaget til lokalplan ikke vedrører vort område, så har alle naturligvis mulighed for at fremsende synspunkter eller ændringsforslag til Næstved Kommune inden den 03.01.2022 på e-mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Bestyrelsen 27. december 2021

Der har siden sensommeren været problemer med en pumpe, som regulerer vandstanden i Mindegabet. Pumpen er nu helt defekt, og megen nedbør samt defekt elektronisk styring af højvandsklap ved gennemløbet i dæmningen under Enø Kystvej, har derfor medført højvande i Mindegabet og en vandstand ca. 10-15 cm højere end vanligt.
Ny pumpe og elektronik er bestilt og på vej. Højvandsklappen betjenes manuelt og der pumpes vand ud fra Mindegabet i dagtimerne. Desuden er indpumpning til Mindegabet fra drænene på den kommunale strand midlertidigt indstillet.
Ingen huse er aktuelt truet af oversvømmelse. Bestyrelsen er i løbende kontakt med kommunen, og overvåger situationen sammen med flere af husejerne omkring Mindegabet.
Bestyrelsen 5. december 2021

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 2.11.2021 kan læses her.
Siden afholdelse af bestyrelsesmødet er der repareret stamveje og slået græs for formentlig sidste gang i år. Områderne med biodiversitet er slået efter aftale med sagkyndige, således at blomsterne vil få plads til at komme op igen til foråret til glæde for bier og andet dyreliv. Der udestår klipning/ beskæring ved vandhullet og trimning af ”skoven” ved Gerbredgårdsvej. Disse opgaver vil blive varetaget efter nærmere aftale med Hede Danmark.
Enø Digelaug har nu oprettet en hjemmeside (www.enødigelaug.dk), hvor bl.a. referat fra bestyrelsesmødet den 29. september kan læses, og hvor digelaugets bestyrelse fremover vil holde beboerne på Enø orienteret om projekt og udbudsmateriale samt opdatere om status på arbejdet med etablering af kystbeskyttelsen på Enø og Lungshave.
Bestyrelsen 26. november 2021

Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag den 2.11.2021 kl. 19 i Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum med nedenstående foreløbige dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse/ bemærkninger til referat fra seneste bestyrelsesmøde  – 18.08.2021.
 3. Siden sidst – herunder opsummering af udførte vedligeholdelsesopgaver i området.
 4. Henvendelser fra medlemmer.
 5. Vurdering om justering af foreningens ordensregler ift. generende støj (høj musik/anden støj).
 6. Status på digeprojektet -  v./Kurt E.
 7. Økonomi.
 8. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne, som ønskes drøftet på bestyrelsesmødet, modtages på mail sorenlyderik@gmail.com senest søndag d. 31/10.
Bestyrelsen 26. oktober 2021

En vigtig milepæl blev nået ved den stiftende generalforsamling for Kystbeskyttelseslauget, som d. 9. september kl. 19 blev afholdt i Gl. Ridehus på Grønnegades Kulturcenter i Næstved. Der skulle herunder stemmes om sammensætningen af bestyrelsen for det digelaug, der skal videreføre projektet med opførelsen af diget på Enø. Vores tidligere GES-formand Kurt Eriksen var opstillet som kandidat til Digelaugets bestyrelse.

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, hvor ca. 120 fremmødte personer deltog og foretog personlig afstemning. Medlemmer fra GES bestyrelse mødte også op medbringende en imponerende mængde af personligt udstedte fuldmagter fra vores medlemmer.

Resultat af afstemning – og dermed sammensætning af Digelaugets bestyrelse - blev følgende:

 • Kurt Eriksen, Enø Strand – 842 stemmer (3 år)
 • Kent Flint, Lungshave – 470 stemmer (3 år)
 • Hans-Henning Møller, Enø Kystvej – 240 stemmer (2 år)
 • Ole Nielsen, Klintegården – 115 stemmer (2 år)
 • John Kryger, Gerbredgård  – 98 stemmer (1 år)
 • Henrik Have, ved lysstøberiet – 68 stemmer (1 år)
 • Benny Dalsgård Kristensen, Fjordhusene – 37 stemmer (suppleant)

Fra Næstved Kommune er til bestyrelsen udpeget:

 • Troels Karlog (4 år)
 • Signe Krog ( suppleant) (4 år)

På det efterfølgende møde blev Kurt Eriksen ved enstemmig beslutning udpeget til formand for bestyrelsen, som har sit første bestyrelsesmøde med valg af næstformand, sekretær og kasserer onsdag den 29. september kl. 17:00 i Rådmandshaven.

Bestyrelsen i GES takker medlemmerne for både fremmøde ved den stiftende generalforsamling samt for udstedelse af fuldmagter fra medlemmer, som ikke selv kunne deltage.
Bestyrelsen 12. september 2021

Det er vigtigt for grundejerforeningen at blive repræsenteret i den kommende bestyrelse for Kystbeskyttelseslauget for Enø-Lungshave (Digelauget).
Repræsentation i bestyrelsen sikres bedst, hvis flest mulige medlemmer afgiver stemmer til fordel for bestyrelsens kandidat, Kurt Eriksen.
Stemmerne kan afgives på to måder:

 1. Mød frem på den stiftende generalforsamlingen den 9. september,  kl. 19.00 i Gl. Ridehus, Grønnegade 10, Næstved. Alle har fået invitation i eBoks.
 2. Afgiv stemmer ved hjælp af fuldmagt (skabelon er fremsendt i eBoks).

Den udfyldte og underskrevne fuldmagt afleveres til Kurt Eriksen, Strømmene 67, eller foreningens formand, Søren Lyderik, Grønningen 60. (Fuldmagten kan naturligvis også udstedes til et andet medlem, som deltager ved den stiftende generalforsamling).
Alternativt kan fuldmagten affotograferes med iphone/smartphone, og mailes til foreningens bestyrelse på kuerik@mail.dk.
Alle felter på fuldmagten skal udfyldes. Matrikelnummer og antal stemmer for den enkelte grundejer kan ses af dette skema.
Vi håber på et godt valg for Kurt og vores grundejerforening.
Bestyrelsen 4. september 2021

Referat fra bestyrelsesmødet den 18. august 2021 kan findes her.
Bestyrelsen 4. september 2021

Tekniske beskrivelser og anden information vedrørende selve kystbeskyttelses projektet kan ses under menupunktet “Kystbeskyttelse“.
Bestyrelsen 27. august 2021

Den 24. august har alle medlemmer i e-Boks modtaget indkaldelse til stiftende generalforsamling for Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug . Vedhæftet indkaldelsen er også skabelon til en fuldmagt, som kan anvendes i forbindelse med valg af en bestyrelse for kystbeskyttelseslauget, såfremt man er forhindret i selv at møde frem på generalforsamlingen den 9. september.
Medlem af bestyrelsen for Enø Strand Grundejerforening, Kurt Eriksen, er kandidat til bestyrelsen for kystbeskyttelseslauget. Kurt Eriksen er én af initiativtagerne til kystbeskyttelse af Enø og har mere end 10 års erfaring fra arbejde med digeprojektet samt en stor del af æren for, at Næstved Kommune involverede sig i projektet, som nu bliver til virkelighed.
Det er i grundejerforeningens interesse, at vi bliver repræsenteret i bestyrelsen for  kystbeskyttelseslauget, da vores forening er den eneste med kystlinje mod Smålandshavet, og vores medlemmer er blandt de mest udsatte i forhold til oversvømmelse, hvilket afspejler sig i bidragsfordelingen og de høje bidragssatser. Desuden skal foreningen lægge matrikel til konstruktion af diget, som på foreningens kyststrækning vil være en kompleks kombination af dige, skråningsbeskyttelse, højvandsmur og sandfodring. Det er også forventeligt, at vores forening i et vist omfang skal lægge vejnet til tung trafik med lastbiler og entreprenørmaskiner, ikke kun i etableringsfasen, men også i forbindelse med fremtidig vedligeholdelse og sandfodring.
Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at give fremmøde på den stiftende generalforsamling for Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug den 9. september kl. 19.00 i Gl. Ridehus, Grønnegade 10, og afgive deres stemmer til fordel for Kurt Eriksen.
Såfremt man er forhindret i at give fremmøde på generalforsamlingen, kan der i stedet afgives stemmer via fuldmagt ved at gøre brug af den skabelon, som er fremsendt i e-Boks. Alle felter skal udfyldes! Den underskrevne fuldmagt kan medbringes til generalforsamlingen af en anden person eller afleveres hos foreningens formand, Søren Lyderik, Grønningen 60, eller hos Kurt Eriksen, Strømmene 67.
Alternativt kan den underskrevne fuldmagt scannes eller fotograferes med smartphone og mailes til kuerik@mail.dk senest den 7. september.
Stemmeret udøves i forhold til det antal parter som vedkommende repræsenterer, jf. § 5 i Vedtægt for Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug. En eventuel fuldmagt skal derfor være udfyldt med navn, adresse, matrikelnummer og antal stemmer. Antal parter og stemmer for hver enkelt medlems adresse fremgår af oversigten her. Registrering af de fremmødte samt udlevering af det korrekte antal stemmesedler til hver enkelt vil blive tidskrævende. Det anbefales derfor at man møder frem ikke senere end kl. 18.30.
Bestyrelsen ser frem til medlemmernes opbakning i forbindelse med den stiftende generalforsamling og valg til bestyrelsen for Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug den 9. september.
Bestyrelsen 26. august 2021

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. juli kan læses her.
Alle medlemmer bør have modtaget foreløbig indkaldelse til stiftende generalforsamling for Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug (digelauget) torsdag den 9. september 2021 kl. 19.00 i Gl. Ridehus, Grønnegade 10, 4700 Næstved.
Næstved Kommune har anmodet om, at navne på kandidater og 1 suppleant til digelaugets bestyrelsen fremsendes til kommunen senest den 23. august 2021, således at kommunen kan udsende en liste med forslag til kandidater sammen med dagsordenen, der skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Derfor er næste bestyrelsesmøde i grundejerforeningen fremrykket fra torsdag den 26. august til onsdag den 18. august, hvor foreløbigt eneste punkt på dagsordenen er strategi i forhold til valg til digelaugets bestyrelse.
Evt. henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne som ønskes behandlet på bestyrelsesmødet modtages på mail kuerik@mail.dk
Bestyrelsen 14. august 2021

Bestyrelsen har afholdt sit første møde efter generalforsamlingen, og konstitueret sig med ny formand, Søren Bo Lyderik. Tidligere formand for bestyrelsen, Kurt Eriksen, har sammen med Søren forfattet et nyhedsbrev, som kan læses her.
Husk, at der på søndag den 1. august kl. 10-12 afvikles et arrangement på pladsen ud for Strandvej 64 med demonstration i brug af foreningens hjertestarter.
Bestyrelsen 30. juli 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021 kan læses her.
Der er bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august kl. 19 med følgende foreløbige dagsorden:

 1. Godkendelse af foreløbig dagsorden
 2. Godkendelse/ bemærkninger til referat fra sidste bestyrelses møde juni 2021.
 3. Siden sidst.
 4. Foreningens økonomi.
 5. Hjertestarter arrangement søndag d. 1. august ved Strandvej 64.
 6. Spørgsmål og ønsker fremsat på generalforsamling 2021.
  • Parkering.
  • Ladestandere til el-biler i vores område.
  • Spørgsmål til Digeprojektet fremsat på generalforsamlingen.
  • Arrangement med levende musik.
 7. Henvendelser fra medlemmer.
 8. Status på Digeprojektet herunder valg af et Digelag for Lungshave/ Enø.
 9. Konstituering i bestyrelsen.
 10. Eventuelt.

Evt. henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne modtages på mail kuerik@mail.dk senest søndag aften d. 25. juli.
Bestyrelsen 18. juli 2021

Lær om brug af hjertestarter 1. august.
Bestyrelsen har indgået aftale med Lennart Funch fra firmaet Heart2Start om instruktion i brug af hjertestarter. Lennart besøger vores forening søndag den 1. august kl. 10-12, hvor han opstiller sin pavillon på pladsen ud for Strandvej 64 (ved hjertestarteren). Mød op og lær noget om brugen af hjertestarter … vi får pludselig brug for denne kompetence.
Bestyrelsen 5. juli 2021

Nyhedsbrev ultimo juni 2021.

Husk at grundejerforeningen søndag d. 4. juli kl. 10-12 afholder årets generalforsamling på Smålandshavet.Dagsorden med bilag er offentliggjort i god tid på både hjemmeside og ved opslag. Husk Corona-pas, så I får lov at komme ind!
Lidt til orientering:
- Digeprojektet er som tidligere udmeldt nu klar til at gå i etableringsfase. Men før dette kan ske, skal der dannes et Digelag. Bestyrelsen kæmper hårdt for at få en fast plads i Digelaget med baggrund i, at en væsentlig del af diget bliver placeret på foreningens matrikel. Der er tale om den mest komplicerede del af diget med både et ler/ sandstykke, en højvandsmur med skråningsbeskyttelse samt hele foreningens kyststrækning, hvor der skal foretages tilbagevendende sandfodring. Endvidere er der lavet frivillige aftaler om digets placering ved 5 grunde samt en del af foreningens område.
Vedtægter for et digelag er ude i høring og alle burde have fået udkast i e-Boks. Bestyrelsen håber alle medlemmer bakker bestyrelsens op i ønsket om fast repræsentation i Digelaget,  gerne med et bidrag i høringsfasen, der løber frem til 11. juli.
Det er håbet, at anlægsarbejdet kan komme i gang i november, så en delvis sikring kan være på plads inden vinterstormene i 2021/ 22. Mere information herom på generalforsamlingen.
- Ny affaldssortering er på vej med ikrafttrædelse 1.juli 2021. Alle skulle meget gerne have modtaget en rød kemikalie boks sat ved jeres huse. Vi beholder vores 2-sækkeløsning, men affaldspladsen ved indkørsel til vores område udbygges med en eller flere beholdere/ molokker. Alle burde have modtaget information i e-Boks om ændringer i sorteringen og brug af boksen.
- Både stamveje og biveje får en overhaling i denne uge med hulfyldning samt forventet også støvdæmpning med urea på stamvejene. Bumpene efterses, men de bliver ikke gjort fladere. Vi henstiller fortsat til, at alle dæmper farten, dels så det ikke støver så meget og dels så trafiksikkerheden er god.
- En hjertestarter er sat op ved Strandvej 64, og den er i funktion. Tilmelding er på vej, så den fremover vil kunne ses på Hjerteløber-app’en. I løbet af sommeren inviterer bestyrelsen på et lille introduktions kursus i brug af hjertestarteren. Nærmere herom på generalforsamlingen.
- Områderne udlagt til biodiversitet/ bier og blomster er kommet fint i gang, og klipning af de grønne arealer kører planmæssigt. Der har dog været et par perioder hvor det har været svært for klipperen at følge med.
- Vi opfordrer alle til at få klippet hække og buske ind til egen matrikel så oversigtsforholdene er gode.
- Som alle sikkert ved, så er der i lokalplanen fra 2016 en del oplysninger og bestemmelser om bl.a. byggeri og parkeringsforhold. Det er en god ide at se lidt på reglerne her, men generelt er det således, at parkering skal finde sted inde på grundene og ikke på fælles arealerne. Afhængigt af grundenes størrelse skal der være plads til 1 eller 2 biler. Det er bedst for bestyrelsen, at naboer/ genboer løser parkeringsforhold i fordragelighed.
- Der blev også i år afholdt Triatlon i Karrebæksminde på grundlovsdag. Arrangørerne havde lagt ruten igennem foreningens område uden forudgående information til bestyrelsen. Vi var således ikke blevet inddraget i planlægningen, men nåede at indhegne lidt områder, så vores bier og blomster overlevede.
Vi håber på et stort fremmøde på Smålandshavet den kommende søndag.
På bestyrelsens vegne
Kurt Eriksen, formand
28. juni 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2021 i Grundejerforeningen Enø Strand søndag den 4. juli 2021 kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet. Alt materiale vedrørende Generalforsamling 2021 dvs. dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget adviseres på mail. Materialet slås desuden op i ”kassen” samt lægges på foreningens hjemmeside, som vedtaget på generalforsamling 2019. Ved  deltagelse i generalforsamlingen på Smålandshavet kræves Corona-pas samt mundbind efter sundheds-myndighedernes retningslinjer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Jesper Bo Winther.
 2. Bestyrelsens beretning fremlagt v/ Kurt Eriksen, formand, kan læses her.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne Frandsen, kasserer. Regnskab 2020 kan læses her.
 4. Redegørelse for foreningens forventede aktivitet i det kommende år:
  • Digeprojekt med sikring mod kyst og fjord.
  • Forbedring af foreningens veje.
 5. Forslag fra medlemmerne:
  • Der var ved frist 10. maj 2021 ikke fremkommet indlæg fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen:
  • Fastlæggelse af budget og kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1500 kr. for 2022. Budget for 2022 kan læses her.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand. På valg er:
  • Bjarne Pedersen – modtager genvalg.
  • Søren Bo Lyderik – modtager genvalg.
  • Kurt Eriksen – modtager genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
  • Jan Magleby – modtager genvalg.
  • Jens Arne Jensen ?
 9. Valg af 2 revisorer. På valg er:
  • Søren Kæhler – modtager genvalg.
  • Steen Andersen – modtager genvalg.
 10. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er:
  • Finn Christiansen – modtager genvalg.
  • Preben Wegge ?
 11. Eventuelt

Bestyrelsen 10. juni 2021
(opdateret den 15. juni 2021 med regnskab 2020 og budget 2022)

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 3. juni kan læses her.
Bestyrelsen 10. juni 2021

A4F7C409-668A-43A3-816E-8616E3CC39DA
Bestyrelsen har nu modtaget yderligere informationer fra arrangørerne af triathlon den 5. juni: Efter svømning og cykling skal deltagerne løbe ca. 10 km på Enø. Se løberuten ovenfor. Første løber er af sted kl. 14 og i mål i nærheden af Enø Bageri kl. ca. 14.30. Sidste løber er afsted kl. ca. 15.15 og er i mål kl. ca. 16.15. Det vil sige, at der er løbere i sommerhusområderne fra kl. ca. 14.15 til kl. ca. 15.45 – og tættest ’trafik’ vil være fra 14.45 til 15.15. Det vil til alle tider være muligt at færdes til og fra sommerhusene i området – men arrangørerne henstiller til, at man forsøger at undgå at færdes på ruten i de bemeldte tidsrum.
Bestyrelsen 29. maj 2021

Bestyrelsen har den 28. maj erfaret, at triathlon løbsruten den 5. juni går gennem foreningens område:
ED8C0819-9FF6-4506-BB24-30BFA205B7F7
Triathlon stævnet starter kl 12.00 og vil vare indtil kl 16.00, hvor sidste deltager krydser stregen. Der indledes med 950m svømning ved stranden ud for kioskerne efterfulgt af 45km cykling i området fra Karrebæksminde til Bisserup. Stævnet afsluttes med 10.5 km løb igennem Enøs sommerhusområder inklusive Grundejerforeningen Enø Strand.

Arrangørerne oplyser på kbaektri.com, at trafikken på i Karrebæksminde og på Enø vil være påvirket i tidsrummet fra kl 10.00 til kl 17.00. Man opfordrer derfor til at begrænse udkørsel i det omfang det er muligt, da der vil være mange løbere og cykler på vejene fra kl 12.00 til kl 17.00. Det ene spor på Enø Kystvej vil være inddraget, og derfor skal der forventes stærk kø-kørsel.  Parkeringspladsen/Cirkuspladsen vil være inddraget til brug for stævnet, og der vil kun være få parkeringspladser.

Busbetjeningen af Karrebæk og Karrebæksminde indstilles mellem kl 10 og 16. Bussen vender i rundkørslen Karrebækvej/Skælskørvej. Græshoppebroen holdes lukket for sejlads fra kl 12.10 – 16.00. (Rettelse: Løbsledelsen har den 3. juni meddelt, at broen er lukket for sejlads fra kl 11.30 – 16.30).
Bestyrelsen 28. maj 2021

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 3. juni kl. 19 hos formanden, Strømmene 67.

Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 3. Siden sidst:
  • Projekt bier og blomster sat i værk
  • Sag om tang/ strandrensning
  • Projekt hjertestarter sat i værk
  • Pasning af veje samt græsslåning foretages efter aftale
 4. Henvendelser fra medlemmerne
 5. Status Digeprojektet som nu går videre i anlæg
 6. Foreningens økonomi
 7. Planlægning generalforsamling 2021 søndag 4. juli kl 10-12 på Smålandshavet
  • På valg er Søren L, Bjarne P. og Kurt E.
  • Der var 10. maj ikke indkommet forslag fra medlemmer om emner til generalforsamling 2021
 8. Eventuelt.

Evt. henvendelser fra medlemmerne om yderligere pkt. på den foreløbige dagsorden modtages meget gerne, dog senest tirsdag d. 1. juni ved en mail til kuerik@mail.dk.

IMG_7334

Bestyrelsen gør medlemmerne opmærksom på, at der Grundlovsdag lørdag den 5. juni 2021 afvikles triathlon i Karrebæksminde, hvilket i perioder kan give trafikale udfordringer og besvær med til- og frakørsel til vores område. Læs mere på kbaektri.com.
Bestyrelsen 25. maj 2021

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 8. april kan læses her.
Bestyrelsen 27. april 2021

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 8. april kl. 18 – ca. 22 hos formanden, Strømmene 67.
Mødet indledes med vandretur og besigtigelse af området.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 3. Siden sidst
 4. Bier og Blomsterprojekt v/ Søren L.
 5. Henvendelse fra medlem om muligheden for en hjertestarter i vores område v/ Kurt E.
 6. Status på Digeprojektet samt bestyrelsens stilling til oprettelse af et Digelag v/ Kurt E.
 7. Skel mod Fællesarealer v/ Henrik G.
 8. Rensning af foreningens strandstykke for tang v/ Bjarne P.
 9. Foreningens økonomi v/ Arne Fr.
 10. Generalforsamling 2021 1. søndag i juli på Smålandshavet v/ Alle.
 11. Eventuelt og herunder næste møde.

Evt. henvendelser fra medlemmerne om yderligere pkt. på den foreløbige dagsorden modtages meget gerne, dog senest tirsdag d. 6. april ved en mail til kuerik@mail.dk.

Byrådet i Næstved Kommune har på mødet den 23. marts 2021 enstemmigt vedtaget at give endelig tilladelse til projekt til kystbeskyttelse på Enø og Lungshave (Digeprojektet). Alle grundejerforeningens medlemmer burde have modtaget besked herom i e-Boks. Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag (myndighedsprojekt) og en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Der kan klages over tilladelsen indtil den 22. april 2021. Klagevejledningen står sidst i tilladelsen. Alle relevante dokumenter kan findes på kommunens hjemmeside:
https://www.naestved.dk/kommunen/projekter/kystsikring-paa-enoe-og-lungshave
eller ved at skrive ”kystsikring” i søgefeltet på kommunes hjemmeside.
Har man spørgsmål til tilladelsen eller projektet, kan planlægger i Næstved Kommune, Tina Nygaard Dombrowski, kontaktes på telefon 5588 6231 eller på mail tidom@naestved.dk.
Bestyrelsen 31. marts 2021

Den 1. marts var digeprojektet til behandling i Næstved Kommunes Tekniske Udvalg, som anbefaler projektet. Beslutningsreferat fra mødet i Teknisk Udvalg kan læses her. Næste skridt er sagsbehandling i Økonomiudvalget den 15. marts, hvor udvalget udtaler sig om projektet til Byrådet. På baggrund af anbefalingen fra Teknisk Udvalg forventes det, at Byrådet godkender projektet på byrådsmødet den 23. marts.
Sagen med 17 bilag, der beskriver alle led af projektet, kan findes på Næstved Kommunes hjemmeside her.
Artikel om digeprojektet publiceret i Sjællandske:
Klar til højvande: Stort projekt beskytter 1500 sommerhuse mod oversvømmelse.
Bestyrelsen 6. marts 2021

2020

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår. Formanden har på bestyrelsens vegne forfattet et Jule- og Nyhedsbrev, som kan læses her. Hjemmesiden er opdateret med vinterbilleder fra Enø og Karrebæksminde. Fotos er venligst stillet til rådighed af Jan Thorhauge.
Bestyrelsen 23. december 2020

Høringsfristen om Digeprojektet er afsluttet. De indkomne 15-16 kommentarer, spørgsmål og indsigelser vil blive samlet i en lille hvidbog til brug for den videre i proces i Teknisk Udvalg og Byrådet, hvor der skal tages en politisk beslutning på et Byrådsmøde ultimo oktober, måske mere sandsynligt i november vedrørende fastholdelse og gennemførsel af projektet.
Høringssvar fra Grundejerforeningen Enø Strand kan læses her.
Så snart hvidbogen er offentliggjort vil bestyrelsen videreformidle den til foreningens medlemmer.
Bestyrelsen 6. september 2020

Lokalråd Karrebæksminde har offentliggjort køreplanen for minibuskørsel på Enø i perioden fra den 7.9.2020 til den 4.10.2020. Minibussen er et tilbud til de fastboende borgere på Enø, som ikke har mulighed for selv at transportere sig til og fra broen. Læs køreplanen og tilhørende information her.
Bestyrelsen, 27. august 2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. august kan læses her.
Bestyrelsen, 27. august 2020

Næstved Kommunes folder med information om brolukning fra mandag den 7. september kl. 00.01 til søndag den 4. oktober kl. 23.59 kan læses her.
Læs mere på kommunens hjemmeside.
Bestyrelsen, 13. august 2020

I forbindelse med lukning af Græshoppebroen fra 4. september til 5. oktober, organiserer Lokaludvalget for Karrebæksminde en midlertidig kørselsordning på Enø. Ordningen er baseret på frivillige chauffører.
Lokaludvalget søger derfor frivillige som vil påtage sig opgaven som chauffør på følgende vilkår:

 • Være over 25 år
 • Indehaver af almindelig kørekort – minibussen har plads til 9 personer
 • Næstved Kommune har tegnet forsikring for de frivillige chauffører

Der planlægges foreløbigt med en kørsel hver 3. time i dagtimerne, men viser det sig, at behovet er større, og der er chauffører til en udvidelse, så vil køreplanen blive ændret.
Interesserede medlemmer af grundejerforeningen kan tilmelde sig som frivillig chauffør ved senest søndag den 9. august 2020 at sende mail til formand for Fællesudvalget, Jette Johnsen, på mailadressen  ibjohnsen@stofanet.dk
Bestyrelsen, 5. august 2020

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 13. august hos webmaster.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Siden sidst
  • Igangværende arbejder : Vejlys, Strandrensning, Bier og Blomster, Veje og grønne arealer
 4. Foreningens økonomi
 5. Status digeprojektet efter møde 12. august i Fællesudvalg med Kommunen, og eventuelle reaktioner fra medlemmer
 6. Status brolukningen
 7. Skel mod fællesarealer
 8. Evaluering generalforsamling 2020
 9. Eventuelt

Henvendelser fra medlemmerne modtages snarest og senest onsdag den 12. august på mail til kuerik@mail.dk
Bestyrelsen, 5. august 2020

Nyhedsbrev vedrørende bl.a. tang-problematik og digeprojekt kan læses her.
Bestyrelsen, 28. juli 2020

Referat fra generalforsamling 2020 afholdt søndag den 5. juli kan læses her.
Bestyrelsen, 24. juli 2020

Kystsikringsprojektet på Enø-Lungshave er 3. juli sendt i 8 ugers høring og alle grundejerforeningen medlemmer vil modtage information herom via e-Boks. Selve høringsmaterialet, dvs. ansøgning om kystbeskyttelse, udkast til tilladelse, myndighedsprojekt, miljøkonsekvensvurdering samt bilag, kan læses/hentes på Næstved Kommunes hjemmeside. En kort beskrivelse af projektet kan læses her.
Der kan indsendes bemærkninger til projektet frem til den 31. august.
Bestyrelsen, 3. juli 2020

Bestyrelsens beretning og regnskab 2019 samt budget 2020 kan læses her.
Bestyrelsen, 19. juni 2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. maj kan læses her.
Bestyrelsen, 17. juni 2020

Generalforsamling 2020 afholdes planmæssigt den første søndag i juli, dvs. søndag den 5. juli kl. 10-12 på Smålandshavet. Se dagsorden her.
Der har været lidt tvivl om pladsforhold i forhold til Corona restriktioner, men der er nu åbnet for forsamlinger på mere end 50 personer på konference centre.
Smålandshavet har mulighed for 80-85 personer i den store sal. Set i lyset af et fremmøde på 45-50 deltagere de foregående år, er det bestyrelsens skøn, at denne kapacitet er tilstrækkelig til, at afstandskrav kan overholdes.
Så vi ser frem til en velbesøgt generalforsamling 2020.
Bestyrelsen, 14. juni 2020

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 28-5-2020 kl. 18:00 Strømmene 67.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 3. Siden sidst
  • Vejlys
  • Udførte arbejder i området: Trappe, Vandhul, Støvdæmpning
 4. Henvendelse fra medlemmerne.
  • Oplæg fra Tilde Wolffbrandt, Grønningen om biodiversitet ved plantezoner på fællesarealer.
 5. Foreningens økonomi v/ Arne Fr.
 6. Status på Digeprojektet
 7. Status på Brolukning sept. 2020.
 8. Planlægning af generalforsamling 2020 søndag d. 5. juli på Smålandshavet.
  • På valg er Henrik G. og Arne Fr.
  • Der var 10. maj ikke fremkommet forslag fra medlemmer om emner til generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ”Bo Trygt” om evt. indlæg i starten af generalforsamlingen, og Søren har været i dialog med selskabet.
 9. Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest torsdag den 28. maj kl. 12:00 til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 24. maj 2020

Bestyrelsen har forfattet et nyhedsbrev, hvor medlemmerne bl.a. kan læse om følgende:

 • Veje-stier – grønne områder og lidt vedligeholdelse
 • Brolukningen i september/ oktober 2020
 • Digeprojektet
 • Generalforsamling 2020

Bestyrelsen gør i nyhedsbrevet også opmærksom på den gældende lokalplan 063 og råder  medlemmerne til at sørge for de nødvendige tilladelser i kommunen før større byggeaktiviteter iværksættes. I weekenden er det hensynsfuldt at dæmpe støjniveauet, så også naboen kan være i sit hus. Se iøvrigt foreningens ordensregler og vær opmærksom på de tidsmæssige begrænsninger for brug af plæneklipper, hækklipper, kantskærer og lignende redskaber med el- eller brændstofmotor, som er gældende i perioden juni – juli – august.
Bestyrelsen, 4. maj 2020

Behovsundersøgelse ifm. kørselsordning på Enø under brolukningen 7. september – 5. oktober.
Græshoppebroen i Karrebæksminde skal repareres i perioden 7. september – 5. oktober 2020 og vil derfor være lukket for trafik. Gangbroen vil være åben. Næstved Kommune vil i samråd med Lokalrådet i Karrebæksminde etablere en kørselsordning med minibus på Enø i hele perioden. For at kunne vurdere behovet for kørsel er der udarbejdet et digitalt spørgeskema, som lokalråd og kommune beder grundejere udfylde og indsende over internettet senest den 24. april. Det tager kun et par minutter ved smartphone, tablet eller PC/Mac.
Bestyrelsen, 21. marts 2020

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar.
Referat fra mødet kan læses her.
Bestyrelsen, 7. marts 2020

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar kl. 19:00, Strømmene 67. Den foreløbige dagsorden er:

 1. Godkendelse af dagorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  2.okt. 2019
 3. Siden sidst.
  • Brolukning herunder behovs undersøgelse for minibus kørsel på Enø?
  • Status på vejenes tilstand.
 4. Henvendelser fra medlemmer – pt. ingen.
 5. Foreningens økonomi v/ Arne F.
  • Regning fra Hans Enø rep vejstykke Strandvej til Grønningen
  • Status for betalinger på ny pasningsordning til nu?
  • Forsikringer – bestyrelsens ansvarsforsikring?
 6. Status på Digeprojektet v/ KE – herunder indgåelse af frivillige aftaler om digets linjeføring.
 7. Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest tirsdag den 25. februar kl. 12:00 til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 18. februar 2020

Nyhedsbrev fra bestyrelsen kan læses her.
Bestyrelsen, 9. januar 2020

2019

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 2. oktober 2019 kan læses her.
Bestyrelsen, 27. oktober 2019

Næstved Kommunes inviterer til møde omhandlende turisme udvikling i Næstved kommune. Mødet afholdes i Arena Næstved den 5. oktober 2019. Alle medlemmer burde have fået invitationen i e-Boks.
Nyhedsbrev fra Bestyrelsen kan læses her.
Bestyrelsen, 6. september 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019 kan læses her.
Aktuelt matrikelkort over GES område inklusive fællesarealet i Mindegabet kan ses her.
Kig selv ind på kortviewer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) her, hvor  man på mange forskellige måder kan se både nutidige og historiske topografiske kort og fotos.
Bestyrelsen, 30. juli 2019

Grundejerforeningen Enø Strand afholder ordinær generalforsamling søndag den 7. juli. 2019 kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet.
Dagsorden kan læses her. Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses her.
Budget 2019-2020
Regnskab 2018
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj 2019 kan læses her.
Bestyrelsen, 4. juni 2019 (opdateret med budget og regnskab 4. juli 2019)

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj kl. 18:30, Strømmene 67. Den foreløbige dagsorden er:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra møde den 9. januar 2019.
 3. Siden sidst.
 4. Henvendelser fra medlemmer.
 5. Foreningens økonomi.
 6. Digeprojektet: Bestyrelsens bemærkninger/ udtalelse til materiale fremlagt på 2. borgermøde den 8. maj 2019 i Herlufsholmhallen, med særligt fokus på materialets oplæg til egenbetaling for 4 grundejere på Strandvejen 24-31 samt Enøstrand GF.
 7. Pasningsordning for veje og fællesarealer. Arbejdsgruppens status på udbud.
 8. Mindegabets tilgroning samt status på kloakeringsarbejdet i Mindegabet.
 9. Planlægning af generalforsamling 2019, søndag den 7. juli kl. 10-12 på Smålandshavet. På valg til bestyrelsen er Bjarne Pedersen, Ole Pedersen og Kurt Eriksen.
 10. Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest den 15. maj til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 11. maj 2019

Fællesudvalget for Lungshave & Enø afholdt møde den 8. april, hvor repræsentanter fra kommunen, samt det rådgivende ingeniørfirma Niras, informerede om status på projektet for kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Man kan læse om digeprojektet på Næstved kommunes hjemmeside, hvor også kommunens præsentation her fra mødet den 8. april vil blive tilgængelig.
Næstved kommune og Fællesudvalget for Lungshave & Enø inviterer alle lodsejere til præsentation af kystsikringsprojektet onsdag den 8. maj 2019 Kl. 19:00 i Herlufsholm Idrætscenter,  Herlufsholm Alle 233. Alle grundejerforeningens medlemmer burde have modtaget invitation via e-Boks.
Læs bestyrelsens påskehilsen til medlemmerne her.
Bestyrelsen, 21. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2019 kan læses her.
Bestyrelsen, 2. februar 2019

2018

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår.
Formandens jule- og nyhedsbrev kan læses her.
Bestyrelsen, 24. december 2018

Referatet fra Byrådets møde den 18. december foreligger i skrivende stund endnu ikke på kommunens hjemmeside, men vil på et tidspunkt kunne ses her.

Ikke flere sommerhuse på Enø

Bestyrelsen, 19. december 2018

Bestyrelsen har til Næstved Kommunes Byråd, Økonomiudvalg samt Plan- og Erhvervsudvalget fremsendt endnu en indsigelse mod forslag til sommerhus- og  udviklingsområde på Gerbredgård.
Det er bestyrelsens vurdering, at forudsætningen for udlægning af nyt sommerhusområde slet ikke er tilstede, idet Erhvervsministeriet ganske vist har inviteret kommuner til at ansøge om omplacering/nyudlæg af sommerhusgrunde, men at et område kun er sommerhusområde efter planloven, hvis det er udlagt ved lokalplan, bygningsvedtægt eller byplanvedtægt, eller området som led i et frikommuneforsøg er overført til sommerhusområde, jf. planlovens § 34, stk. 3 og 5.
Jævnfør gældende lokalplan F3-1 for friarealerne på Lungshave og Enø vedrørende arealerne omkring Gerbredgård, så er disse ikke udlagt som sommerhusområde, men udlagt som grønne områder (fri-/fællesarealer), der eventuelt kan dyrkes; men ikke hverken må udstykkes eller bebygges.
Læs den fremsendte indsigelse her.
Bestyrelsen, 6. december 2018

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der har været flere indbrud på Lungshave og længere ude på Enø. Der er i skrivende stund endnu ikke rapporteret indbrud i vores område, men bestyrelsen opfordrer grundejere til at holde øje med både eget hus og naboers samt eventuel mistænkelig færden og trafik i området.
Bestyrelsen, 1. december 2018

Bestyrelsen har modtaget skrivelse fra NK Forsyning med information om forlænget graveperiode ifm. brøndrenovering på Mindegabet.  Gravearbejdet tager længere tid end forventet bl.a. fordi ledninger i jorden ikke ligger, hvor de er indtegnet. Grundejere vil blive kontaktet, hvis renovering af udvalgte offentlige stikledninger får indflydelse for ejendommen. Bestyrelsen følger løbende gravearbejdet, og vil sikre reetablering af veje m.m. ved afslutningen af projektet. Se brevet fra NK Forsyning her.

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2018 kan læses her.
Husk også: ”Danmark Redder Liv” – borgermøde/informationsaften tirsdag den 16. oktober. Læs mere nedenfor.
Bestyrelsen, 13. oktober 2018

Lokalråd Karrebæksminde vil sammen med projektet ”Danmark Redder Liv” gerne skabe større tryghed og overlevelse i vores lokalområde i tilfælde af hjertestop.
Derfor afholder lokalrådet borgermøde/informationsaften tirsdag den 16-10-2018 kl. 19.00 til 21.00 på Smålandshavet. Læs mere her.
Bestyrelsen, 2. oktober 2018

Lokalråd Karrebæksminde vil sammen med projektet ”Danmark Redder Liv” gerne skabe større tryghed og overlevelse i vores lokalområde i tilfælde af hjertestop.

Derfor afholder lokalrådet borgermøde/informationsaften tirsdag den 16-10-2018 kl. 19.00 til 21.00 på Smålandshavet. Læs mere her.
Bestyrelsen, 2. oktober 2018

GES’ bestyrelse har på vegne af foreningens medlemmer fremsendt indsigelse mod nye udstykninger i området omkring Gerbredgård. Se indsigelsen her.
Ved foreningens bestyrelsesmøde den 10. september havde en repræsentant (Søren Kähler) for grundejerne langs marken ved Grønningen foretræde. Disse grundejere fremsender både kollektivt og individuelt indsigelser til kommunen.

Bestyrelsen opfordrer foreningens øvrige medlemmer til også at fremsende individuelle indsigelser ud fra bl.a. følgende betragtninger:

 • Nye udstykninger vil være i strid med eksisterende lokalplan Lokalplan F3-1 for friarealerne på Lungshave og Enø.
 • Nye udstykninger vil belaste områdets infrastruktur, øge trafiktætheden og øge belastningen på det lille (og svindende) strandareal.
 • Nye udstykninger vil fjerne et af de få tilbageværende åbne og ubebyggede områder omkring Gerbredgård, hvor der i forvejen er meget tæt bebyggelse på små grunde. Der er således allerede nu et større antal sommerhuse på arealerne vest for Gerbredgårdsvej (GES’ område samt nuværende mark), end der i dag ville kunne udstykkes ud fra lovens arealkrav på mindst 1200 kvadratmeter for sommerhusgrunde.

Det er ganske let f.eks. at kopiere og indsætte ovenstående tekst i en mail til Næstved Kommune.
Indsigelser skal fremsendes til Næstved kommune på blivhoert@naestved.dk og skal være fremme senest kl. 23:59 den 17. september 2018.
Bestyrelsen, 14. september 2018

Nyhedsbrev august 2018 kan læses her.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at henvendelser til kommunen vedrørende udstykningsplaner for Gerbredgård skal være fremsendt til kommunen på blivhørt@naestved.dk senest kl. 23:59 den 17. september 2018.
Til det kommende bestyrelsesmøde den 10. september er der følgende foreløbige dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 • Henvendelse fra medlemmerne; herunder fremmøde ved Søren Kæhler omhandlende udstykningsplaner.
 • Siden sidst; herunder behandlingen af udkast til ”Indsigelse mod udstykningsplaner af Gerbredgård” samt bidrag gerne på skrift fra øvrige medlemmer.
 • Foreningens økonomi.
 • Affaldssortering fra 1. oktober 2018.
 • Status på Mindegabet.
 • Status på Digeprojektet.
 • Vejenes tilstand og mulige forbedringer efter opgravninger fra Fibia og senest NK-forsyning.
 • Næste møde.
 • Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest den 6. september til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 28. august 2018

Referat fra generalforsamlingen den 1. juli 2018 kan læses her.
Bestyrelsen, 12. juli 2018

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har udstedt afbrændingsforbud i
i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner gældende fra d. 4. juli 2018 kl. 08.00.
Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af følgende:

 • Haveaffald,
 • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • Affald fra skovbrug,
 • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv,
 • Bål.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

 • Ildsteder,
 • Apparater og lign., der fungerer ved afbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater,
 • Ukrudtsbrændere, blæselamper, udtørringsapparater,
 • Afbrænding af pyroteknik, dvs. at tilladelser til festfyrværkeri vurderes nøje udfra hver sag.

Brug af grill, bålfade og bål på dertil indrettede bålpladser – alle op til 80 cm i diameter tillades på fast og ubrændbart underlag.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand opfordrer dog medlemmerne til at afstå fra brug af bålfade og bålpladser. En brand i vores tæt bebyggede område kan udvikle sig katastrofalt.
Opmærksomheden henledes desuden på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.
Hav gerne vandslangen liggende parat, hvis uheldet skulle være ude.
Bestyrelsen 4. juli 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 31. maj 2018 kan læses her.
Bestyrelsen, 18. juni 2018

Grundejerforeningen Enø Strand afholder ordinær generalforsamling søndag den 1. juli 2018 kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet.
Se relevante dokumenter via nedenstående links:
Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Bestyrelsen, 13. juni 2018

Præsentationen fra borgermødet vedrørende digeprojekt kan nu ses på kommunens hjemmeside, www.naestved.dk/kystbeskyttelse.
Bestyrelsen, 31. maj 2018

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 31. maj kl. 19 på Strømmene 67.
Foreløbige emner på dagsorden:
- Generalforsamling 2018 til afholdelse søndag d. 1. juli kl 10-12 på Smålandshavet.
- Fibias arbejde med udrulning af fibernet.
- Digeprojektets videre forløb efter borgermøde 28-5-18
- Mindegabet
- Vejnet- og bump
- Fremtidens ejendomsskat ud fra DinGeo.dk
Flere emner kan komme på dagsorden, herunder henvendelser fra medlemmer, som modtages senest den 29. maj på mail til kuerik@mail.dk.
Til orientering om hændelser efter sidste bestyrelsesmøde:
Udrulningen af fibernettet forløber planmæssigt og installation til de enkelte huse forventes primo juni. Gravearbejdet har sat spor i vejnettet. Foreningen vil kræve et afleveringsmøde med Fibia, hvor også Hans Enø deltager, så der kan blive indgået en aftale om standard for reetablering   efter gravearbejdet.
Alle medlemmer skulle meget gerne have modtaget invitation til borgermøde vedrørende Digeprojektet i Ny Ridehus, Grønnegade, mandag den 28. maj kl. 19-21. Der er i invitationen henvisning til projektmaterialet på kommunens hjemmeside, men der ligger også henvisning på enøstrand.dk til materialet. Der har endvidere været afholdt et dialogmøde med grundejerne Strandvej 24-31 om ønsker og muligheder for sikring her. Bestyrelsen håber meget at et stort antal af foreningens medlemmer møder frem og deltager i debatten om højvands- og oversvømmelses beskyttelse af området.
I Mindegabet søges tilgroningen stoppet ved slåning af nye siv.
Vejene er stadig under observation og udbedring og der er efter ønske etableret 2-3 ekstra bump.
Ejendomsskat i vores område: Vi forsøgte en gang for længe siden at se på mulighederne for reducering, men forsøget blev sat på stand by af skattevæsenet. Der er imidlertid nu varslet reguleringer af Skat til gennemførsel i 2019 og på  DinGeo.dk kan alle se deres forventede ejendomsskat fremover. Skatteministeriet har afsat ca. 12 milliarder – ikke alle til os.
Bestyrelsen er ikke ansvarlige for glæder eller sorger, når det enkelte medlem logger ind, men for næste alle vil der være tale om tilbagebetalinger og også af pæne beløb opsummeret fra 2011 og frem.
Bestyrelsen, 15. maj 2018

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 12. april 2018 kan læses her.
Bestyrelsen, 24. april 2018

Bestyrelsens nyhedsbrev kan læses her.
Der afholdes bestyrelsesmøde i GES torsdag d. 12. april 2018 kl. 19.00 Strømmene 67, Enø.
Spørgsmål og emner der ønskes behandlet på mødet bedes fremsendt på mail til kuerik@mail.dk senest mandag d. 9. april.
Bestyrelsen, 1. april 2018

Den 27. januar 2018 afholdt Fællesudvalget for Enø, Lungshave og Fjordhusene et informationsmøde sammen repræsentanter fra Næstved Kommune og repræsentanter fra digeprojektets rådgivende ingeniørfirma, NIRAS. Til mødet var inviteret bestyrelses repræsentanter fra grundejerforeninger i området samt fastboende langs havnen, Enø Kystvej og ejendomme længere ude på øen.
Referat fra mødet kan læses her.
I referatet kan man bl.a. læse om processen for kystbeskyttelsesprojektet, det tekniske projekt (herunder linjeføring og udformning) samt eksempler på partsfordeling. Af særlig interesse for vores område er udfordringerne med at sikre kystbeskyttelse for Strandvejen 24-31. Projektet arbejder videre med at afklare mulighederne, samt indkalde de berørte grundejere til et møde.
NIRAS-præsentationer fra mødet kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside (præsentation nr. 8).
Bestyrelsen, 8. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. januar kan læses her.
I referatet findes bl.a. informationer vedrørende det kommunale digeprojekt på Enø samt den af kommunen planlagte nye affaldsordning.
Bestyrelsen, 24. januar 2018

Idag, fredag den 19. januar 2018, bliver Enø, Lungshave og Fjordhusene i de lyse timer overfløjet af drone.
Overflyvningen udføres for at få en detaljeret højdeopmåling af det område hvor diget skal placeres. Samtidig måles også området ved havnens dige og strandvejen 24-31.
Det er droneafdelingen hos rådgivende firma, NIRAS, der har planlagt flyvningen. Vejrforholdene er perfekte til opmålingen, og opmålerne vil med glæde vise udstyret frem og fortælle lidt om det, hvis man er interesseret.
NIRAS har søgt tilladelse og informerer selv politiet om det.
Bestyrelsen, 19. januar 2018

2017

Nytårsbrevet fra grundejerforeningens bestyrelse kan læses her.
Der afholdes bestyrelsesmøde i GES torsdag d. 11. januar 2018 kl. 19.00 Strømmene 67, Enø. De foreløbige emner til drøftelse og behandling på mødet er:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra møde 25-10-17
 • Siden sidst
 • Henvendelser fra medlemmerne
 • Foreningens økonomi
 • Strandvejen 30 – privat trappe over stensætningen
 • Skiltningen i området generelt
 • Vejene i området – status på forsøgsbelægning på Strandvejen
 • Mindegabets fortsatte tilgroning
 • Digeprojektet mod Hav og Fjord
 • Næste bestyrelsesmøde
 • Eventuelt

NB: Emner og punkter fra medlemmerne til dagsorden modtages snarest og senest 6. januar 2018 på mail kuerik@mail.dk eller ved brev i postkassen Strømmene 67.
Bestyrelsen, 28. december 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i GES den 25. oktober 2017 kan læses her.
Bestyrelsen, 11. november 2017

Der afholdes bestyrelsesmøde i GES den 25. oktober 2017. De foreløbige emner til drøftelse og behandling på mødet er:

 • Strandvej 30 + 31 inkl. trappe over stensætning
 • Digeprojektet mod hav og fjord
 • Vejenes tilstand – særligt Strandvej
 • Skiltning i området – herunder Strandvej/Skrænten
 • Dræning ved laveste del af Grønningen
 • Mindegabets tilgroning
 • Foreningens økonomi

Eventuelle punkter, der ønskes sat på dagsordenen, bedes sendt til Formanden pr. mail (kuerik@mail.dk) eller lægges i postkassen Strømmene 67 senest den 21. oktober 2017.
Der har været problemer med at redigere foreningens hjemmeside, fordi webhotellet som huser hjemmesiden, har været udsat for et “brute force angreb” og derfor havde indlagt ekstra sikkerheds lag. Tilstanden er nu normaliseret.
Orientering om et forestående bestyrelsesmøde har været udsendt via email.
Bestyrelsen 11. oktober 2017

Beboere og sommerhusejere i tre nye områder har sagt ja tak til fibernet. Derfor bliver Enø ved Karrebæksminde, Bogø i Storstrømmen og Kobæk Strand ved Skælskør koblet på den digitale motorvej i løbet af næste år.

Læs pressemeddelelsen fra Fibia her.
Bestyrelsen 1. september 2017

I samarbejde med grundejerforeninger undersøger Fibia, om der er grund­lag for at etablere fibernet på Enø. Forudsætningen for etablering af fibernettet er 229 tilmeldte grundejere. Status den 9. august er 121 tilmeldinger. Læs information fra Fibia her.Læs mere om forskellige typer af abonnement og priser her.
Medlemmer med eventuel interesse for fibernet i sommerhuset vil have mulighed for at høre mere om projektet i ”Fiberbussen”, lørdag den 26. august 2017 i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 på parkeringspladsen ved Spar købmanden, Brosvinget 28, Karrebæksminde. ”Fiberbussen” var i Karrebæksminde i den 29. juli, hvor flere grundejere tilmeldte sig fibernettet. Men pga. nedbrud af den server, som tilmelding skulle være sket til, anbefaler Fibia, at man tilmelder sig endnu en gang, hvis der er ønske om fibernet i sommerhuset.
Man kan tilmelde sig fibernet på hjemmesiden: www.fibia.dk/enø og sidste frist for tilmelding er den 31. august 2017.
Bestyrelsen 10. august 2017

Referat fra generalforsamling søndag den 2. juli 2017 kan læses her.
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 2. juli 2017 kan læses her.
Bestyrelsen 30. juli 2017

Opdatering vedrørende sagen vedrørende Næstved Kommunes påbud om sikring af adgang langs kysten

 • Næstved Kommunes fremsendte den 22.03.2017 påbud til grundejerforeningen og to grundejere. Læs kommunens påbud her.
 • Grundejerforeningen indklagede den 16.05.2017 kommunens påbud til klagenævnet . Læs foreningens klage her.
 • Næstved Kommune indsendte den 21.06.2017 bemærkninger til klagenævnet. Læs kommunens bemærkninger her.
 • Grundejerforeningen indsendte den 11.07.2017 kommentarer til kommunens bemærkninger. Læs foreningens kommentarer her.

Fortsættelse følger ……
Bestyrelsen 19. juli 2017

Fibernet på Enø?
I løbet af sommeren 2017 undersøger Fibia, i samarbejde med grundejerforeninger, om der er grund­lag for at etablere fibernet på Enø. Forudsætningen for etablering af fibernettet er 229 tilmeldte grundejere. Læs information fra Fibia her.
Læs mere om forskellige typer af abonnement og priser her.
Fibias fiberbil holder ved SPAR Købmanden, Brosvinget 28, lørdag den 29. juli 2017 klokken 10.00 – 12.00. Man kan tilmelde sig fibernet på hjemmesiden: www.fibia.dk/enø
Bestyrelsen 6. juli 2017

Indkaldelsen til ordinært generalforsamling 2017 på Smålandshavet søndag d. 2. juli 2017 kl. 10:00 – 12:00 kan læses her og  formandens beretning kan læses her.
Regnskab for 2016 læses her. Budget for 2017 og 2018 læses her.
Bestyrelsen 10. juni 2017

Referat fra bestyrelsesmødet 9. juni 2017 kan læses her.
Bestyrelsen 20. juni 2017

Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 27. april. Læs referatet her.
Bestyrelsen har tidligere modtaget et kommunalt påbud (læs her) vedrørende stensætningen ud for Strandvej 30 og 31. Bestyrelsen har efterfølgende indgivet klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet (læs her).
Bestyrelsen 15. maj 2017

Bestyrelsen har januar 2017 udsendt et nyhedsbrev, som indeholder information om:

 • Højvande og Diger
 • Ny Lokalplan for også vores område (se planen her).(Se desuden kommunens præsentation fra borgermødet den 5. januar 2017: del-1 og del-2)
 • Kontingent opkrævninger 2017
 • Mindegabet og andre tiltag
 • Veje, stier og grønne områder
 • Indbrudsbølge på Enø
 • Pumpelauget
 • Kommende bestyrelsesmøder

Læs nyhedsbrevet her.
Vedrørende kontingent opkrævning, læs også her.
Bestyrelsen 6. Januar 2017

2016

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt onsdag 30. november kan læses her.
Som det fremgår af referatets pkt. 7, så har Byrådet vedtaget et forslag til lokalplan for bl.a. vores område. Forslaget er sendt i høring (se e-Boks) og  der afholdes borgermøde den 5. januar 2017, kl. 17.00 i Samlingssalen, Karrebæk skole, Kirkebakken 41, Karrebæk. Bestyrelsen vil deltage i mødet og efterfølgende samle op med henblik på en eventuel udtalelse.
Bestyrelsen 14. december 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde onsdag 30. november kl. 18:30 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67. Den foreløbig dagsorden er:

 • Lokalplanen for vores dagsorden er på Byrådets møde 22. november 2016. Planen forventes sendt i 8 ugers høring og der er indstillet til Borgermøde 15. december 2016 – nærmere efter Byrådets møde.
 • Mindegabets tilgroning til fortsat drøftelse og forsøg på aftale om beskæring rør og siv.
 • Stensætningen mellem Strandvejen 26 og Strandvejen 30 kræver opretning inden vinterstormene så der arbejdes på aftale med entreprenør om arbejdet.
 • Digeprojektet går kun langsomt frem. Fællesudvalget og Digegruppen presser på og forventer at kommunen v/ Teknisk Udvalg snart træffer en eller anden beslutning.
 • Pumpelavets projekt er i gang og forventes af minimere oversvømmelser af de lave område så det hele ikke sejler som sidste vinter.

Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne til behandling på mødet. Hvis emner ønskes behandlet på dette møde så skal spørgsmål/ sager være formanden i hænde senest søndag 27. november 2016, og gerne per mail på kuerik@mail.dk eller i postkassen Strømmene 67.
Bestyrelsen 18. november 2016

Plan- og Ejendomsudvalget i Næstved Kommune har den 24.10.2016 drøftet forslag til lokalplan for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården, og videresender forslaget med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslaget til lokalplanen, som blev præsenteret for udvalget, er tilgængelig via kommunens hjemmeside eller direkte her. Plan- og Ejendomsudvalget har allerede besluttet, at der skal indarbejdes enkelte mindre ændringer til lokalplanforslagets bestemmelser vedrørende blandt andet byggematerialer og nedsivning af regnvand.
Økonomiudvalg og Byrådet beslutter om planen skal sendes i høring – dette sker ca. 24. november, og først derefter orienteres alle grundejere/ lejere etc. ved besked i e-boks.
Et borgermøde er varslet afholdt den 5. januar 2017 kl. 17:00, sandsynligvis på Smålandshavet Kursus- & Konferencecenter i Karrebæksminde.
Bestyrelsen 25. oktober 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. september kan læses her.
Bestyrelsen 25. september 2016

I forbindelse med “strømpeforing” af kloakledningerne i området omkring Strandvej i uge 35 og 36, vil  tilkørselsforholdene blive påvirket. Der er adgang til de fleste grunde evt. via en mindre omkørsel, men tre steder vil vejen blive lukket i en periode. De berørte grundejere vil blive informeret af entreprenøren, Per Aarsleff A/S, og der vil blive opsat vejledende skilte. Se kort over de berørte områder her. Renovering af mindre stikledninger vil blive udført omkring uge 39.
Bestyrelsen 15. august 2016

Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag d. 7. september kl. 18:30 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67.
Den foreløbig dagsorden:

 • Evaluering af generalforsamling 2016 herunder ønskede tiltag fra medlemmerne
 • Konstituering i bestyrelsen
 • Lokalplansforslag i høring efter politisk behandling henover august
 • Stenkastningen ved Strandvejen 30 + 31 – måske nyt fra kommunen i august?
 • Digeprojekt mod Hav og Fjord – interesse møde 8. september – alle medlemmer har fået invitation fra kommunen i e-boks
 • Nyt fra Pumpelaug efter plenarmøde 13. august, hvor OP og KE deltager
 • Nyt fra Fællesudvalgets møde 27. august, hvor OP og KE deltager

Bestyrelsen modtager gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på mødet 7. september skal være bestyrelsen/ formanden i hænde senest 31. august og gerne på kuerik@mail.dk
Bestyrelsen 12. august 2016

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling afholdt på Kursus- og Konferencecenter Smålandshavet søndag den 3. juli 2016 kan læses her.
Bestyrelsen 19. juli 2016

Næstved Kommune har fremsendt brev til grundejere i forbindelse med en interesse afklaring for højvandsbeskyttelse og klimasikring af ejendomme på oversvømmelsestruede områder. Alle medlemmer burde have fået brevet i e-boks, men brevet kan også læses her.
Generalforsamlig i Grundejerforeningen Enø Strand afholdes søndag den 3. juli 2015 kl. 10:30 – ca. 12:30 på Smålandshavet.
Indkaldelse og dagsorden kan læses her.
Bestyrelsens beretning kan læses her.
Foreningens regnskab 2015 kan læses her og budget 2017 her.
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen i Enø Strands Vandværk samt vandværkets årsregnskab kan findes her.
Bestyrelsen 9. juni 2016 (opdateret med regnskab 15.6.2016, budget 23.6.2016 og kommunalt brev 30.6.2016)

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. maj kan læses her.
Bestyrelsen 1. juni 2016

Vi nærmer os stærkt Sankt Hans og efter gammel skik er det tid for at hække og buske beskæres. Vores aftale om pasning af veje og grønne arealer virker fint, så her er der beskåret.
Men det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at klippe mod vej og skel. I foreningens ordensregler står: ”Klip og beskær så også din nabo er tilfreds”. Det gælder også, hvor oversigtsforholdene for gående og kørende skaber problemer.
Der er i øvrigt foretaget støvdæmpning som tidligere år og skaderne efter opgravninger til vand og kloak holdes der øje med.
Håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen søndag d. 3. juli kl. 10:30 på Smålandshavet.
Mange hilsner fra et varmt Enø.
Kurt Eriksen 23. juni 2016

Der er opdaterede oplysninger vedrørende kloakarbejdet. TV-undersøgelser og spuling foregår i uge 22 og 23, mens selve renoveringsperioden er ændret til efter sommerferien. Se også kort med oversigt over, hvor der spules i uge 22 og uge 23.
Bestyrelsen 27. maj 2016

De offentlige kloakledninger i vort område skal renoveres. NK-Forsyning A/S & NK-Spildevand A/S har til de enkelte grundejere med meget kort varsel fremsendt informationsskrivelse om den planlagte renovering. Bestyrelsen har desuden rundsendt mail til de medlemmer som er på mail-listen. Læs mailen her.
I forbindelse med højtryksspuling af hoved- og stikledninger er der riskiko for sprøjt fra toilet og afløb, ligesom vandlåse kan blive tømt for vand og der kan forekomme lugtgener. Læs mere om de anbefalede forholdsregler i informationsskrivelsen.

 • Forarbejder/forundersøgelser vil finde sted uge 19 – uge 23.
 • Strømpefodring af hovedledninger uge 22 – uge 24.
 • Kontrol af udført arbejde uge 24 – uge 25.

Bestyrelsen 9. maj 2016

Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag 25. maj 2016 kl. 18:00 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67. Bestyrelsesmødet starter med en tur i området for at se status på: Veje, grønne arealer, skiltning, stendige ved Strandvejen fra Skipper ud til nr. 30, mulige hastighedsbegrænsende tiltag mm. Den foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27-1-2016 (møde 6. april aflyst)
 3. Siden sidst
 4. Foreningens økonomi
 5. Lokalplanen for vores område – udkast til bestemmelser modtaget fra kommunen
 6. Stensætningen v/ Strandvejen 30 + 31
 7. Tilgroningen af Mindegabet
 8. Henvendelse fra medlemmer: 1) Forespørgsel til ridning på vores veje? 2) Klipning af buske og træer mod vej og skel?
 9. Generalforsamling 2016 på Smålandshavet søndag d. 3. juli kl. 10:30 – 13:00
 10. Næste bestyrelsesmøde
 11. Eventuelt

Bestyrelsen modtager gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på mødet 25. maj skal være bestyrelsen/ formanden i hænde senest 20. maj og gerne på kuerik@mail.dk
Bestyrelsen 10. maj 2016

Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen planlagt afholdt onsdag d. 6. april 2016 er udskudt pga. manglende materiale og svar fra kommunen til 3 hovedpunkter:

 1. Lokalplanen for vores område
 2. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 + 31
 3. Mindegabets tilgroning

Materiale om lokalplanen er på vej til bestyrelsen. mens de 2 andre sager ligger meget stille. Ny dato for bestyrelsesmøde fastlægges, når udkast til lokalplanen er modtaget.
Generalforsamling 2016 er fastlagt til Søndag d. 3. juli kl. 10 på Smålandshavet. Der startes med Enø Strand Vandværk med status på nedlæggelsen samt aflæggelse af regnskab. Efterfølgende deler vi op i de 2 foreninger, som vi plejer.
For Enøstrand GF vil hovedemnet blive lokalplan for området, og bestyrelsen har en forventning om at det vil trække alle medlemmer af huse.
Bestyrelsen 12. april 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 6. april 2016 med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsesmødet starter med en rundtur i området, og vi opfordrer medlemmerne til at foretage trimning af hække og træer som beskrevet i vedtægter og ordensregler.
 2. Fortsat arbejde omkring lokalplan for vores område.
 3. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 – 31.
 4. Vedligehold af veje og Fællesarealer: Ny aftale er indgået med Hans R. Jørgensen frem til 31-12 – 2018. Aftalen har samme omfang som nuværende og med en prisstigning fra i dag 800 kr. til 850 kr. for årene 2017 og 2018.
 5. Henvendelse fra medlem vedrørende ridning i området.
 6. Tilgroningen af Mindegabet – fortsat fra sidste møde.
 7. Foreningens økonomi.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde den 6. april skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på kuerik@mail.dk, senest lørdag d. 1. april.
Bestyrelsen 26. marts 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 6. april 2016 med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsesmødet starter med en rundtur i området, og vi opfordrer medlemmerne til at foretage trimning af hække og træer som beskrevet i vedtægter og ordensregler.
 2. Fortsat arbejde omkring lokalplan for vores område.
 3. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 – 31.
 4. Vedligehold af veje og Fællesarealer: Ny aftale er indgået med Hans R. Jørgensen frem til 31-12 – 2018. Aftalen har samme omfang som nuværende og med en prisstigning fra i dag 800 kr. til 850 kr. for årene 2017 og 2018.
 5. Henvendelse fra medlem vedrørende ridning i området.
 6. Tilgroningen af Mindegabet – fortsat fra sidste møde.
 7. Foreningens økonomi.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde den 6. april skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på kuerik@mail.dk, senest lørdag d. 1. april.
Bestyrelsen 26. marts 2016

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 27. januar 2016 kan læses her.
Næstved kommunes brev til GES med partshøring og varsling om påbud kan læses her.
Bestyrelsens svar til Næstved kommune med afvisning af varsling om påbud kan læses her.
Bestyrelsen 9. februar 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 27. januar 2016 med følgende dagsorden:

 1. Fortsat  arbejde med lokalplan for vores område efter forventet oplæg fra kommunen. Materiale på vej i den videre dialog med en køreplan, der strækker sig frem mod sommerferien.
 2. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 – 31. GES inddrages af kommunen som medansvarlig for området, hvilket vi selvfølgelig ikke er. Evt. stenkastning er foregået længe før GES blev en ejerforening.
 3. Vedligehold veje og friarealer. Aftale med HRJ udløber marts 2016 og står til genforhandling eller nyt udbud.
 4. Trimning og klipning mod vej og sti af beplantning. Iht. vedtægter og ordensregler er det den enkelte grundejer, der har ansvaret.
 5. Tilgroningen af Mindegabet. Bestyrelsen forsøger at komme i dialog med kommunens miljøafdeling, men det er svært.
 6. Digeprojektet på Enø og Lungshave er på vej gennem Kystdirektoratet og Næstved Kommune. Der afholdes møde mellem Teknisk Udvalg, Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø og Lungshave samt Digegruppen 22. februar 2016.
 7. Foreningens økonomi.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på enoestrand@gmail.com,  senest søndag d. 24. januar 2016.
Bestyrelsen 17. januar 2016

2015

Der er ikke noget nyt fra kommunen om lokalplaner for sommerhusområderne, selv om der har været rykket flere gange, senest den 8. december. Der er heller ikke noget nyt vedrørende dige projekt. Når bestyrelsen får et udspil fra kommunen, vil der blive indkaldt til bestyrelsesmøde. Der er ingen forventning om, at det bliver før medio januar 2016.
Enø Strand Vandværk er nedlagt og ikke længere leverandør af vand til vores område. Vores grundejerforening får nu leveret vand fra Karrebæk Vandværk, og vandregningen vil fremover komme derfra. En nærmere orientering kommer fra den tidligere bestyrelse i Enø Strand Vandværk.
Vores område er vådt, men oversvømmelsen på Hans Enøs mark (se her) er stort set pumpet væk, og der vil blive drænet senere på året. Pumpelagets dræn virker, men har arbejdet hårdt. Vejene i området rammes hårdt med mange huller efter hvert regnskyl, men opfyldning foretages løbende, så julegæster kan køre trygt ind til deres huse.
Kontingent opkrævninger for 2016 udsendes i nærmeste fremtid.
Med dette en glædelig jul og et godt nytår til alle
Bestyrelsen 18. december 2015

Nyhedsbrev november 2015 fra grundejerforeningens bestyrelse kan læses her.
Referat fra Enø Strands Vandværks ekstraordinære generalforsamling den 20.10.2015 kan læses her.
Bestyrelsen 22. november 2015

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt onsdag d. 16. september 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 13. oktober 2015

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 16. september med følgende dagsorden:

 • Konstitution i bestyrelsen efter generalforsamling 2015
 • Evaluering af generalforsamlingen
 • Dige projektet
 • Lokalplans arbejdet for vores område
 • Trafikdæmpende foranstaltninger
 • Tilgroningen af Mindegabet
 • Vandværket
 • Foreningens økonomi
 • Henvendelser/ spørgsmål fra medlemmer.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på enoestrand@gmail.com,  senest fredag d. 11. september.
Bestyrelsen 5. september 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 28. juli 2015

Nyt fra kommunens Plan- og Ejendomsudvalg:
I forlængelse af møde mellem lokale grundejerforeninger (Kontrollørlodden, Lundegården, Højboparken, Lungshave, Enø Strand og Gerbredgård) og Næstved Kommunes Center for Plan og Erhverv mandag den 2. februar, så foreligger der nu i referat fra Plan- og Ejendomsudvalgets møde den 1. juni 2015 en orientering om oplæg til procesplan for nyt administrationsgrundlag/lokalplan for små sommerhusgrunde i Karrebæksminde/Enø. Til referatet er der to bilag:
Oplæg til procesplan vedrørende sommerhusområder Karrebæksminde/Enø.
Kort med markerede områder – Karrebæksminde.
Bestyrelsen 15. juni 2015

Ordinær generalforsamling søndag den 5. juli 2015:
Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling søndag den 5. juli 2015 kl. 11:00 – ca. 13:00 på Smålandshavet kan læses her.
Bestyrelsens beretning 2014-15regnskab 2014 og budget 2016 kan læses via hjemmesiden.
Bestyrelsen 9. juni 2015

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt fredag d. 20. maj 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 30. maj 2015.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 20. maj 2015 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67. Foreløbig dagsorden kan læses her.
Emner og spørgsmål til dagsorden/ bestyrelsen fra medlemmerne modtages meget gerne på enoestrand@gmail.com senest mandag den 18. maj 2015.
Bestyrelsen 14. maj 2015

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt fredag d. 24. april 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 2. maj 2015

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 24. april 2015 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67.
Mødet starter kl. 17:00 med en travetur i vores område for at se på vinterens skader samt se på resultatet af “Projekt Nedlæggelse af Sommervand”.
Foreløbig dagsorden kan læses her.
Emner og spørgsmål til dagsorden/ bestyrelsen fra medlemmerne modtages meget gerne en uge før mødet på enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen 14. april 2015

Hjerteforeningen og TrygFonden har doneret Enø en hjertestarter, som er blevet opsat på Enø Kystvej 55 (Fjordhusene, i gården, ved Danlands kontor/reception). Grundejerforeningerne Lungshave, Gerbredgård og Enøstrand har i fællesskab med Fjordhusene/Danland delt udgifterne til skab til hjertestarteren samt opsætning. I forbindelse med opsætningen blev der den 31. marts 2015 afholdt et kursus i Livreddende Førstehjælp samt instruktion i brug af hjertestarteren arrangeret af Hjerteforeningen. Fra Grundejerforeningen Enø Strand (GES) deltog formanden og sekretæren. Kurset var velafviklet og informativt, men naturligvis uden udbytte for andre end de tilstedeværende.

For de af GES’ medlemmer, som ikke måtte være helt fortrolige med Livreddende Førstehjælp, har Dansk Råd for GenoplivningFalck og Hjerteforeningen hjemmesider med hhv. videoer og print-selv-folder, som det kan anbefales at se og læse.
TrygFonden Hjertestart App kan downloades fra henholdsvis Apples App Store og Google Play.
Der er på Enø også hjertestarter ved Næstved Sejlklub InderhavnEnø Camping, Samarittervagten – Røde Kors samt TrygFondens Livreddertårn. Desuden har Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø fornylig opsat hjertestarter hos Helmer Jensen, Stølsgården ( æggesalget) Enø Kystvej 182, lige overfor Strandgårdsvej. På fastlandssiden er der opsat hjertestarter på gavlen af det gule magasin/pakhus lige ved broen og på Smålandshavet Kursus- og Kongrescenter.
Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året.
Bestyrelsen 9. april 2015

Nedlægningen af sommervandet er nu en realitet, og dermed er hele vores område på helårsvand.
Vandforsyningen er ved samme lejlighed opgraderet til højere kapacitet, og der er med med nye stophaner foretaget en opdeling af forsyningsnettet . Det betyder, at der i tilfælde af et eventuelt brud i nettet ikke skal lukkes for forsyningen til hele området, men kun til den del, hvor reparationer skal foretages.
Arbejdet har været begunstiget af en mild vinter, men det har også været en våd omgang. Såvel gravefolk som smede har arbejdet ihærdigt, og udvist både snedighed og sporsans i jagten på rørene i det gamle forsyningsnet, som ikke altid lå som angivet på de eksisterende tegninger.
Alle opgravninger i veje og ind på grunde er ved at være reetableret, men der vil være lidt ekstra arbejde hen over foråret, når vejret bliver bedre og området tørrer op.
Det er nu muligt for alle tidligere sommervandsbrugere at tage en weekend med vand i vask og toilet, men det vil være meget klogt, at lukke for vandet igen efter et besøg, idet frost jo stadig kan komme på tale.
Hvis der skulle vise sig problemer eller spørgsmål, så ret henvendelse til vandværket ved Ole Køser.
Stormene Dagmar og Egon rev og flåede noget i kysten ved Enøhus. Lukningen af de 2 trampehuller holdt fint. Stensætningen ved vejstykket ud mod trappen blev kraftigt overskyllet . Der er foretaget opretning af vejen med ler, ral og sand, men det er et sårbart stykke.
Hullet som stormen Bodil skabte i december 2013 er ved at blive fyldt op af overskydende materiale fra gravearbejdet, så også her skulle sikkerheden igen være som før.
Bestyrelsen 11. februar 2015

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. januar kan læses her.
Bestyrelsen 15. januar 2015

2014

Læs Nytårs- og Nyhedsbrev til medlemmerne i Enøstrand GF her.
Der afholdes bestyrelsesmøde den 8. januar. Dagsorden kan læses her.
Bestyrelsen 30. december 2014

Etablering af helårsvandforsyning i området skrider planmæssigt frem.  I skrivende stund er arbejdet færdiggjort på de 3 første sideveje til venstre, når man på Strandvejen kommer ind på området. Der er også nedgravet ny hovedledning fra Strandvejen nr. 29 (ved den høje trappe) og frem til Enøhus. Derudover er også arbejdet på Strømmene færdigt. Arbejdet  ind til Strømmene nr. 71 og 72, samt Strandvejen nr. 92 kan blive udsat pga. vejret. Frem til jul og nytår arbejdes der ved Strandvejen 55, 61 og 62 samt Skrænten 53 og 54, hvor der etableres forbindelse til ledningsnettet på Strandvejen. Der fortsættets herefter fra Enøhus frem til bl.a. Mindegabet 9 med tilslutninger til nr. 7, 9, 9A, 17, 18, 19, 19B og 20. Disse arbejder nåes kun, hvis vejret tillader det. Følgende arbejder forventes først udført til januar: Dele af Mindegabet, dele af Skrænten og Grønningen samt genopretning af de berørte veje. Aktuelt skønnes 40-45 grunde nu at have fået helårsvandforsyning, der allerede nu kan anvendes. Omkring 25-30 grunde forventes at blive koblet på helårsledningsnettet  henover januar.
Bestyrelsen 22. december 2014

Blikkenslager, Aut. VVS-firma V. Jørgensen A/S påbegynder arbejdet med nedlæggelse af sommervands ledningsnettet og etablering af nyt helårs ledningsnet i uge 44, 2014.
Sommervands ledningsnettet lukkes derfor permanent tirsdag den 4. november.
Der frigraves ledninger onsdag den 5. november for montering af stophaner ved Grønningen, Strandvej og Strømmene.
Det forventes. at der først lukkes for vandet i det eksisterende helårs ledningsnet torsdag den 6. og fredag den 7. november, hvor der monteres cirka 12 ventiler på hovedledninger. Det kan dog være nødvendigt også at lukke for vandet i løbet af onsdagen.
Der vil genåbnet for vandtilførslen hver dag til aften.
Med hensyn til risiko for frostsprængninger, skal alle tidligere sommervands brugere huske, at når helårsnettet er tilsluttet, og der er åbent for vandet frem til målerbrønden, så er det den enkelte ejers ansvar at sikre at ledningen fra målerbrønd og frem til huset er frostsikker. Men den eksisterende ledning kan selvfølgelig bruges som hidtil.
Information om hvor arbejdet med nyt ledningsnet vil blive påbegyndt, og i hvilket rækkefølge der vil blive arbejdet, vil blive lagt på hjemmesiden så snart oplysningerne er tilgængelige for bestyrelsen.
Bestyrelsen 2. november 2014

3byggetilbud.dk (omtalt i BT og kendt fra reklame på TV2 samt “Rabatten” på DR1) har udarbejdet en let forståelig grafisk klageguide til anvendelse, hvis man har behov for at klage over en håndværker.
Bestyrelsen 12. oktober 2014

Der er konstateret husmår i området særligt omkring Skrænten.
Hvorledes man bekæmper denne “ubudne gæst” kan læses i Information fra Naturstyrelsen.
Medlemmer af Falck vil kunne låne fælder af redningskorpset.
Bestyrelsen 12. oktober 2014

Meddelelse fra Enø Strand Vandværk vedr. overgang fra sommervand til helsårsvand.
Bestyrelsen 25. september 2014

Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. september.
Den foreløbige dagsorden for bestyrelsesmødet læses her.
Flere emner til dagsordenen modtages senest en uge før mødet via e-mail til enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen 10. september 2014

Til glæde for ældre, gangbesværede og andre med lyst til at sidde og nyde naturen, har bestyrelsen opstillet et par borde med bænke på stranden.
Bestyrelsen 28. august 2014

Den varslede ekstraordinære generalforsamling søndag d. 24. august aflyses.
Kystdirektoratet kan ikke nå at behandle vores ansøgning om reetablering af vores ødelagte kyststykke, så et projekt kan gennemføres i oktober/ november 2014.
Bestyrelsen vender tilbage med yderligere orientering, når nyt foreligger.
Læs ad. 6 + 7 i referat fra bestyrelsesmøde afholdt mandag den 28. juli 2014.
Bestyrelsen 2. august 2014

Bestyrelsen har lavet et kort  nyhedsbrev.
Der er også lavet et informationsbrev til medlemmerne vedrørende ejendomsvurderinger.
Bestyrelsen 3. februar 2014

Kontingentbetaling for 2014 er udsendt til betaling. Kontingentet er Kr. 1.400,-.
Kontingent for 2013 er sat til Kr. 1.400,-. Opkræves juni 2013.
Der fratrækkes kr. 160,- som blev opkrævet fejlagtigt i 2012.
Kontingentet opkræves via Nets og alle medlemmer opfordres til at oprette betalingsservice på kontingentet.
Bestyrelsen 19. januar 2014