Meddelelser

Tidligere meddelelser:

I forbindelse med lukning af Græshoppebroen fra 4. september til 5. oktober, organiserer Lokaludvalget for Karrebæksminde en midlertidig kørselsordning på Enø. Ordningen er baseret på frivillige chauffører.
Lokaludvalget søger derfor frivillige som vil påtage sig opgaven som chauffør på følgende vilkår:

 • Være over 25 år
 • Indehaver af almindelig kørekort – minibussen har plads til 9 personer
 • Næstved Kommune har tegnet forsikring for de frivillige chauffører

Der planlægges foreløbigt med en kørsel hver 3. time i dagtimerne, men viser det sig, at behovet er større, og der er chauffører til en udvidelse, så vil køreplanen blive ændret.
Interesserede medlemmer af grundejerforeningen kan tilmelde sig som frivillig chauffør ved senest søndag den 9. august 2020 at sende mail til formand for Fællesudvalget, Jette Johnsen, på mailadressen  ibjohnsen@stofanet.dk
Bestyrelsen, 5. august 2020

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 13. august hos webmaster.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Siden sidst
  • Igangværende arbejder : Vejlys, Strandrensning, Bier og Blomster, Veje og grønne arealer
 4. Foreningens økonomi
 5. Status digeprojektet efter møde 12. august i Fællesudvalg med Kommunen, og eventuelle reaktioner fra medlemmer
 6. Status brolukningen
 7. Skel mod fællesarealer
 8. Evaluering generalforsamling 2020
 9. Eventuelt

Henvendelser fra medlemmerne modtages snarest og senest onsdag den 12. august på mail til kuerik@mail.dk
Bestyrelsen, 5. august 2020

Nyhedsbrev vedrørende bl.a. tang-problematik og digeprojekt kan læses her.
Bestyrelsen, 28. juli 2020

Referat fra generalforsamling 2020 afholdt søndag den 5. juli kan læses her.
Bestyrelsen, 24. juli 2020

Kystsikringsprojektet på Enø-Lungshave er 3. juli sendt i 8 ugers høring og alle grundejerforeningen medlemmer vil modtage information herom via e-Boks. Selve høringsmaterialet, dvs. ansøgning om kystbeskyttelse, udkast til tilladelse, myndighedsprojekt, miljøkonsekvensvurdering samt bilag, kan læses/hentes på Næstved Kommunes hjemmeside. En kort beskrivelse af projektet kan læses her.
Der kan indsendes bemærkninger til projektet frem til den 31. august.
Bestyrelsen, 3. juli 2020

Bestyrelsens beretning og regnskab 2019 samt budget 2020 kan læses her.
Bestyrelsen, 19. juni 2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. maj kan læses her.
Bestyrelsen, 17. juni 2020

Generalforsamling 2020 afholdes planmæssigt den første søndag i juli, dvs. søndag den 5. juli kl. 10-12 på Smålandshavet. Se dagsorden her.
Der har været lidt tvivl om pladsforhold i forhold til Corona restriktioner, men der er nu åbnet for forsamlinger på mere end 50 personer på konference centre.
Smålandshavet har mulighed for 80-85 personer i den store sal. Set i lyset af et fremmøde på 45-50 deltagere de foregående år, er det bestyrelsens skøn, at denne kapacitet er tilstrækkelig til, at afstandskrav kan overholdes.
Så vi ser frem til en velbesøgt generalforsamling 2020.
Bestyrelsen, 14. juni 2020

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 28-5-2020 kl. 18:00 Strømmene 67.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 3. Siden sidst
  • Vejlys
  • Udførte arbejder i området: Trappe, Vandhul, Støvdæmpning
 4. Henvendelse fra medlemmerne.
  • Oplæg fra Tilde Wolffbrandt, Grønningen om biodiversitet ved plantezoner på fællesarealer.
 5. Foreningens økonomi v/ Arne Fr.
 6. Status på Digeprojektet
 7. Status på Brolukning sept. 2020.
 8. Planlægning af generalforsamling 2020 søndag d. 5. juli på Smålandshavet.
  • På valg er Henrik G. og Arne Fr.
  • Der var 10. maj ikke fremkommet forslag fra medlemmer om emner til generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra ”Bo Trygt” om evt. indlæg i starten af generalforsamlingen, og Søren har været i dialog med selskabet.
 9. Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest torsdag den 28. maj kl. 12:00 til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 24. maj 2020

Bestyrelsen har forfattet et nyhedsbrev, hvor medlemmerne bl.a. kan læse om følgende:

 • Veje-stier – grønne områder og lidt vedligeholdelse
 • Brolukningen i september/ oktober 2020
 • Digeprojektet
 • Generalforsamling 2020

Bestyrelsen gør i nyhedsbrevet også opmærksom på den gældende lokalplan 063 og råder  medlemmerne til at sørge for de nødvendige tilladelser i kommunen før større byggeaktiviteter iværksættes. I weekenden er det hensynsfuldt at dæmpe støjniveauet, så også naboen kan være i sit hus. Se iøvrigt foreningens ordensregler og vær opmærksom på de tidsmæssige begrænsninger for brug af plæneklipper, hækklipper, kantskærer og lignende redskaber med el- eller brændstofmotor, som er gældende i perioden juni – juli – august.
Bestyrelsen, 4. maj 2020

Behovsundersøgelse ifm. kørselsordning på Enø under brolukningen 7. september – 5. oktober.
Græshoppebroen i Karrebæksminde skal repareres i perioden 7. september – 5. oktober 2020 og vil derfor være lukket for trafik. Gangbroen vil være åben. Næstved Kommune vil i samråd med Lokalrådet i Karrebæksminde etablere en kørselsordning med minibus på Enø i hele perioden. For at kunne vurdere behovet for kørsel er der udarbejdet et digitalt spørgeskema, som lokalråd og kommune beder grundejere udfylde og indsende over internettet senest den 24. april. Det tager kun et par minutter ved smartphone, tablet eller PC/Mac.
Bestyrelsen, 21. marts 2020

Bestyrelsen afholdt ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar.
Referat fra mødet kan læses her.
Bestyrelsen, 7. marts 2020

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar kl. 19:00, Strømmene 67. Den foreløbige dagsorden er:

 1. Godkendelse af dagorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde  2.okt. 2019
 3. Siden sidst.
  • Brolukning herunder behovs undersøgelse for minibus kørsel på Enø?
  • Status på vejenes tilstand.
 4. Henvendelser fra medlemmer – pt. ingen.
 5. Foreningens økonomi v/ Arne F.
  • Regning fra Hans Enø rep vejstykke Strandvej til Grønningen
  • Status for betalinger på ny pasningsordning til nu?
  • Forsikringer – bestyrelsens ansvarsforsikring?
 6. Status på Digeprojektet v/ KE – herunder indgåelse af frivillige aftaler om digets linjeføring.
 7. Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest tirsdag den 25. februar kl. 12:00 til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 18. februar 2020

Nyhedsbrev fra bestyrelsen kan læses her.
Bestyrelsen, 9. januar 2020

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 2. oktober 2019 kan læses her.
Bestyrelsen, 27. oktober 2019

Næstved Kommunes inviterer til møde omhandlende turisme udvikling i Næstved kommune. Mødet afholdes i Arena Næstved den 5. oktober 2019. Alle medlemmer burde have fået invitationen i e-Boks.
Nyhedsbrev fra Bestyrelsen kan læses her.
Bestyrelsen, 6. september 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019 kan læses her.
Aktuelt matrikelkort over GES område inklusive fællesarealet i Mindegabet kan ses her.
Kig selv ind på kortviewer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) her, hvor  man på mange forskellige måder kan se både nutidige og historiske topografiske kort og fotos.
Bestyrelsen, 30. juli 2019

Grundejerforeningen Enø Strand afholder ordinær generalforsamling søndag den 7. juli. 2019 kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet.
Dagsorden kan læses her. Bestyrelsens skriftlige beretning kan læses her.
Budget 2019-2020
Regnskab 2018
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj 2019 kan læses her.
Bestyrelsen, 4. juni 2019 (opdateret med budget og regnskab 4. juli 2019)

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 16. maj kl. 18:30, Strømmene 67. Den foreløbige dagsorden er:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse af referat fra møde den 9. januar 2019.
 3. Siden sidst.
 4. Henvendelser fra medlemmer.
 5. Foreningens økonomi.
 6. Digeprojektet: Bestyrelsens bemærkninger/ udtalelse til materiale fremlagt på 2. borgermøde den 8. maj 2019 i Herlufsholmhallen, med særligt fokus på materialets oplæg til egenbetaling for 4 grundejere på Strandvejen 24-31 samt Enøstrand GF.
 7. Pasningsordning for veje og fællesarealer. Arbejdsgruppens status på udbud.
 8. Mindegabets tilgroning samt status på kloakeringsarbejdet i Mindegabet.
 9. Planlægning af generalforsamling 2019, søndag den 7. juli kl. 10-12 på Smålandshavet. På valg til bestyrelsen er Bjarne Pedersen, Ole Pedersen og Kurt Eriksen.
 10. Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest den 15. maj til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 11. maj 2019

Fællesudvalget for Lungshave & Enø afholdt møde den 8. april, hvor repræsentanter fra kommunen, samt det rådgivende ingeniørfirma Niras, informerede om status på projektet for kystbeskyttelse på Enø og Lungshave. Man kan læse om digeprojektet på Næstved kommunes hjemmeside, hvor også kommunens præsentation her fra mødet den 8. april vil blive tilgængelig.
Næstved kommune og Fællesudvalget for Lungshave & Enø inviterer alle lodsejere til præsentation af kystsikringsprojektet onsdag den 8. maj 2019 Kl. 19:00 i Herlufsholm Idrætscenter,  Herlufsholm Alle 233. Alle grundejerforeningens medlemmer burde have modtaget invitation via e-Boks.
Læs bestyrelsens påskehilsen til medlemmerne her.
Bestyrelsen, 21. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 9. januar 2019 kan læses her.
Bestyrelsen, 2. februar 2019

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer glædelig jul og godt nytår.
Formandens jule- og nyhedsbrev kan læses her.
Bestyrelsen, 24. december 2018

Referatet fra Byrådets møde den 18. december foreligger i skrivende stund endnu ikke på kommunens hjemmeside, men vil på et tidspunkt kunne ses her.

Ikke flere sommerhuse på Enø

Bestyrelsen, 19. december 2018

Bestyrelsen har til Næstved Kommunes Byråd, Økonomiudvalg samt Plan- og Erhvervsudvalget fremsendt endnu en indsigelse mod forslag til sommerhus- og  udviklingsområde på Gerbredgård.
Det er bestyrelsens vurdering, at forudsætningen for udlægning af nyt sommerhusområde slet ikke er tilstede, idet Erhvervsministeriet ganske vist har inviteret kommuner til at ansøge om omplacering/nyudlæg af sommerhusgrunde, men at et område kun er sommerhusområde efter planloven, hvis det er udlagt ved lokalplan, bygningsvedtægt eller byplanvedtægt, eller området som led i et frikommuneforsøg er overført til sommerhusområde, jf. planlovens § 34, stk. 3 og 5.
Jævnfør gældende lokalplan F3-1 for friarealerne på Lungshave og Enø vedrørende arealerne omkring Gerbredgård, så er disse ikke udlagt som sommerhusområde, men udlagt som grønne områder (fri-/fællesarealer), der eventuelt kan dyrkes; men ikke hverken må udstykkes eller bebygges.
Læs den fremsendte indsigelse her.
Bestyrelsen, 6. december 2018

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der har været flere indbrud på Lungshave og længere ude på Enø. Der er i skrivende stund endnu ikke rapporteret indbrud i vores område, men bestyrelsen opfordrer grundejere til at holde øje med både eget hus og naboers samt eventuel mistænkelig færden og trafik i området.
Bestyrelsen, 1. december 2018

Bestyrelsen har modtaget skrivelse fra NK Forsyning med information om forlænget graveperiode ifm. brøndrenovering på Mindegabet.  Gravearbejdet tager længere tid end forventet bl.a. fordi ledninger i jorden ikke ligger, hvor de er indtegnet. Grundejere vil blive kontaktet, hvis renovering af udvalgte offentlige stikledninger får indflydelse for ejendommen. Bestyrelsen følger løbende gravearbejdet, og vil sikre reetablering af veje m.m. ved afslutningen af projektet. Se brevet fra NK Forsyning her.

Referat fra bestyrelsesmødet den 10. september 2018 kan læses her.
Husk også: ”Danmark Redder Liv” – borgermøde/informationsaften tirsdag den 16. oktober. Læs mere nedenfor.
Bestyrelsen, 13. oktober 2018

Lokalråd Karrebæksminde vil sammen med projektet ”Danmark Redder Liv” gerne skabe større tryghed og overlevelse i vores lokalområde i tilfælde af hjertestop.
Derfor afholder lokalrådet borgermøde/informationsaften tirsdag den 16-10-2018 kl. 19.00 til 21.00 på Smålandshavet. Læs mere her.
Bestyrelsen, 2. oktober 2018

Lokalråd Karrebæksminde vil sammen med projektet ”Danmark Redder Liv” gerne skabe større tryghed og overlevelse i vores lokalområde i tilfælde af hjertestop.

Derfor afholder lokalrådet borgermøde/informationsaften tirsdag den 16-10-2018 kl. 19.00 til 21.00 på Smålandshavet. Læs mere her.
Bestyrelsen, 2. oktober 2018

GES’ bestyrelse har på vegne af foreningens medlemmer fremsendt indsigelse mod nye udstykninger i området omkring Gerbredgård. Se indsigelsen her.
Ved foreningens bestyrelsesmøde den 10. september havde en repræsentant (Søren Kähler) for grundejerne langs marken ved Grønningen foretræde. Disse grundejere fremsender både kollektivt og individuelt indsigelser til kommunen.

Bestyrelsen opfordrer foreningens øvrige medlemmer til også at fremsende individuelle indsigelser ud fra bl.a. følgende betragtninger:

 • Nye udstykninger vil være i strid med eksisterende lokalplan Lokalplan F3-1 for friarealerne på Lungshave og Enø.
 • Nye udstykninger vil belaste områdets infrastruktur, øge trafiktætheden og øge belastningen på det lille (og svindende) strandareal.
 • Nye udstykninger vil fjerne et af de få tilbageværende åbne og ubebyggede områder omkring Gerbredgård, hvor der i forvejen er meget tæt bebyggelse på små grunde. Der er således allerede nu et større antal sommerhuse på arealerne vest for Gerbredgårdsvej (GES’ område samt nuværende mark), end der i dag ville kunne udstykkes ud fra lovens arealkrav på mindst 1200 kvadratmeter for sommerhusgrunde.

Det er ganske let f.eks. at kopiere og indsætte ovenstående tekst i en mail til Næstved Kommune.
Indsigelser skal fremsendes til Næstved kommune på blivhoert@naestved.dk og skal være fremme senest kl. 23:59 den 17. september 2018.
Bestyrelsen, 14. september 2018

Nyhedsbrev august 2018 kan læses her.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at henvendelser til kommunen vedrørende udstykningsplaner for Gerbredgård skal være fremsendt til kommunen på blivhørt@naestved.dk senest kl. 23:59 den 17. september 2018.
Til det kommende bestyrelsesmøde den 10. september er der følgende foreløbige dagsorden:

 • Godkendelse af dagsorden.
 • Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 • Henvendelse fra medlemmerne; herunder fremmøde ved Søren Kæhler omhandlende udstykningsplaner.
 • Siden sidst; herunder behandlingen af udkast til ”Indsigelse mod udstykningsplaner af Gerbredgård” samt bidrag gerne på skrift fra øvrige medlemmer.
 • Foreningens økonomi.
 • Affaldssortering fra 1. oktober 2018.
 • Status på Mindegabet.
 • Status på Digeprojektet.
 • Vejenes tilstand og mulige forbedringer efter opgravninger fra Fibia og senest NK-forsyning.
 • Næste møde.
 • Eventuelt.

Kommentarer og ønsker til punkter på kommende dagsorden bedes fremsendt senest den 6. september til formanden på kuerik@mail.dk.
Bestyrelsen, 28. august 2018

Referat fra generalforsamlingen den 1. juli 2018 kan læses her.
Bestyrelsen, 12. juli 2018

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har udstedt afbrændingsforbud i
i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner gældende fra d. 4. juli 2018 kl. 08.00.
Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af følgende:

 • Haveaffald,
 • Halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • Affald fra skovbrug,
 • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv,
 • Bål.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder:

 • Ildsteder,
 • Apparater og lign., der fungerer ved afbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater,
 • Ukrudtsbrændere, blæselamper, udtørringsapparater,
 • Afbrænding af pyroteknik, dvs. at tilladelser til festfyrværkeri vurderes nøje udfra hver sag.

Brug af grill, bålfade og bål på dertil indrettede bålpladser – alle op til 80 cm i diameter tillades på fast og ubrændbart underlag.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand opfordrer dog medlemmerne til at afstå fra brug af bålfade og bålpladser. En brand i vores tæt bebyggede område kan udvikle sig katastrofalt.
Opmærksomheden henledes desuden på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.
Hav gerne vandslangen liggende parat, hvis uheldet skulle være ude.
Bestyrelsen 4. juli 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 31. maj 2018 kan læses her.
Bestyrelsen, 18. juni 2018

Grundejerforeningen Enø Strand afholder ordinær generalforsamling søndag den 1. juli 2018 kl. 10:00 – 12:00 på Smålandshavet.
Se relevante dokumenter via nedenstående links:
Dagsorden
Bestyrelsens beretning
Regnskab 2017
Budget 2018
Bestyrelsen, 13. juni 2018

Præsentationen fra borgermødet vedrørende digeprojekt kan nu ses på kommunens hjemmeside, www.naestved.dk/kystbeskyttelse.
Bestyrelsen, 31. maj 2018

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 31. maj kl. 19 på Strømmene 67.
Foreløbige emner på dagsorden:
- Generalforsamling 2018 til afholdelse søndag d. 1. juli kl 10-12 på Smålandshavet.
- Fibias arbejde med udrulning af fibernet.
- Digeprojektets videre forløb efter borgermøde 28-5-18
- Mindegabet
- Vejnet- og bump
- Fremtidens ejendomsskat ud fra DinGeo.dk
Flere emner kan komme på dagsorden, herunder henvendelser fra medlemmer, som modtages senest den 29. maj på mail til kuerik@mail.dk.
Til orientering om hændelser efter sidste bestyrelsesmøde:
Udrulningen af fibernettet forløber planmæssigt og installation til de enkelte huse forventes primo juni. Gravearbejdet har sat spor i vejnettet. Foreningen vil kræve et afleveringsmøde med Fibia, hvor også Hans Enø deltager, så der kan blive indgået en aftale om standard for reetablering   efter gravearbejdet.
Alle medlemmer skulle meget gerne have modtaget invitation til borgermøde vedrørende Digeprojektet i Ny Ridehus, Grønnegade, mandag den 28. maj kl. 19-21. Der er i invitationen henvisning til projektmaterialet på kommunens hjemmeside, men der ligger også henvisning på enøstrand.dk til materialet. Der har endvidere været afholdt et dialogmøde med grundejerne Strandvej 24-31 om ønsker og muligheder for sikring her. Bestyrelsen håber meget at et stort antal af foreningens medlemmer møder frem og deltager i debatten om højvands- og oversvømmelses beskyttelse af området.
I Mindegabet søges tilgroningen stoppet ved slåning af nye siv.
Vejene er stadig under observation og udbedring og der er efter ønske etableret 2-3 ekstra bump.
Ejendomsskat i vores område: Vi forsøgte en gang for længe siden at se på mulighederne for reducering, men forsøget blev sat på stand by af skattevæsenet. Der er imidlertid nu varslet reguleringer af Skat til gennemførsel i 2019 og på  DinGeo.dk kan alle se deres forventede ejendomsskat fremover. Skatteministeriet har afsat ca. 12 milliarder – ikke alle til os.
Bestyrelsen er ikke ansvarlige for glæder eller sorger, når det enkelte medlem logger ind, men for næste alle vil der være tale om tilbagebetalinger og også af pæne beløb opsummeret fra 2011 og frem.
Bestyrelsen, 15. maj 2018

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 12. april 2018 kan læses her.
Bestyrelsen, 24. april 2018

Bestyrelsens nyhedsbrev kan læses her.
Der afholdes bestyrelsesmøde i GES torsdag d. 12. april 2018 kl. 19.00 Strømmene 67, Enø.
Spørgsmål og emner der ønskes behandlet på mødet bedes fremsendt på mail til kuerik@mail.dk senest mandag d. 9. april.
Bestyrelsen, 1. april 2018

Den 27. januar 2018 afholdt Fællesudvalget for Enø, Lungshave og Fjordhusene et informationsmøde sammen repræsentanter fra Næstved Kommune og repræsentanter fra digeprojektets rådgivende ingeniørfirma, NIRAS. Til mødet var inviteret bestyrelses repræsentanter fra grundejerforeninger i området samt fastboende langs havnen, Enø Kystvej og ejendomme længere ude på øen.
Referat fra mødet kan læses her.
I referatet kan man bl.a. læse om processen for kystbeskyttelsesprojektet, det tekniske projekt (herunder linjeføring og udformning) samt eksempler på partsfordeling. Af særlig interesse for vores område er udfordringerne med at sikre kystbeskyttelse for Strandvejen 24-31. Projektet arbejder videre med at afklare mulighederne, samt indkalde de berørte grundejere til et møde.
NIRAS-præsentationer fra mødet kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside (præsentation nr. 8).
Bestyrelsen, 8. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. januar kan læses her.
I referatet findes bl.a. informationer vedrørende det kommunale digeprojekt på Enø samt den af kommunen planlagte nye affaldsordning.
Bestyrelsen, 24. januar 2018

Idag, fredag den 19. januar 2018, bliver Enø, Lungshave og Fjordhusene i de lyse timer overfløjet af drone.
Overflyvningen udføres for at få en detaljeret højdeopmåling af det område hvor diget skal placeres. Samtidig måles også området ved havnens dige og strandvejen 24-31.
Det er droneafdelingen hos rådgivende firma, NIRAS, der har planlagt flyvningen. Vejrforholdene er perfekte til opmålingen, og opmålerne vil med glæde vise udstyret frem og fortælle lidt om det, hvis man er interesseret.
NIRAS har søgt tilladelse og informerer selv politiet om det.
Bestyrelsen, 19. januar 2018

Nytårsbrevet fra grundejerforeningens bestyrelse kan læses her.
Der afholdes bestyrelsesmøde i GES torsdag d. 11. januar 2018 kl. 19.00 Strømmene 67, Enø. De foreløbige emner til drøftelse og behandling på mødet er:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Godkendelse af referat fra møde 25-10-17
 • Siden sidst
 • Henvendelser fra medlemmerne
 • Foreningens økonomi
 • Strandvejen 30 – privat trappe over stensætningen
 • Skiltningen i området generelt
 • Vejene i området – status på forsøgsbelægning på Strandvejen
 • Mindegabets fortsatte tilgroning
 • Digeprojektet mod Hav og Fjord
 • Næste bestyrelsesmøde
 • Eventuelt

NB: Emner og punkter fra medlemmerne til dagsorden modtages snarest og senest 6. januar 2018 på mail kuerik@mail.dk eller ved brev i postkassen Strømmene 67.
Bestyrelsen, 28. december 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i GES den 25. oktober 2017 kan læses her.
Bestyrelsen, 11. november 2017

Der afholdes bestyrelsesmøde i GES den 25. oktober 2017. De foreløbige emner til drøftelse og behandling på mødet er:

 • Strandvej 30 + 31 inkl. trappe over stensætning
 • Digeprojektet mod hav og fjord
 • Vejenes tilstand – særligt Strandvej
 • Skiltning i området – herunder Strandvej/Skrænten
 • Dræning ved laveste del af Grønningen
 • Mindegabets tilgroning
 • Foreningens økonomi

Eventuelle punkter, der ønskes sat på dagsordenen, bedes sendt til Formanden pr. mail (kuerik@mail.dk) eller lægges i postkassen Strømmene 67 senest den 21. oktober 2017.
Der har været problemer med at redigere foreningens hjemmeside, fordi webhotellet som huser hjemmesiden, har været udsat for et “brute force angreb” og derfor havde indlagt ekstra sikkerheds lag. Tilstanden er nu normaliseret.
Orientering om et forestående bestyrelsesmøde har været udsendt via email.
Bestyrelsen 11. oktober 2017

Beboere og sommerhusejere i tre nye områder har sagt ja tak til fibernet. Derfor bliver Enø ved Karrebæksminde, Bogø i Storstrømmen og Kobæk Strand ved Skælskør koblet på den digitale motorvej i løbet af næste år.

Læs pressemeddelelsen fra Fibia her.
Bestyrelsen 1. september 2017

I samarbejde med grundejerforeninger undersøger Fibia, om der er grund­lag for at etablere fibernet på Enø. Forudsætningen for etablering af fibernettet er 229 tilmeldte grundejere. Status den 9. august er 121 tilmeldinger. Læs information fra Fibia her.Læs mere om forskellige typer af abonnement og priser her.
Medlemmer med eventuel interesse for fibernet i sommerhuset vil have mulighed for at høre mere om projektet i ”Fiberbussen”, lørdag den 26. august 2017 i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 på parkeringspladsen ved Spar købmanden, Brosvinget 28, Karrebæksminde. ”Fiberbussen” var i Karrebæksminde i den 29. juli, hvor flere grundejere tilmeldte sig fibernettet. Men pga. nedbrud af den server, som tilmelding skulle være sket til, anbefaler Fibia, at man tilmelder sig endnu en gang, hvis der er ønske om fibernet i sommerhuset.
Man kan tilmelde sig fibernet på hjemmesiden: www.fibia.dk/enø og sidste frist for tilmelding er den 31. august 2017.
Bestyrelsen 10. august 2017

Referat fra generalforsamling søndag den 2. juli 2017 kan læses her.
Referat fra bestyrelsesmøde søndag den 2. juli 2017 kan læses her.
Bestyrelsen 30. juli 2017

Opdatering vedrørende sagen vedrørende Næstved Kommunes påbud om sikring af adgang langs kysten

 • Næstved Kommunes fremsendte den 22.03.2017 påbud til grundejerforeningen og to grundejere. Læs kommunens påbud her.
 • Grundejerforeningen indklagede den 16.05.2017 kommunens påbud til klagenævnet . Læs foreningens klage her.
 • Næstved Kommune indsendte den 21.06.2017 bemærkninger til klagenævnet. Læs kommunens bemærkninger her.
 • Grundejerforeningen indsendte den 11.07.2017 kommentarer til kommunens bemærkninger. Læs foreningens kommentarer her.

Fortsættelse følger ……
Bestyrelsen 19. juli 2017

Fibernet på Enø?
I løbet af sommeren 2017 undersøger Fibia, i samarbejde med grundejerforeninger, om der er grund­lag for at etablere fibernet på Enø. Forudsætningen for etablering af fibernettet er 229 tilmeldte grundejere. Læs information fra Fibia her.
Læs mere om forskellige typer af abonnement og priser her.
Fibias fiberbil holder ved SPAR Købmanden, Brosvinget 28, lørdag den 29. juli 2017 klokken 10.00 – 12.00. Man kan tilmelde sig fibernet på hjemmesiden: www.fibia.dk/enø
Bestyrelsen 6. juli 2017

Indkaldelsen til ordinært generalforsamling 2017 på Smålandshavet søndag d. 2. juli 2017 kl. 10:00 – 12:00 kan læses her og  formandens beretning kan læses her.
Regnskab for 2016 læses her. Budget for 2017 og 2018 læses her.
Bestyrelsen 10. juni 2017

Referat fra bestyrelsesmødet 9. juni 2017 kan læses her.
Bestyrelsen 20. juni 2017

Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 27. april. Læs referatet her.
Bestyrelsen har tidligere modtaget et kommunalt påbud (læs her) vedrørende stensætningen ud for Strandvej 30 og 31. Bestyrelsen har efterfølgende indgivet klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet (læs her).
Bestyrelsen 15. maj 2017

Bestyrelsen har januar 2017 udsendt et nyhedsbrev, som indeholder information om:

 • Højvande og Diger
 • Ny Lokalplan for også vores område (se planen her).(Se desuden kommunens præsentation fra borgermødet den 5. januar 2017: del-1 og del-2)
 • Kontingent opkrævninger 2017
 • Mindegabet og andre tiltag
 • Veje, stier og grønne områder
 • Indbrudsbølge på Enø
 • Pumpelauget
 • Kommende bestyrelsesmøder

Læs nyhedsbrevet her.
Vedrørende kontingent opkrævning, læs også her.
Bestyrelsen 6. Januar 2017

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt onsdag 30. november kan læses her.
Som det fremgår af referatets pkt. 7, så har Byrådet vedtaget et forslag til lokalplan for bl.a. vores område. Forslaget er sendt i høring (se e-Boks) og  der afholdes borgermøde den 5. januar 2017, kl. 17.00 i Samlingssalen, Karrebæk skole, Kirkebakken 41, Karrebæk. Bestyrelsen vil deltage i mødet og efterfølgende samle op med henblik på en eventuel udtalelse.
Bestyrelsen 14. december 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde onsdag 30. november kl. 18:30 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67. Den foreløbig dagsorden er:

 • Lokalplanen for vores dagsorden er på Byrådets møde 22. november 2016. Planen forventes sendt i 8 ugers høring og der er indstillet til Borgermøde 15. december 2016 – nærmere efter Byrådets møde.
 • Mindegabets tilgroning til fortsat drøftelse og forsøg på aftale om beskæring rør og siv.
 • Stensætningen mellem Strandvejen 26 og Strandvejen 30 kræver opretning inden vinterstormene så der arbejdes på aftale med entreprenør om arbejdet.
 • Digeprojektet går kun langsomt frem. Fællesudvalget og Digegruppen presser på og forventer at kommunen v/ Teknisk Udvalg snart træffer en eller anden beslutning.
 • Pumpelavets projekt er i gang og forventes af minimere oversvømmelser af de lave område så det hele ikke sejler som sidste vinter.

Bestyrelsen modtager meget gerne henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne til behandling på mødet. Hvis emner ønskes behandlet på dette møde så skal spørgsmål/ sager være formanden i hænde senest søndag 27. november 2016, og gerne per mail på kuerik@mail.dk eller i postkassen Strømmene 67.
Bestyrelsen 18. november 2016

Plan- og Ejendomsudvalget i Næstved Kommune har den 24.10.2016 drøftet forslag til lokalplan for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården, og videresender forslaget med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslaget til lokalplanen, som blev præsenteret for udvalget, er tilgængelig via kommunens hjemmeside eller direkte her. Plan- og Ejendomsudvalget har allerede besluttet, at der skal indarbejdes enkelte mindre ændringer til lokalplanforslagets bestemmelser vedrørende blandt andet byggematerialer og nedsivning af regnvand.
Økonomiudvalg og Byrådet beslutter om planen skal sendes i høring – dette sker ca. 24. november, og først derefter orienteres alle grundejere/ lejere etc. ved besked i e-boks.
Et borgermøde er varslet afholdt den 5. januar 2017 kl. 17:00, sandsynligvis på Smålandshavet Kursus- & Konferencecenter i Karrebæksminde.
Bestyrelsen 25. oktober 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. september kan læses her.
Bestyrelsen 25. september 2016

I forbindelse med “strømpeforing” af kloakledningerne i området omkring Strandvej i uge 35 og 36, vil  tilkørselsforholdene blive påvirket. Der er adgang til de fleste grunde evt. via en mindre omkørsel, men tre steder vil vejen blive lukket i en periode. De berørte grundejere vil blive informeret af entreprenøren, Per Aarsleff A/S, og der vil blive opsat vejledende skilte. Se kort over de berørte områder her. Renovering af mindre stikledninger vil blive udført omkring uge 39.
Bestyrelsen 15. august 2016

Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag d. 7. september kl. 18:30 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67.
Den foreløbig dagsorden:

 • Evaluering af generalforsamling 2016 herunder ønskede tiltag fra medlemmerne
 • Konstituering i bestyrelsen
 • Lokalplansforslag i høring efter politisk behandling henover august
 • Stenkastningen ved Strandvejen 30 + 31 – måske nyt fra kommunen i august?
 • Digeprojekt mod Hav og Fjord – interesse møde 8. september – alle medlemmer har fået invitation fra kommunen i e-boks
 • Nyt fra Pumpelaug efter plenarmøde 13. august, hvor OP og KE deltager
 • Nyt fra Fællesudvalgets møde 27. august, hvor OP og KE deltager

Bestyrelsen modtager gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på mødet 7. september skal være bestyrelsen/ formanden i hænde senest 31. august og gerne på kuerik@mail.dk
Bestyrelsen 12. august 2016

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling afholdt på Kursus- og Konferencecenter Smålandshavet søndag den 3. juli 2016 kan læses her.
Bestyrelsen 19. juli 2016

Næstved Kommune har fremsendt brev til grundejere i forbindelse med en interesse afklaring for højvandsbeskyttelse og klimasikring af ejendomme på oversvømmelsestruede områder. Alle medlemmer burde have fået brevet i e-boks, men brevet kan også læses her.
Generalforsamlig i Grundejerforeningen Enø Strand afholdes søndag den 3. juli 2015 kl. 10:30 – ca. 12:30 på Smålandshavet.
Indkaldelse og dagsorden kan læses her.
Bestyrelsens beretning kan læses her.
Foreningens regnskab 2015 kan læses her og budget 2017 her.
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen i Enø Strands Vandværk samt vandværkets årsregnskab kan findes her.
Bestyrelsen 9. juni 2016 (opdateret med regnskab 15.6.2016, budget 23.6.2016 og kommunalt brev 30.6.2016)

Referat fra bestyrelsesmødet den 25. maj kan læses her.
Bestyrelsen 1. juni 2016

Vi nærmer os stærkt Sankt Hans og efter gammel skik er det tid for at hække og buske beskæres. Vores aftale om pasning af veje og grønne arealer virker fint, så her er der beskåret.
Men det er den enkelte grundejer, der har ansvaret for at klippe mod vej og skel. I foreningens ordensregler står: ”Klip og beskær så også din nabo er tilfreds”. Det gælder også, hvor oversigtsforholdene for gående og kørende skaber problemer.
Der er i øvrigt foretaget støvdæmpning som tidligere år og skaderne efter opgravninger til vand og kloak holdes der øje med.
Håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen søndag d. 3. juli kl. 10:30 på Smålandshavet.
Mange hilsner fra et varmt Enø.
Kurt Eriksen 23. juni 2016

Der er opdaterede oplysninger vedrørende kloakarbejdet. TV-undersøgelser og spuling foregår i uge 22 og 23, mens selve renoveringsperioden er ændret til efter sommerferien. Se også kort med oversigt over, hvor der spules i uge 22 og uge 23.
Bestyrelsen 27. maj 2016

De offentlige kloakledninger i vort område skal renoveres. NK-Forsyning A/S & NK-Spildevand A/S har til de enkelte grundejere med meget kort varsel fremsendt informationsskrivelse om den planlagte renovering. Bestyrelsen har desuden rundsendt mail til de medlemmer som er på mail-listen. Læs mailen her.
I forbindelse med højtryksspuling af hoved- og stikledninger er der riskiko for sprøjt fra toilet og afløb, ligesom vandlåse kan blive tømt for vand og der kan forekomme lugtgener. Læs mere om de anbefalede forholdsregler i informationsskrivelsen.

 • Forarbejder/forundersøgelser vil finde sted uge 19 – uge 23.
 • Strømpefodring af hovedledninger uge 22 – uge 24.
 • Kontrol af udført arbejde uge 24 – uge 25.

Bestyrelsen 9. maj 2016

Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag 25. maj 2016 kl. 18:00 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67. Bestyrelsesmødet starter med en tur i området for at se status på: Veje, grønne arealer, skiltning, stendige ved Strandvejen fra Skipper ud til nr. 30, mulige hastighedsbegrænsende tiltag mm. Den foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 27-1-2016 (møde 6. april aflyst)
 3. Siden sidst
 4. Foreningens økonomi
 5. Lokalplanen for vores område – udkast til bestemmelser modtaget fra kommunen
 6. Stensætningen v/ Strandvejen 30 + 31
 7. Tilgroningen af Mindegabet
 8. Henvendelse fra medlemmer: 1) Forespørgsel til ridning på vores veje? 2) Klipning af buske og træer mod vej og skel?
 9. Generalforsamling 2016 på Smålandshavet søndag d. 3. juli kl. 10:30 – 13:00
 10. Næste bestyrelsesmøde
 11. Eventuelt

Bestyrelsen modtager gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på mødet 25. maj skal være bestyrelsen/ formanden i hænde senest 20. maj og gerne på kuerik@mail.dk
Bestyrelsen 10. maj 2016

Ordinært bestyrelsesmøde i foreningen planlagt afholdt onsdag d. 6. april 2016 er udskudt pga. manglende materiale og svar fra kommunen til 3 hovedpunkter:

 1. Lokalplanen for vores område
 2. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 + 31
 3. Mindegabets tilgroning

Materiale om lokalplanen er på vej til bestyrelsen. mens de 2 andre sager ligger meget stille. Ny dato for bestyrelsesmøde fastlægges, når udkast til lokalplanen er modtaget.
Generalforsamling 2016 er fastlagt til Søndag d. 3. juli kl. 10 på Smålandshavet. Der startes med Enø Strand Vandværk med status på nedlæggelsen samt aflæggelse af regnskab. Efterfølgende deler vi op i de 2 foreninger, som vi plejer.
For Enøstrand GF vil hovedemnet blive lokalplan for området, og bestyrelsen har en forventning om at det vil trække alle medlemmer af huse.
Bestyrelsen 12. april 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 6. april 2016 med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsesmødet starter med en rundtur i området, og vi opfordrer medlemmerne til at foretage trimning af hække og træer som beskrevet i vedtægter og ordensregler.
 2. Fortsat arbejde omkring lokalplan for vores område.
 3. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 – 31.
 4. Vedligehold af veje og Fællesarealer: Ny aftale er indgået med Hans R. Jørgensen frem til 31-12 – 2018. Aftalen har samme omfang som nuværende og med en prisstigning fra i dag 800 kr. til 850 kr. for årene 2017 og 2018.
 5. Henvendelse fra medlem vedrørende ridning i området.
 6. Tilgroningen af Mindegabet – fortsat fra sidste møde.
 7. Foreningens økonomi.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde den 6. april skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på kuerik@mail.dk, senest lørdag d. 1. april.
Bestyrelsen 26. marts 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 6. april 2016 med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsesmødet starter med en rundtur i området, og vi opfordrer medlemmerne til at foretage trimning af hække og træer som beskrevet i vedtægter og ordensregler.
 2. Fortsat arbejde omkring lokalplan for vores område.
 3. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 – 31.
 4. Vedligehold af veje og Fællesarealer: Ny aftale er indgået med Hans R. Jørgensen frem til 31-12 – 2018. Aftalen har samme omfang som nuværende og med en prisstigning fra i dag 800 kr. til 850 kr. for årene 2017 og 2018.
 5. Henvendelse fra medlem vedrørende ridning i området.
 6. Tilgroningen af Mindegabet – fortsat fra sidste møde.
 7. Foreningens økonomi.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde den 6. april skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på kuerik@mail.dk, senest lørdag d. 1. april.
Bestyrelsen 26. marts 2016

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 27. januar 2016 kan læses her.
Næstved kommunes brev til GES med partshøring og varsling om påbud kan læses her.
Bestyrelsens svar til Næstved kommune med afvisning af varsling om påbud kan læses her.
Bestyrelsen 9. februar 2016

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 27. januar 2016 med følgende dagsorden:

 1. Fortsat  arbejde med lokalplan for vores område efter forventet oplæg fra kommunen. Materiale på vej i den videre dialog med en køreplan, der strækker sig frem mod sommerferien.
 2. Sag om stensætning ved Strandvejen 30 – 31. GES inddrages af kommunen som medansvarlig for området, hvilket vi selvfølgelig ikke er. Evt. stenkastning er foregået længe før GES blev en ejerforening.
 3. Vedligehold veje og friarealer. Aftale med HRJ udløber marts 2016 og står til genforhandling eller nyt udbud.
 4. Trimning og klipning mod vej og sti af beplantning. Iht. vedtægter og ordensregler er det den enkelte grundejer, der har ansvaret.
 5. Tilgroningen af Mindegabet. Bestyrelsen forsøger at komme i dialog med kommunens miljøafdeling, men det er svært.
 6. Digeprojektet på Enø og Lungshave er på vej gennem Kystdirektoratet og Næstved Kommune. Der afholdes møde mellem Teknisk Udvalg, Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø og Lungshave samt Digegruppen 22. februar 2016.
 7. Foreningens økonomi.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på enoestrand@gmail.com,  senest søndag d. 24. januar 2016.
Bestyrelsen 17. januar 2016

Der er ikke noget nyt fra kommunen om lokalplaner for sommerhusområderne, selv om der har været rykket flere gange, senest den 8. december. Der er heller ikke noget nyt vedrørende dige projekt. Når bestyrelsen får et udspil fra kommunen, vil der blive indkaldt til bestyrelsesmøde. Der er ingen forventning om, at det bliver før medio januar 2016.
Enø Strand Vandværk er nedlagt og ikke længere leverandør af vand til vores område. Vores grundejerforening får nu leveret vand fra Karrebæk Vandværk, og vandregningen vil fremover komme derfra. En nærmere orientering kommer fra den tidligere bestyrelse i Enø Strand Vandværk.
Vores område er vådt, men oversvømmelsen på Hans Enøs mark (se her) er stort set pumpet væk, og der vil blive drænet senere på året. Pumpelagets dræn virker, men har arbejdet hårdt. Vejene i området rammes hårdt med mange huller efter hvert regnskyl, men opfyldning foretages løbende, så julegæster kan køre trygt ind til deres huse.
Kontingent opkrævninger for 2016 udsendes i nærmeste fremtid.
Med dette en glædelig jul og et godt nytår til alle
Bestyrelsen 18. december 2015

Nyhedsbrev november 2015 fra grundejerforeningens bestyrelse kan læses her.
Referat fra Enø Strands Vandværks ekstraordinære generalforsamling den 20.10.2015 kan læses her.
Bestyrelsen 22. november 2015

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt onsdag d. 16. september 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 13. oktober 2015

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i foreningen onsdag d. 16. september med følgende dagsorden:

 • Konstitution i bestyrelsen efter generalforsamling 2015
 • Evaluering af generalforsamlingen
 • Dige projektet
 • Lokalplans arbejdet for vores område
 • Trafikdæmpende foranstaltninger
 • Tilgroningen af Mindegabet
 • Vandværket
 • Foreningens økonomi
 • Henvendelser/ spørgsmål fra medlemmer.

Bestyrelsen modtager meget gerne skriftlige henvendelser/ spørgsmål fra medlemmerne. Henvendelser til behandling på kommende bestyrelsesmøde skal være bestyrelsen i hænde, gerne per mail på enoestrand@gmail.com,  senest fredag d. 11. september.
Bestyrelsen 5. september 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 28. juli 2015

Nyt fra kommunens Plan- og Ejendomsudvalg:
I forlængelse af møde mellem lokale grundejerforeninger (Kontrollørlodden, Lundegården, Højboparken, Lungshave, Enø Strand og Gerbredgård) og Næstved Kommunes Center for Plan og Erhverv mandag den 2. februar, så foreligger der nu i referat fra Plan- og Ejendomsudvalgets møde den 1. juni 2015 en orientering om oplæg til procesplan for nyt administrationsgrundlag/lokalplan for små sommerhusgrunde i Karrebæksminde/Enø. Til referatet er der to bilag:
Oplæg til procesplan vedrørende sommerhusområder Karrebæksminde/Enø.
Kort med markerede områder – Karrebæksminde.
Bestyrelsen 15. juni 2015

Ordinær generalforsamling søndag den 5. juli 2015:
Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling søndag den 5. juli 2015 kl. 11:00 – ca. 13:00 på Smålandshavet kan læses her.
Bestyrelsens beretning 2014-15regnskab 2014 og budget 2016 kan læses via hjemmesiden.
Bestyrelsen 9. juni 2015

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt fredag d. 20. maj 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 30. maj 2015.

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 20. maj 2015 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67. Foreløbig dagsorden kan læses her.
Emner og spørgsmål til dagsorden/ bestyrelsen fra medlemmerne modtages meget gerne på enoestrand@gmail.com senest mandag den 18. maj 2015.
Bestyrelsen 14. maj 2015

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde afholdt fredag d. 24. april 2015 kan læses her.
Bestyrelsen 2. maj 2015

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 24. april 2015 hos formand Kurt Eriksen, Strømmene 67.
Mødet starter kl. 17:00 med en travetur i vores område for at se på vinterens skader samt se på resultatet af “Projekt Nedlæggelse af Sommervand”.
Foreløbig dagsorden kan læses her.
Emner og spørgsmål til dagsorden/ bestyrelsen fra medlemmerne modtages meget gerne en uge før mødet på enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen 14. april 2015

Hjerteforeningen og TrygFonden har doneret Enø en hjertestarter, som er blevet opsat på Enø Kystvej 55 (Fjordhusene, i gården, ved Danlands kontor/reception). Grundejerforeningerne Lungshave, Gerbredgård og Enøstrand har i fællesskab med Fjordhusene/Danland delt udgifterne til skab til hjertestarteren samt opsætning. I forbindelse med opsætningen blev der den 31. marts 2015 afholdt et kursus i Livreddende Førstehjælp samt instruktion i brug af hjertestarteren arrangeret af Hjerteforeningen. Fra Grundejerforeningen Enø Strand (GES) deltog formanden og sekretæren. Kurset var velafviklet og informativt, men naturligvis uden udbytte for andre end de tilstedeværende.

For de af GES’ medlemmer, som ikke måtte være helt fortrolige med Livreddende Førstehjælp, har Dansk Råd for GenoplivningFalck og Hjerteforeningen hjemmesider med hhv. videoer og print-selv-folder, som det kan anbefales at se og læse.
TrygFonden Hjertestart App kan downloades fra henholdsvis Apples App Store og Google Play.
Der er på Enø også hjertestarter ved Næstved Sejlklub InderhavnEnø Camping, Samarittervagten – Røde Kors samt TrygFondens Livreddertårn. Desuden har Fællesudvalget af Grundejerforeninger på Enø fornylig opsat hjertestarter hos Helmer Jensen, Stølsgården ( æggesalget) Enø Kystvej 182, lige overfor Strandgårdsvej. På fastlandssiden er der opsat hjertestarter på gavlen af det gule magasin/pakhus lige ved broen og på Smålandshavet Kursus- og Kongrescenter.
Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året.
Bestyrelsen 9. april 2015

Nedlægningen af sommervandet er nu en realitet, og dermed er hele vores område på helårsvand.
Vandforsyningen er ved samme lejlighed opgraderet til højere kapacitet, og der er med med nye stophaner foretaget en opdeling af forsyningsnettet . Det betyder, at der i tilfælde af et eventuelt brud i nettet ikke skal lukkes for forsyningen til hele området, men kun til den del, hvor reparationer skal foretages.
Arbejdet har været begunstiget af en mild vinter, men det har også været en våd omgang. Såvel gravefolk som smede har arbejdet ihærdigt, og udvist både snedighed og sporsans i jagten på rørene i det gamle forsyningsnet, som ikke altid lå som angivet på de eksisterende tegninger.
Alle opgravninger i veje og ind på grunde er ved at være reetableret, men der vil være lidt ekstra arbejde hen over foråret, når vejret bliver bedre og området tørrer op.
Det er nu muligt for alle tidligere sommervandsbrugere at tage en weekend med vand i vask og toilet, men det vil være meget klogt, at lukke for vandet igen efter et besøg, idet frost jo stadig kan komme på tale.
Hvis der skulle vise sig problemer eller spørgsmål, så ret henvendelse til vandværket ved Ole Køser.
Stormene Dagmar og Egon rev og flåede noget i kysten ved Enøhus. Lukningen af de 2 trampehuller holdt fint. Stensætningen ved vejstykket ud mod trappen blev kraftigt overskyllet . Der er foretaget opretning af vejen med ler, ral og sand, men det er et sårbart stykke.
Hullet som stormen Bodil skabte i december 2013 er ved at blive fyldt op af overskydende materiale fra gravearbejdet, så også her skulle sikkerheden igen være som før.
Bestyrelsen 11. februar 2015

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. januar kan læses her.
Bestyrelsen 15. januar 2015

Læs Nytårs- og Nyhedsbrev til medlemmerne i Enøstrand GF her.
Der afholdes bestyrelsesmøde den 8. januar. Dagsorden kan læses her.
Bestyrelsen 30. december 2014

Etablering af helårsvandforsyning i området skrider planmæssigt frem.  I skrivende stund er arbejdet færdiggjort på de 3 første sideveje til venstre, når man på Strandvejen kommer ind på området. Der er også nedgravet ny hovedledning fra Strandvejen nr. 29 (ved den høje trappe) og frem til Enøhus. Derudover er også arbejdet på Strømmene færdigt. Arbejdet  ind til Strømmene nr. 71 og 72, samt Strandvejen nr. 92 kan blive udsat pga. vejret. Frem til jul og nytår arbejdes der ved Strandvejen 55, 61 og 62 samt Skrænten 53 og 54, hvor der etableres forbindelse til ledningsnettet på Strandvejen. Der fortsættets herefter fra Enøhus frem til bl.a. Mindegabet 9 med tilslutninger til nr. 7, 9, 9A, 17, 18, 19, 19B og 20. Disse arbejder nåes kun, hvis vejret tillader det. Følgende arbejder forventes først udført til januar: Dele af Mindegabet, dele af Skrænten og Grønningen samt genopretning af de berørte veje. Aktuelt skønnes 40-45 grunde nu at have fået helårsvandforsyning, der allerede nu kan anvendes. Omkring 25-30 grunde forventes at blive koblet på helårsledningsnettet  henover januar.
Bestyrelsen 22. december 2014

Blikkenslager, Aut. VVS-firma V. Jørgensen A/S påbegynder arbejdet med nedlæggelse af sommervands ledningsnettet og etablering af nyt helårs ledningsnet i uge 44, 2014.
Sommervands ledningsnettet lukkes derfor permanent tirsdag den 4. november.
Der frigraves ledninger onsdag den 5. november for montering af stophaner ved Grønningen, Strandvej og Strømmene.
Det forventes. at der først lukkes for vandet i det eksisterende helårs ledningsnet torsdag den 6. og fredag den 7. november, hvor der monteres cirka 12 ventiler på hovedledninger. Det kan dog være nødvendigt også at lukke for vandet i løbet af onsdagen.
Der vil genåbnet for vandtilførslen hver dag til aften.
Med hensyn til risiko for frostsprængninger, skal alle tidligere sommervands brugere huske, at når helårsnettet er tilsluttet, og der er åbent for vandet frem til målerbrønden, så er det den enkelte ejers ansvar at sikre at ledningen fra målerbrønd og frem til huset er frostsikker. Men den eksisterende ledning kan selvfølgelig bruges som hidtil.
Information om hvor arbejdet med nyt ledningsnet vil blive påbegyndt, og i hvilket rækkefølge der vil blive arbejdet, vil blive lagt på hjemmesiden så snart oplysningerne er tilgængelige for bestyrelsen.
Bestyrelsen 2. november 2014

3byggetilbud.dk (omtalt i BT og kendt fra reklame på TV2 samt “Rabatten” på DR1) har udarbejdet en let forståelig grafisk klageguide til anvendelse, hvis man har behov for at klage over en håndværker.
Bestyrelsen 12. oktober 2014

Der er konstateret husmår i området særligt omkring Skrænten.
Hvorledes man bekæmper denne “ubudne gæst” kan læses i Information fra Naturstyrelsen.
Medlemmer af Falck vil kunne låne fælder af redningskorpset.
Bestyrelsen 12. oktober 2014

Meddelelse fra Enø Strand Vandværk vedr. overgang fra sommervand til helsårsvand.
Bestyrelsen 25. september 2014

Der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. september.
Den foreløbige dagsorden for bestyrelsesmødet læses her.
Flere emner til dagsordenen modtages senest en uge før mødet via e-mail til enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen 10. september 2014

Til glæde for ældre, gangbesværede og andre med lyst til at sidde og nyde naturen, har bestyrelsen opstillet et par borde med bænke på stranden.
Bestyrelsen 28. august 2014

Den varslede ekstraordinære generalforsamling søndag d. 24. august aflyses.
Kystdirektoratet kan ikke nå at behandle vores ansøgning om reetablering af vores ødelagte kyststykke, så et projekt kan gennemføres i oktober/ november 2014.
Bestyrelsen vender tilbage med yderligere orientering, når nyt foreligger.
Læs ad. 6 + 7 i referat fra bestyrelsesmøde afholdt mandag den 28. juli 2014.
Bestyrelsen 2. august 2014

Bestyrelsen har lavet et kort  nyhedsbrev.
Der er også lavet et informationsbrev til medlemmerne vedrørende ejendomsvurderinger.
Bestyrelsen 3. februar 2014

Kontingentbetaling for 2014 er udsendt til betaling. Kontingentet er Kr. 1.400,-.
Kontingent for 2013 er sat til Kr. 1.400,-. Opkræves juni 2013.
Der fratrækkes kr. 160,- som blev opkrævet fejlagtigt i 2012.
Kontingentet opkræves via Nets og alle medlemmer opfordres til at oprette betalingsservice på kontingentet.
Bestyrelsen 19. januar 2014