Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Beretning, regnskab og referat fra generalforsamlinger

2023 Referat generalforsamling 2023
2023 Bestyrelsens beretning 2023
2023 Regnskab 2022
2022 Referat generalforsamling 2022
2022 Bestyrelsens beretning 2022
2022 Regnskab 2021
2021 Referat generalforsamling 2021
2021 Bestyrelsens beretning 2021
2021 Regnskab 2020
2020 Referat generalforsamling 2020
2020 Bestyrelsens beretning 2020
2020 Regnskab 2019
2019 Referat generalforsamling 2019
2019 Bestyrelsens beretning 2019
2019 Regnskab 2018
2018 Referat generalforsamling 2018
2018 Bestyrelsens beretning 2018
2018 Regnskab 2017
2017 Referat generalforsamling 2017
2017 Bestyrelsens beretning 2017
2017 Regnskab 2016
2016 Referat generalforsamling 2016
2016 Bestyrelsens beretning 2016
2016 Regnskab 2015
2015 Referat generalforsamling 2015
2015 Bestyrelsens beretning 2015
2015 Regnskab 2014
2014 Referat generalforsamling 2014
2014 Bestyrelsens beretning 2014
2014 Regnskab 2013
2013 Referat generalforsamling 2013
2013 Bestyrelsens beretning 2013
2013 Regnskab 2012
2012 Referat generalforsamling 2012
2012 Bestyrelsens beretning 2012
2011 Referat generalforsamling 2011

 

Ordensreglement

For Grundejerforeningen Enø Strand

 1. Hunde skal føres i snor – husk hundeposen.
 2. Kør ikke mere end maks. 15 km/t. på vejene i området.
 3. Klip din bevoksning, så også din nabo er tilfreds.
 4. Anvendelse af plæneklipper, hækkeklipper, kantskærer og lignende redskaber med el- eller brændstofmotor begrænses til:
  • Hverdage kl. 09.00 – 18.00
  • Søn- og helligdage kl. 09.00 – 12.00
  • Gælder i perioden juni – juli – august.
 5. Der må kun parkeres på egen grund – friarealer er ikke parkeringsområde.
 6. Dæmp din radio / tv, så det kun er dig selv, der har glæde af den. Er du i tvivl, så tænk på dine naboer, atmosfæren og miljøet.
 7. ”Loppemarkedssalg” fra vejarealer i området må kun ske i 2 perioder fastlagt til den sidste weekend i juni og juli. Varighed fra torsdag til og med søndag, der må kun skiltes ud for egen parcel.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedtægter

Foreningens vedtægter kan du se her som pdf-fil.

Du kan også læse dem her:

VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

Navn og formål 

1          Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen Enø Strand”.

2          Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende:

 1. Forholdet til offentlige myndigheder.
 2. Administration, vedligeholdelse og renholdelse af anlæg og private veje.
 3. Ren- og vedligeholdelse m.v. af de enkelte parceller med henblik på at forebygge forhold, som kan virke skæmmende på området som sommerhusområde eller være til gene for medlemmerne.

3           Foreningen kan efter generalforsamlingens beslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i kommunen, såfremt der foreligger specielle forhold, som gør det ønskværdigt.

Medlemmer og område

4           Som medlemmer skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller udstykket fra matr. nr. 7a og 7 e begge Enø by, Karrebæk, Enø Strand, 4736 Karrebæksminde.

I henhold til servitut tinglyst den 6/12 2010 er ejere af parceller pligtig til at være medlem af grundejerforeningen

Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen ret til den af foreningens formue, som er tilknyttet parcellen.

Ejendomsoverdragelsen skal senest en måned efter handelens indgåelse meddeles til foreningen.

I relation til den geografiske grænse til Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø, danner vejen til Gerbredgaard skillelinjen mellem de 2 foreninger.

Generalforsamling

5.1.      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

5.2.       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i tiden mellem 1. juni og 31. august.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel via e‐mail, opslag i udhængsskab og foreningens hjemmeside.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Redegørelse for foreningens aktivitet i det kommende år – herunder hvad der evt. måtte blive pålagt af offentlige myndigheder.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og andre bidrag m.m. på grundlag af budget
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
 10. Valg af 2 revisorsuppleanter, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen.
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være formanden i hænde senest 10. maj.
Årsregnskabet og alle forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, udsendes sammen med indkaldelsen.

5.3.       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen ønsker det. Krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden og skal indeholde angivelse af de emner, der ønskes optaget på dagsordenen.
Bestyrelsen foranlediger indkaldelse udsendt hurtigst muligt på samme måde og med varsel som for den ordinære generalforsamling.

5.4.       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis minimum 25% af medlemmerne er til stede personligt eller ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves der et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for gennemførelse af vedtægtsændringer.

5.5.       Referat af det på generalforsamlingen passerede med angivelse af trufne beslutninger og afstemningsresultater skal optages i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigent og referent.

Afstemning

6.1.       Ved afstemninger har hver parcel 1 stemme.

Der kan stemmes med fuldmagt, dog kun en fuldmagt pr. fremmødt stemmeberettiget.

6.2.       Medlemmer, der på afstemningstidspunktet er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen, har ikke stemmeret.

6.3.       Valgbare er tilstedeværende og personer, som har givet skriftligt tilsagn om valg.

6.4.       Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt 3 stemmeberettigede forlanger det.

Regnskab og kontingent

7.1.       Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med første årsafslutning 31/12 2011.

7.2.       Foreningens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer, og det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

7.3.       Kontingent og eventuelle andre bidrag til foreningen fastsættes af generalforsamlingen.

7.4.       Kontingent skal indbetales til kassereren hvert års 15/1.
Kontingent betales for et år ad gangen.
Bestyrelsen fastlægger selv regler for prokura.

Bestyrelse

8.1.       Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år.
Valgbare er tilstedeværende og personer, som har givet skriftligt tilsagn om valg.
To af de på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer er første gang på valg i 2012 – resten i 2013.

8.2.       Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer
og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.3.       Referat af bestyrelsesmøder med angivelse af trufne beslutninger skal optages i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Tegning

9.           Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ved køb eller salg af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Ordensregler

10.       Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at renholde sin grund på betryggende vis, således at den ikke volder gener for omkringboende naboer.

Renholdelse af vejside samt vejareal indtil vejmidte påhviler det enkelte medlem ud for dennes parcel.

Grunden skal bebygges og beplantes, således at der altid på denne er parkeringsplads.

Friarealer skal friholdes for parkering.

Der henvises i øvrigt til foreningens detaljerede ordensregler vedtaget på en generalforsamling og den på ejendommen den 6/12 2010 tinglyste deklaration. Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn misligholder førnævnte forpligtelser, er bestyrelsen berettiget til, efter forud at have givet det pågældende medlem en skriftlig advarsel ved anbefalet brev, hvori der fastsættes en tidsfrist pa 21 dage, inden for hvilken forholdet skal bringes i orden, for det pågældende medlems regning at foretage de nødvendige foranstaltninger, herunder slåning m.v.

Enø Pumpelaug

11.      De til enhver tid værende ejere af en parcel i vores område er uden nærmere tilkendegivelse medlem af I/S Enø Pumpelaug, hvilket indebærer pligt til at betale de af nævnte interessentskab via grundejerforeningen opkrævet årlige bidrag til driften.
Grundejerforeningens bestyrelse udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem til I/S Enø Pumpelaug samt yderligere en repræsentant til samme interessentskabs årlige plenarforsamling.

Opløsning

12.      Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de samme regler, som gælder for vedtægtsændringer. Forsalget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler gældsforpligtelser, og forudsætter samtykke fra Næstved byråd.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Karrebæksminde, 3. juli 2011.

Som dirigent:                                                                           Som referent:

Jesper Bo Winther                                                                 Ole Pedersen / Arne Frandsen

 

 

Vandværket

Grundejerforeningen har ikke noget ansvar for områdets vandforsyning. Derfor bedes alle henvendelser vedrørende vandforsyning ske til:

Enø Strand Vandværk AmbA  (kontaktinformation).

c/o Ole Köser
Myrupvej 10, Myrup, 4700 Næstved
Tel.: 5572 4531, Mobil : 5197 7018
Mail: olk@sport.dk

Du kan også prøve at se på www.reedtzholmvand.dk 

Meddelelser og referater fra vandværket

Referat fra generalforsamlingen i Enø Strands Vandværk den 6. juli 2014

Referat fra generalforsamlingen i Enø Strands Vandværk den 7. juli 2013

Meddelelser

Seneste meddelelser:

Den varslede ekstraordinære generalforsamling søndag d. 24. august aflyses.
Kystdirektoratet kan ikke nå at behandle vores ansøgning om reetablering af vores ødelagte kyststykke, så et projekt kan gennemføres i oktober/ november 2014.
Bestyrelsen vender tilbage med yderligere orientering, når nyt foreligger.
Læs ad. 6 + 7 i referat fra bestyrelsesmøde afholdt mandag den 28. juli 2014.
Bestyrelsen 2. august 2014

Tidligere meddelelser:

Bestyrelsen har lavet et kort  nyhedsbrev.
Der er også lavet et informationsbrev til medlemmerne vedrørende ejendomsvurderinger.
Bestyrelsen 3. februar 2014

Kontingentbetaling for 2014 er udsendt til betaling. Kontingentet er Kr. 1.400,-.
Kontingent for 2013 er sat til Kr. 1.400,-. Opkræves juni 2013.
Der fratrækkes kr. 160,- som blev opkrævet fejlagtigt i 2012.
Kontingentet opkræves via Nets og alle medlemmer opfordres til at oprette betalingsservice på kontingentet.
Bestyrelsen 19. januar 2014