Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamling 2022

Der har i løbet af det seneste år været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Som vanligt er dagsordenen til disse møder blevet udsendt på foreningens hjemmeside samt ophængt i info-skabet ved indkørsel til GES-området forinden mødernes afholdelse. Efter møderne er referat udsendt på samme måde. Siden sidste generalforsamling er medlemmerne desuden løbende blevet orienteret via en række nyhedsbreve på foreningens hjemmeside. På denne måde informeres medlemmerne om de fælles opgaver og interesser i foreningen. Bestyrelsen har modtaget et antal henvendelser fra grundejerforeningens medlemmer, der efterfølgende er behandlet og besvaret.
Hovedopgaver i 2022 har været:
  1. Det har igen i år været digeprojektet, der har fyldt meget hos bestyrelsen. I løbet af året har spørgsmål om anlægsopgaven, højvandsmurens konstruktion og placering langs Strandvejen vakt forståelig bekymring hos de nærmeste naboer til projektet. Bestyrelsen har i forbindelse med disse emner haft dialog med flere medlemmer.
  2. Der har været uoverensstemmelser mellem nogle medlemmer om parkering på GES område, hvor bestyrelsen blev involveret og herunder skulle ”konfliktmægle”. Der er faldet ro over situationen.
  3. Et privat arrangement med levende musik over flere dage, blev sidste sommer afholdt i GES-området til gene for omkringboende. Det er bestyrelsen holdning, at sådanne arrangementer er i strid med foreningens ordensreglement. Selv om reglementets punkt 6 kun omtaler “støj” fra radio/TV og ikke specifikt omtaler arrangementer med levende musik, så vurderer bestyrelsen, at hensigten med ordensreglementets punkt 6 er klar og at der ikke skal skelnes mellem årsag til støjkilden, hvad enten det drejer sig om levende musik, radio, TV, Soundbox eller lignende.
  4. I januar/februar konstateredes problemer med en defekt pumpe samt teknik til styring af kontraklapper, der sørger for tilførsel eller aflukning af vand imellem Mindegabet og fjorden. Kommunen Park og Vej afdeling ydede dog god service og pumpevagt på stedet igennem en længere periode indtil nyt udstyr kunne leveres og monteres. Bestyrelsen er ikke bekendt med skader forårsaget af højvande i Mindegabet.
  5. GES har tabt klagesag vedrørende påbud om ”strandgang” ud for Strandvej nr. 30 og 31. Det forventes dog ikke, at foreningen bliver berørt af afgørelsen, da kommunens frist i sagen er lagt senere end anlæggelsen af højvandsdiget og særligt sandfodringen, der vil medføre passage på stedet langs stranden.
  6. Firmaet Hede Danmark har løbende udført tilsyn og vedligehold af veje og fællesarealer på en tilfredsstillende måde. Der er i foråret udført beskæring af de to store bevoksninger på den vestlige side af Gerbredgårdsvej.
  7. Sti langs stranden fra GES-området til Lungshave har igennem lang tid været ujævn og mudret. Efter direkte henvendelse til kommunens Park og Vej afdeling er stien blevet udbedret. Godt udført arbejde af kommunens folk har givet os en bred og god grussti.
Den skriftlige beretning uddybes på generalforsamlingen samt suppleres med eventuelt nyt i den mundtlige beretning fra bestyrelsen.  Fortsat til alle medlemmer: Husk at holde jer opdateret på foreningens hjemmeside www.enøstrand.dk og husk at melde adresse og mailændringer til kasserer og sekretær på enøstrand@gmail.com eller til sorenlyderik@gmail.com
Bestyrelsen håber at se rigtig mange på Smålandshavet søndag den 3. juli 2021 kl. 10 – 12.
Søren Bo Lyderik, formand