Bestyrelsesmøde samt henstilling til medlemmerne

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 08.06.22 kl. 19 i Karrebæksminde Fiskeri og Bymuseum, Alleen 38 i Karrebæksminde.
Foreløbig dagsorden til bestyrelsesmødet:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse eller bemærkninger til referat fra det sidst afholdte bestyrelsesmøde den 02.02.2022.
  3. Siden sidst – herunder udførte og kommende vedligeholdelsesopgaver i vores område.
  4. Opdatering af matrikelkort efter anlæggelse af højvandsdige - matrikel-linjeføring og ansvar for det forventede udvidede strandområde efter strandfodring.
  5. Status på digeprojektet - v. Kurt E.
  6. Kommunens planlagte anlæggelse af 2-1 vej på Enø Kystvej – projektet forventes igangsat i løbet af juni -22.
  7. Henvendelser fra medlemmer.
  8. Planlægning af kommende GES-generalforsamling den 3. juli 2022 på Smålandshavet.
  9. Økonomi
  10. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser eller spørgsmål fra medlemmerne modtages senest den 5.6.2022 på mail: sorenlyderik@gmail.com
Søren Lyderik, formand
19. maj 2022

Bestyrelsens formand er i denne uge blevet kontaktet af medlemmer, der har gjort opmærksom på problemer med udsmidning af rest- og madaffald i den opstillede container, der er placeret ved de nedgravede fælles affalds-molokker. Måger og krager finder hurtigt ud af, at der ligger madrester i containeren med låg – og når personer ikke låser låget efter at have kastet disse rester ned i containeren, så har de smarte fugle ingen problemer med, at åbne låget og hive godterne ud; se nedenstående foto.

E16D6482-8FD2-4DE8-91F0-97E56569ED46
Det er i skrivende stund ikke bestyrelsen bekendt, præcist til hvilket formål den løse affaldscontainer er opstillet. Formentlig er den tiltænkt tom emballage, der har været anvendt til transport af det sorterede affald. Men containeren er næppe tiltænkt madaffald eller blandet restaffald, og bestyrelsen henstiller til medlemmerne ikke at smide sådant affald ud i den opstillede container, samt desuden altid huske at låse containerens låg efter brug.
GES formand har vedrørende problemet haft kontakt til formanden for Grundejerforeningen Gerbredgaard, hvis medlemmer anvender de samme fælles affalds-molokker.
Bestyrelsen 

19. maj 2022

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.