Bekymringer vedr. Gerbredgård projektet

Gerbredgård har som bekendt fået ny ejer. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Enø Strand (GES) byder vores nye nabo velkommen og vi ser frem til et godt naboskab og tæt samarbejde om at bevare naturen og det helt specielle miljø, der er på vores del af Enø.

At der på Gerbredgård ikke fortsat kan og skal drives egentligt landbrug, anser vi for at være forventeligt. Heraf følger så, at ejendommen i stedet planlægges anvendt til andet erhvervsmæssigt formål. At dette vil inkludere en eller anden form for udlejning til feriegæster adskiller sig i princippet ikke væsentligt fra, når medlemmer af vores egen grundejerforening udlejer deres sommerhuse.

Bestyrelsen har drøftet det foreliggende forslag om at udvikle landbrugsejendommen Gerbredgård på Enø til et feriecenter med op til 50 ferieboliger plus diverse fællesfaciliteter.

Projektet er i strid med lokalplan 109 fra 2021 og turismetillæg til kommuneplan 2019, og vil medføre en betydelig øget belastning af ikke kun området omkring Gerbredgård, men også Karrebæksminde generelt.
Alligevel vælger bestyrelsen en positiv og konstruktiv indgang til udviklingen af Gerbredgård, som dog bør ske i respekt for Enøs og de eksisterende sommerhusområders naturværdier og historie. Bestyrelsen har valgt at indgå i en positiv dialog med kommunen og projektejeren i håb om, at resultatet både bevarer og giver værdi til det område, som vi alle sætter så stor pris på.

Bestyrelsen har bl.a. fokus på friarealernes (markernes) anvendelse, hvor de “rekreative formål” ikke bør inkludere f.eks. legepladser, belyste gangstier, hoppeborge, kræmmerboder, luftgynger eller fugletårn. For så vidt angår sidstnævnte, så vil et fugletårn være aldeles unødvendigt, idet skarv, måger, svaner og andre fugle glimrende kan iagttages fra klinten ved Gerbredgård. Desuden vil et tårn skæmme udsigten fra sommerhusområderne og kunne give indbliksgener.

Der er aktuelt udfordringer med at skaffe adgang til stranden ud for Gerbredgård, hvorfor projektet vil medføre et øget pres på veje og stier i grundejerforeningens område samt den trappe, der ejes og vedligeholdes af GES. Projektet bør derfor inkludere, at der fra Gerbredgårds arealer etableres egen adgang til stranden.

Lokalplan 109 fra oktober 2021 (inkluderende Grundejerforeningen Gerbredgård) og Lokalplan 063 fra 2017 (inkluderende GES) sætter 5 meter begrænsning for den højde, hvormed der må bygges (lavere ved bygning tæt på skel).
Når der planlægges omfattende nybyggeri af 30-50 ferielejligheder i såkaldt 1,5 plan, men i op til 8,5 meters højde, så er der grund til bekymring og til at gøre indsigelser.
Generelt er 1,5 plan en definition for stueetage med en udnyttelig tagetage udformet som et symmetrisk sadeltag. Et byggeri med en tagetage udført som trempelkonstruktion med en trempelhøjde på mere end én meter regnes som en hel etage, og der bliver derfor tale om et byggeri i 2 etager.
Den planlagte bygningshøjde på 8.5 meter synes således reelt at dække over et byggeri i 2 etager, hvilket er et markant brud med byggestilen på Enø. Byggeri i denne højde vil være ødelæggende for oplevelsen af den åbne natur, medføre betydelig forringelse af udsigten fra sommerhusområderne samt desuden medføre indbliksgener for primært medlemmer af Grundejerforeningen Gerbredgård.

GES har gennem de senere år tilstræbt at bevare og øge den naturlige herlighedsværdi med bl.a. “vild-med-vilje”-områder, færre vejskilte og eliminering af vejbelysning. Bestyrelsen er bekymret for, at et omfattende højt nybyggeri med tilhørende parkeringspladser vil medføre et lyshav, som med “lys-forurening” vil spolere det naturlige nattemørke, der er en forudsætning for bl.a. at nyde stjernehimlen.
Lys fra vinduer i det planlagte antal høje nybygninger vil i sig selv markant ændre områdets karakter. Belysning omkring og mellem bygningerne bør have nedadrettede lyskegler, uden oplysning af bygningsfacaderne til gene for alle omkringboende.

Trafikken på Gerbredgårdsvej må forventes at blive markant øget  ikke kun pga. gæster til ferielejlighederne, men også besøgende til cafe og gårdbutik, personale, leverandører m.fl. Ligeledes vil de omkringboende i de mørke timer også blive generet af både kørende og parkerede biler, når lyskegler fejer henover marken og ind i sommerhusenes stuer.

Bestyrelsen for GES anerkender, at Næstved Byråd har et ønske om at udvikle Karrebæksminde, således som det fremgår af Turismetillæg til Kommuneplanen.
Men det fremgår også af tillæggets afsnit om “Udviklingsområde Gerbredgård”, at “Udviklingsområdet vil kunne indeholde tilbud for både nabosommerhusområderne og for hele Enø, Lungshave og Karrebæksminde. Det kan f.eks. være spa/wellness, minigolf, kajakroning eller lignende, men også eventuelt ferielejligheder i det eksisterende bygningskompleks“.

Næstved Kommune planlægger således i strid med eget kun 5 år gamle turismetillæg til kommuneplanen, såfremt man med en ny lokalplan tillader omfattende højt nybyggeri på Gerbredgård.
Og det er kun 2½ år siden, at Næstved Kommune med Lokalplan 109 fsa. Gerbredgård fastslog, at “den bygningsløse restejendom skal som betingelse for udstykningen udlægges som fælles friareal til rekreative formål eller fortsætte i landbrugsmæssige drift, hvilket er en videreførelse af bestemmelserne i lokalplan F3-1. En mere intensiv anvendelse af arealet til flere sommerhuse eller vandrehjem forudsætter derfor en ny lokalplan“.
Næstved Kommune er derfor forpligtet til at udarbejde forslag til en ny lokalplan for området omkring Gerbredgård, og denne plan vil senere blive sendt i høring via e-Boks. Næstved Kommune har med en invitation via e-Boks dog allerede nu efterlyst input vedrørende projektet, hvilket er positivt.

Nogle af grundejerforeningens medlemmer modtog omkring den 8. maj i e-Boks en skrivelse fra Næstved Kommunes Team Plan og Geodata, hvori der inviteres til at “deltage i debatten om ferieboliger på Gerbredgård og fælles rekreative anlæg på de tilgrænsende arealer“. Det er i invitationen anført, at der kan indsendes “idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for etablering af ferieboliger på Gerbredgård” i perioden fra 8. maj til 22. maj 2024. Indlæg skal sendes på mail til blivhoert@naestved.dk og mærkes ”Gerbredgård”.

Beklageligvis modtog ikke alle medlemmer af GES ovennævnte invitation, idet kommunen oprindeligt kun havde udsendt til de grundejere, der bor i umiddelbar nærhed til Gerbredgård dvs. på dele af Grønningen. Efter at bestyrelsen tog kontakt til Team Plan og Geodata burde alle medlemmer nu have modtaget invitationen i e-Boks, og hvis ikke kan invitationen findes her.

For så vidt angår selve Karrebæksminde, så er der aktuelt tre projekter, som hver især og tilsammen vil udfordre infrastrukturen voldsomt:

  1. Maycons overtagelse af Smålandshavet Kursuscenter og planer om flere restauranter, cafeer og plads til 2-300 overnattende gæster.
  2. Saltø Gods’ udstykning af 46 sommerhusgrunde ved Karrebæk, Nybro, over for De Hvide Svaner.
  3. Projektet på Gerbredgård.

Hertil kommer, at De Hvide Svaner, Gerbredgård og Nybro udstykningerne har samme ejerkreds, og at en øget trafik mellem de tre “filialer” med overvejende sandsynlighed vil blive tilstræbt af forretningsmæssige hensyn.

Det er derfor bydende nødvendigt, at Næstved Kommune lægger en strategi- og handlingsplan for, hvorledes de trafik- og parkeringsmæssige udfordringer løses samt hvorledes man i sommermånederne vil sikre adgang for politi, brand- og redningstjenester i et tætpakket område med broen og området langs kanalen som en trafikal flaskehals.

Medlemmerne af GES opfordres til at fremsende synspunkter vedrørende projektet på Gerbredgård til Næstved Kommune.
I det omfang ovenstående tekst kan være til inspiration og hjælp, kan den frit kopieres og redigeres efter behov i en egen mail til kommunen på blivhoert@naestved.dk. Hus at mærke mailen ”Gerbredgård”.
Bestyrelsen
15. maj 2024

Bestyrelsen har den 7. maj 2024 modtaget den officielle indkaldelse til Digelaugets Generalforsamling for 2024. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 15. juni kl. 10.00 på Smålandshavet. Dokumenter til brug på generalforsamlingen kan findes på digelaugets hjemmeside. Digelaugets bestyrelse håber på en bred deltagelse til generalforsamlingen.
Bestyrelsen
8. maj 2024

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 8. maj, hvor hovedemnet er det planlagte turismeprojekt på Gerbredgård.
Der har vedrørende projektet kun været fire (4) henvendelser til bestyrelsen fra grundejerforeningens medlemmer. Disse fire udtrykte alle bekymring ved projektet i den beskrevne form.
Fra Fællesudvalget for grundejerforeningerne på Enø, Lungshave og Fjordhusene er der udtrykt bekymring for projektets indvirkning både helt lokalt omkring Gerbredgård, men også mere udbredt for Enø og Karrebæksminde.
Bestyrelsen for GES er i dialog med bestyrelsen for Grundejerforeningen Gerbredgård (Bækkene og Havbakken) om en mulig fælles holdning til projektet og en eventuel fælles formulering af en henvendelse til kommunens planudvalg omhandlende bekymringspunkter.
Bestyrelsen modtager gerne synspunkter fra medlemmer på mail: enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen
2. maj 2024

Næstved Kommune har udarbejdet en ny folder til sommerhusejere, som indeholder vejledning og information vedrørende bl.a. affaldsordning og sortering samt krav til standplads og adgangsveje på medlemmernes egen matrikel. Se folderen her.
For så vidt angår adgangsveje på vejearealer og fællesområder er der i GES indrettet tre zoner med kørestabilt underlag, som skal friholdes for parkering, således at de nye og større renovationskøretøjer fra kommunens renovatør, Verdis A/S, kan hhv. svinge ind og ud fra Strandvej samt vende på Skrænten. De tre zoner som skal friholdes for parkering er illustreret her.
Såfremt zonerne på tømmedage ikke er friholdt vil det betyde, at matrikler på den vejstrækning, hvortil renovationsbilen ikke kan få adgang, ikke vil få tømt affaldscontainere. Tømmedage kan ses i kommunens selvbetjeningsløsning, som findes på www.naestved-affald.dk under ‘Min side’ eller i kommunens affaldsapp ‘NK Affald’.
Bestyrelsen
30. marts 2024

Gerbredgård er blevet solgt, og den nye ejer, greve Carl-Christian von Scheel-Plessen, der også ejer Saltø Gods og De Hvide Svaner, ”er i gang med at udvikle et spændende turisme projekt på Gerbredgård”.
Planerne var til drøftelse på Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde i Næstved Kommune mandag den 11. marts 2023 under punktet “Beslutning om principgodkendelse af udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 156 for et feriecenter på ejendommen Gerbredgårdsvej 1 i Karrebæksminde”.
Bestyrelsen for Grundejerforeningn Gerbredgård (Havbakken og Bækkene) samt Grundejerforeningen Enø Strand var af Carl Scheel-Plessen inviteret til et informationsmøde på De Hvide Svaner Kro senere samme dag .
Man kan se informationsmaterialet her:

Den eksisterende lokalplan lokalplan F3-1 for friarealerne på Lungshave og Enø, som også omhandler arealerne omkring Gerbredgård, fastslår, at disse friarealer ikke er udlagt som sommerhusområde, men udlagt som grønne områder (fri-/fællesarealer), der eventuelt kan dyrkes; men ikke hverken må udstykkes eller bebygges.
En ændring af lokalplanen forudsætter en høring, som bestyrelsen forventer igangsat af Næstved Kommune. Medlemmerne vil som ved tidligere lignende tilfælde blive orienteret af kommunen via eBoks.
Bestyrelsen mødes snarest for at drøfte de ovenfor nævnte planer og deres eventuelle betydning for vort område.
Medlemmerne vil løbende blive orienteret via hjemmesiden og opfordres desuden til at fremsende synspunkter til bestyrelsen på mail: enoestrand@gmail.com.
Bestyrelsen
13. marts 2024

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.