Bestyrelsesmøde & Klagefrist for Digeprojekt

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 8. april kl. 18 – ca. 22 hos formanden, Strømmene 67.
Mødet indledes med vandretur og besigtigelse af området.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 3. Siden sidst
 4. Bier og Blomsterprojekt v/ Søren L.
 5. Henvendelse fra medlem om muligheden for en hjertestarter i vores område v/ Kurt E.
 6. Status på Digeprojektet samt bestyrelsens stilling til oprettelse af et Digelag v/ Kurt E.
 7. Skel mod Fællesarealer v/ Henrik G.
 8. Rensning af foreningens strandstykke for tang v/ Bjarne P.
 9. Foreningens økonomi v/ Arne Fr.
 10. Generalforsamling 2021 1. søndag i juli på Smålandshavet v/ Alle.
 11. Eventuelt og herunder næste møde.

Evt. henvendelser fra medlemmerne om yderligere pkt. på den foreløbige dagsorden modtages meget gerne, dog senest tirsdag d. 6. april ved en mail til kuerik@mail.dk.

Byrådet i Næstved Kommune har på mødet den 23. marts 2021 enstemmigt vedtaget at give endelig tilladelse til projekt til kystbeskyttelse på Enø og Lungshave (Digeprojektet). Alle grundejerforeningens medlemmer burde have modtaget besked herom i e-Boks. Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af et konkret projektforslag (myndighedsprojekt) og en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Der kan klages over tilladelsen indtil den 22. april 2021. Klagevejledningen står sidst i tilladelsen. Alle relevante dokumenter kan findes på kommunens hjemmeside:
https://www.naestved.dk/kommunen/projekter/kystsikring-paa-enoe-og-lungshave
eller ved at skrive ”kystsikring” i søgefeltet på kommunes hjemmeside.
Har man spørgsmål til tilladelsen eller projektet, kan planlægger i Næstved Kommune, Tina Nygaard Dombrowski, kontaktes på telefon 5588 6231 eller på mail tidom@naestved.dk.
Bestyrelsen 31. marts 2020

Hjertestarter

Se den præcise placering af hjertestarterne i lokalområder her, og bemærk at ikke alle hjertestartere er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app og hjerteløber-app kan downloades her og 112-app kan downloades her. Se også Danmark redderliv.dk.