Digelaugets generalforsamling 2024

Digelaugets generalforsamling 2024 blev afviklet den 15. juni.
Der udspandt sig en meget livlig debat med en til tider kontant udveksling af synspunkter. Så selv om dirigenten holdt forsamlingen i kort snor (og omvendt), så strakte generalforsamlingen sig over 3 timer.
Der var ros til Digelauget for gennemførelsen af hele kystsikringsprojektet, der har sikret vores område mod oversvømmelser i mange år fremover.
Diskussionerne drejede sig bl.a. om bestyrelsens kommunikation, informationsniveau samt forslag til vedtægtsændring omhandlende det antal fuldmagter det enkelte medlem kan medbringe.
Resultatet af afstemningerne blev, som vi fra GES-bestyrelsen havde ønsket og håbet:

 1. Ny § 5 stk. 5.
  • Hver parthaver kan stille med 1 fuldmagt som registreres ved ankomsten til generalforsamlingen. Digelaugets fuldmagtsskabelon skal bruges, udfyldes og underskrives.
  • FORKASTET
 2. §7
  • Eksisterende tekst: ”Generalforsamlingen indvarsles med mindst 2 og højest 6 ugers varsel ved annoncering på Digelaugets hjemmeside og kommunens hjemmeside”
  • Ny tekst: ”Generalforsamlingen indvarsles med mindst 2 og højest 6 ugers varsel ved annoncering på Digelaugets hjemmeside.”
  • GODKENDT
 3. Ny §8 stk. 3a.
  • Suppleanten vælges for en treårig periode.
  • GODKENDT
 4. Tilføjelse til vedtægternes paragraf 9 stk. 2:
  • “Medlemmerne orienteres om planlagte bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel. Orientering sker på Digelaugets hjemmeside og ved mail til medlemmernes grundejerforeninger”.
  • GODKENDT

Kent Filt (Lungshave GF) blev genvalgt og Anders Cruckov Hansen (GES) nyvalgt til Digelaugets bestyrelse med hver 1200+ stemmer.
Dagsordenens punkt 3 måtte udgå, da bestyrelsen ikke havde lagt forslaget på Digelaugets hjemmeside, således som det var anført på dagsordenen. Forsamlingen kunne derfor ikke tage stilling til det mundtligt refererede forslag, som drejede sig om, hvorledes Digelauget skal agere i en økonomisk tvist med Næstved Kommune vedrørende en udgift på ca. 190.000 kroner i forbindelse med en ændring af kronebredden på diget ved Enø Kystvej.
Budgettet blev ikke godkendt, og bestyrelsen fik derfor til opgave at udarbejde et nyt budgetforslag og herefter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Tak til alle medlemmer fra GES, som enten var mødt frem eller havde udstedt fuldmagt.
Bestyrelsen
16. juni 2024

Der er aktuelt 4 vigtige emner:

 1. Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2024. Se foreløbig dagsorden nedenfor.
 2. Enø Digelaug generalforsamling den 15. juni 2024. Vigtig afstemning, se nedenfor.
 3. Triatlon lørdag den 1. juni. Vær opmærksom på de trafikale udfordringer. Læs arrangørernes information til borgerne her.
 4. Gerbredgård-projektet. Læs bestyrelsens svar til kommunen her. Se også under “Arkiv”.

Ad 1
Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2024.
Foreløbig dagsorden:

 1. Godkendelse af foreløbig dagsorden.
 2. Gerbredgård-projektet.
 3. Næstved Kommunes plan om overdragelse af pumpestation til grundejerforeningerne: Lungshave og Enø Strand.
 4. Nedbør, højt grundvandsspejl og oversvømmelser.
  1. Udbedring af dræn ved Gerbedgårdsvej/Grønningen.
  2. Kortlægning af drænrør hos GES.
  3. Overfladevand på egen grund.
 5. Kystsikring og digelaug.
  1. Seneste fra digelauget.
  2. Digelaugets kommende generalforsamling.
  3. GES-repræsentation i Digelaugets bestyrelse.
  4. Digelaugets forvaltningsskik.
 6. Siden sidst – opsummering af udførte vedligeholdelsesopgaver.
  1. Fællesområder med biodiversitet.
  2. Vedligehold af øvrige fællesarealer.
 7. Vejenes tilstand og belægning.
  1. Status på vejene.
  2. Tilbud på renovering af vejene.
  3. Udvælgelse af tilbud til afstemning på generalforsamlingen.
 8. Økonomi.
  1. Regnskab og budget.
  2. Status på restancer ift. stemmeret ved generalforsamling.
 9. Medlemskartotek.
 10. LEA.
 11. Generalforsamling 2024.
  1. Registrering ved indgang. Mulighed for betaling i tilfælde af restance?
  2. Beretningens temaer.
  3. Afstemninger
   1. Nødvendige vedtægtsændringer.
   2. Vej renovering
 12. Henvendelse fra medlemmer.
 13. Eventuelt.

Eventuelle henvendelser eller spørgsmål som ønskes drøftet på mødet bedes fremsendt senest den 03.06.2024 på mail: enoestrand@gmail.com.

Ad 2
Enø Digelaug afholder generalforsamling lørdag den 15. juni.

 • Bestyrelsen for digelauget afholder 4 bestyrelsesmøder om året.
 • Datoer og dagsordener oplyses ikke på forhånd til grundejerforeningerne og offentliggøres heller ikke på Digelaugets hjemmeside.

Referat fra seneste møde afholdt den 8. april forelå først i starten af maj måned, og indeholdt lidt af en overraskelse: Digelaugets bestyrelse har sat et forslag til vedtægtsændring til afstemning på generalforsamlingen.

Forslaget går i al sin enkelhed ud på, at der til generalforsamlingen kun kan medbringes fuldmagt fra ét (1) andet medlem. En sådan vedtægtsændring vil i særlig grad ramme GES, idet vores medlemmer hver har mellem 1 og 34 stemmer per matrikel. (Se partsfordeling/bidragsfordeling og antal stemmer for hver matrikel her). Forslaget er stillet af Digelaugets bestyrelse uden forudgående dialog med GES-bestyrelsen og i en periode, hvor GES netop ikke er repræsenteret i Digelaugets bestyrelse.

Vedtages forslaget betyder det, at GES mister betydelig indflydelse fremadrettet. Det er derfor i år særlig vigtigt, at flest mulige medlemmer møder op på Digelaugets generalforsamling eller ved forfald alternativt giver fuldmagt til et deltagende GES-medlem, gerne et bestyrelsesmedlem. Formularen til fuldmagt findes her. Udfyldte og underskrevne fuldmagter kan f.eks. afleveres hos GES-formand, Søren Lyderik, Grønningen 60.
Bestyrelsen
28. maj 2024

Bestyrelsen har forfattet et svar på Næstved Kommunes invitation til at indsende “idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for etablering af ferieboliger på Gerbredgård”. Bestyrelsens skrivelse til kommunens Team Plan og Geodata er fremsendt via blivhoert@naestved.dk og kan læses her.
Bestyrelsen
22. maj 2024

Hjertestarter

Grundejerforeningens hjertestarter er sat op på fællesarealet foran Strandvej 64. Se den præcise placering af både foreningens hjertestarter samt øvrige hjertestartere i lokalområder her. Bemærk, at ikke alle hjertestartere uden for foreningens område er tilgængelige hele døgnet/året. Hjertestart-app kan downloades her. Hjerteløber-app kan downloades her.